FAQs Complain Problems

जेष्ठनागरिकलाइ सम्मान कार्यक्रम

Read More

भिरमुनी खानेपानी आयोजना

Read More

थलारा ३ मा अवश्थित भगवती देवल मन्दिर

Read More

सिचाइ कुलो निर्माण

Read More

वडा नं ९ मा विद्युत निर्माण कार्य

Read More

बालमैत्री धारा

Read More

जन प्रतिनिधि

Prakash Rokaya
अध्यक्ष
Phone
9851310645
Email:
prakashrokaya2013@gmail.com
Ram Bahadur Khati
उपाध्यक्ष
Phone
9848724622
Email:
ramkhati2035@gmail.com

कर्मचारी

Siddaraj Pandit
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
Email:
siddarajpandit3@gmail.com
Phone Number:
9858490254
Sangeet Rokaya
इन्जिनियर
Email:
sangeetrokaya95@gmail.com
Phone Number:
9843229890
Deepak Raj Pandeya
लेखा अधिकृत
Email:
pandeydipak77@gmail.com
Phone Number:
9848409345
Prakash Bhandari
सूचना अधिकारी
Email:
rosyprakash786@gmail.com
Phone Number:
9865654665

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा समिति/ वडा सचिव, आर्थिक विकास समिति
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- उद्योग को प्रकृति तथा वर्गीकरण अनुसार आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उद्योग ठाउँसारीका लागि निवेदन
 • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
 • आफ्नै घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
 • स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र भित्र सारी जाने भए सम्बन्धित बडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र
 • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, गाउँ शिक्षा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विद्यालय ठाउंसारीका लागि निवेदन
 • विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
 • (सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्य मा ) चालु आ.व. सम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
 • स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • निरीक्षण प्रतिवेदन
 • सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र
 • आवश्यक परेको खण्डमा सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य समिति/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवदन पत्र
 • सरी जाने व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा विवाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि/घर वा जग्गा नभएको हकमा व्यवसाय वा बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात
 • घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग गरेको घर बहालको सम्झौता
 • आवश्यकता परेको खण्डमा सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, नगर शिक्षा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. सामुदायिक सरकारी रु ५००/ २. निजी स्कुल रु १०००/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विद्यालय कक्षा बृद्धिका लागि निवेदन
 • विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • स्थानीय तहको नाममा चालु आ.व. को नविकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
 • सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद
 • निरीक्षण प्रतिवेदन
 • आवश्यक परेको खण्डमा सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा समिति/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकर्त भएको कागजात
 • साविक लगत प्रमाणित प्रतिलिपि
 • फिल्डबुक उतार
 • स्थलगत निरीक्षण प्रतवेदन
 • जग्गाको नापी नक्सा
 • जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु
 • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २५५/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • संरक्षक दिने र लिने व्यक्तिको नागरिकता / जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
 • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य समिति/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २५५/ अवस्था र प्रकृती अनुसारआर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • संस्थाको नवीकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं विधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि
 • चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
 • आवशयकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव, घर नक्सा फाँट
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि
 • नापी नक्सा
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
 • जग्गा धनीको स्वीकृतिको सनाखत गर्नुपर्ने
 • जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात
सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २००/
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

Pages

द्रुत लिंक (Quick Tabs)