FAQs Complain Problems

जेष्ठनागरिकलाइ सम्मान कार्यक्रम

Read More

भिरमुनी खानेपानी आयोजना

Read More

थलारा ३ मा अवश्थित भगवती देवल मन्दिर

Read More

सिचाइ कुलो निर्माण

Read More

वडा नं ९ मा विद्युत निर्माण कार्य

Read More

बालमैत्री धारा

Read More

जन प्रतिनिधि

Prakash Rokaya
अध्यक्ष
Phone
9851310645
Email:
prakashrokaya2013@gmail.com
Ram Bahadur Khati
उपाध्यक्ष
Phone
9848724622
Email:
ramkhati2035@gmail.com

कर्मचारी

Siddaraj Pandit
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
Email:
siddarajpandit3@gmail.com
Phone Number:
9858490254
Sangeet Rokaya
इन्जिनियर
Email:
sangeetrokaya95@gmail.com
Phone Number:
9843229890
Deepak Raj Pandeya
लेखा अधिकृत
Email:
pandeydipak77@gmail.com
Phone Number:
9848409345
Prakash Bhandari
सूचना अधिकारी
Email:
rosyprakash786@gmail.com
Phone Number:
9865654665

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • बसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतिलिपि
 • हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति
 • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
 • आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २५५/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
 • सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कार्यालयको पत्र
 • विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा समिति / वडा सचिव, सामाजिक विकास समिति
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- संस्थाको प्रकृति अनुसार आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा र नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन (बाटोको नाम, टोलसमेत खुलाउने) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नापी नक्सा
चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
लिने दिने दुवै व्यक्तिका नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि
स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००/
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा
चालु आ.व. सम्मको मालपोत/घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामा को प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाणपत्र
चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
आवश्यक परेको खण्डमा सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाँई सराई दर्ता प्रमाणपत्र
दुलाह दुलही दुवै उपस्थि भई सनाखत गर्नु पर्ने ।
चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
वि.स. २०३४ पछिको हकमा विबाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा समिति/ वडा सचिव, घर नक्सा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. रु २५५/ २. सर्जमिन मुचुल्का को थप रु २५०/
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
घर नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र
स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन
चालु आ.व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर र चालु आ.व. सम्मको मालपोत कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकत भएको कागजात
आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २५५/
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
प्रमाणित गर्नु पर्ने विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजातहरुको प्रतिलिपि
मञ्जुरी नामा लिने र दिने दुवै व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्ने

Pages

द्रुत लिंक (Quick Tabs)