FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जग्गा आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त विषय सम्बन्धमा यस थलारा गाउँपालिकको मिति २०७७-१०-२२ गतेको यस गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार १० शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि ८ रोपनी जमिनको आवश्यकता परेकोले तपसिलका शर्तका आधारमा नि.शुल्क रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले यस थलारा गाउँपालिकामा सूचना प्रकासित भएको ७ दिन भित्र पेश गर्न

Pages