FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 • निवेदन
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपि
 • अंशवण्डा भए नाता प्रमाणित
 • नापी नक्सा
 • नाता प्रमाणित
 • तिरो तिरेको रसिद
 • आवश्यक अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
 • ३ प्रति पासपोर्ट साइज फोटो
 • मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • निवेदन पत्र
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • २ प्रति पासपोर्ट साइज फोटो
 • बहाल सम्झौता पत्र तथा बहाल कर तिरेको निस्सा
 • आफ्नै घर. टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा तिरेको निस्सा
 • प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • विदेशको हकमा राहदानीको प्रमाणित वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस