FAQs Complain Problems

७५/७६

आ.व. २०७५/०७६ को तेस्रो किस्ता रकम पाउने लाभग्राहिको विवरण

सि.नं किसिम/प्रकार संकेत नं नाम थर लिङ्ग जन्म मिति उमेर वडा नं नागरिकता नं रकम औषधि खर्च कुल जम्मा
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९३४९ आनन्द देव भट्ट पुरूष १९८६-१२-३०
दस्तावेज: 

Pages