FAQs Complain Problems

आ.व. २०७५/०७६ को तेस्रो किस्ता रकम पाउने लाभग्राहिको विवरण

सि.नं किसिम/प्रकार संकेत नं नाम थर लिङ्ग जन्म मिति उमेर वडा नं नागरिकता नं रकम औषधि खर्च कुल जम्मा
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९३४९ आनन्द देव भट्ट पुरूष १९८६-१२-३० ८८ १४५ 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८८५ करे कुवँर पुरूष २००१-०१-०१ ७४   4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४१२३०९८१५७ कलसी देवी किमाडी महिला १९९४-१२-३० ८० ७१३०३९/११८ 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२०२२५००२९९ कलावती देवी थापा महिला १९९२-०२-२५ ८३ ७१३०३९/१२८ 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८३६ कलिभान किमाडी पुरूष २००१-०१-०१ ७४ २५१ 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२१५०३४८३ किथ्थीदेवी निरौला महिला २००१-०२-१५ ७४ ७१३०४० 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९५१५ कृपाराम जोशी पुरूष १९९६-१२-३० ७८   4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९४५५ केउरी देवी भट्ट महिला १९८६-१२-३० ८८ १०३९/२८३ 4000 4000 8000
जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०१०१०९६८८ केशव राज जोशी पुरूष २००२-०१-०१ ७३ २० 4000 4000 8000
१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०७१००३४१४ गम्भीरे थापा पुरूष २००३-०७-१० ७२ ७१३०३९।५६ 4000 4000 8000
११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०१०१०९६०५ गिरी भट्ट पुरूष २००२-०१-०१ ७३ ८२६ 4000 4000 8000
१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०१०१०५४३७ चन्द्र देव जोशी पुरूष २००३-०१-०१ ७२ १३९ 4000 4000 8000
१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०३०७००९०४ चन्द्रकला देवी खडका महिला २००२-०३-०७ ७३ ७११०३९ 4000 4000 8000
१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११६०७३ चन्द्रदेव जोशी पुरूष २००१-०१-०१ ७४ २४५ 4000 4000 8000
१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२१२३०६२०१७ चन्द्रमती देवी भट्ट महिला १९९२-१२-३० ८२ ७१३०३९/२८७ 4000 4000 8000
१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२२५०११२३ जय भट पुरूष २०००-१२-२५ ७४ ७४ 4000 4000 8000
१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०१०७००८२७ जयपुरी देवी बोहरा महिला १९९७-०१-०७ ७८ ७१३०३९/९३० 4000 4000 8000
१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३९४३ जसु गिरी पुरूष १९९१-१२-३० ८३ ५३ 4000 4000 8000
१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९७६०२३००००६३ जसु देवी निरौला महिला १९७६-०२-३० ९९ ७११०३९/१२३ 4000 4000 8000
२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०३१३००६०३ तुलछी देवी जोशी महिला २००३-०३-१३ ७२ ७१३०३९।९४८ 4000 4000 8000
२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९३५ दत्तराम जोशी पुरूष २००१-०१-०१ ७४ ७६१ 4000 4000 8000
२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८९३ ददी थापा पुरूष २००१-०१-०१ ७४ १६६६ 4000 4000 8000
२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०२२६००३८५ दुर्गा देवी नाथ महिला २००२-०२-२६ ७३ ७११०३९ 4000 4000 8000
२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७३६४१ देव कवर पुरूष २०००-१२-३० ७४ २८६ 4000 4000 8000
२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०११२०३४९६ धना देबि गिरी महिला २००३-०१-१२ ७२ १०३२ 4000 4000 8000
२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००१०११४५२६ धारुदेवी कुवर महिला २०००-०१-०१ ७५   4000 4000 8000
२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०३०७०२२५२ नन्ना देबि थापा महिला २००४-०३-०७ ७१ ७१३०३९।२४४ 4000 4000 8000
२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०५०६५५४ नागी नाथ पुरूष २००१-०१-०५ ७४ ७१३०३९ 4000 4000 8000
२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५४०३२ पठान बोहरा पुरूष १९९१-१२-३० ८३   4000 4000 8000
३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०९१०००९८४ पदम बहादुर थापा पुरूष १९९५-०९-१० ८० ७१३०३९/२३० 4000 4000 8000
३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०५१०००९२२ पदमा देवी जोशी महिला १९८७-०५-१० ८८ ७१३०३९/४१४ 4000 4000 8000
३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०४०५०३७६१ पदमादेवी निरौला महिला २००१-०४-०५ ७४ ७१३०४० 4000 4000 8000
३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२७६६ पाउनी देवी बोहरा महिला १९९८-१२-३० ७६ ७१३०३९/१०३४ 4000 4000 8000
३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०२०५०२५५९ पार्वती देवी बोहरा महिला २००२-०२-०५ ७३ ७१३०३९ 4000 4000 8000
३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१२३११८३९५ बासु देवी थापा महिला १९९५-१२-३० ७९   4000 4000 8000
३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०६१८०१०५८ बेलु देबि थापा महिला २००३-०६-१८ ७२ ७१३०३९।९७१ 4000 4000 8000
३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३०१००६७ मनविर कुवर पुरूष २००१-०१-३० ७४ ७११०३९ 4000 4000 8000
३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२१२३०६२३७१ रंगे भट्ट पुरूष १९९२-१२-३० ८२   4000 4000 8000
३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२१२३०६१९८५ रायभान कुवर पुरूष १९९२-१२-३० ८२   4000 4000 8000
४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७११०२००१६६ लछु देवी एेडी महिला १९८७-११-०२ ८८ ७१३०३९/४११ 4000 4000 8000
४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०८११००५६८ ललिता देवी किमाडी महिला २००१-०८-११ ७४ ७१३०४० 4000 4000 8000
४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७४६४४ ललिता देवी भट्ट महिला १९९०-१२-३० ८४ ७१३०३९/३८० 4000 4000 8000
४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१००२००९५३ लाली कुवर महिला २०००-१०-०२ ७५ ७१३०३९ 4000 4000 8000
४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८१२३०४६०६७ विरमा देवी कुवर महिला १९८८-१२-३० ८६ ७१३०३९ 4000 4000 8000
४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२६९१ विर्खमती देवी जोशी महिला १९९८-१२-३० ७६ ७१३०३९/१०४० 4000 4000 8000
४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०१४५३८७ विश्वनाथ जोशी पुरूष २००१-०१-०१ ७४ १२२ 4000 4000 8000
४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३०१००३४ शिवराज जोशी पुरूष २००१-०१-३० ७४ २७ 4000 4000 8000
४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००११५०५५३२ सरस्वती भट्ट महिला २०००-०१-१५ ७५   4000 4000 8000
४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९७५१२३००४४९३ सरु देवी निरौला महिला १९७५-१२-३० ९९ ७११०३९/११९ 4000 4000 8000
५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९३४१ हरी कुवर पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ०२४२ 4000 4000 8000
५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०१०१०९६७३ हरेन्द्र निरौला पुरूष २००२-०१-०१ ७३ ११४ 4000 4000 8000
५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०६१५०११३४ हर्कमती देवी किमाडी महिला १९९८-०६-१५ ७७   4000 4000 8000
५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७५८६४ हर्कमती देवी निरौला महिला १९९०-१२-३० ८४   4000 4000 8000
५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०६१५०११४८ हर्कमतीदेवी जोशी महिला १९९८-०६-१५ ७७   4000 4000 8000
५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१२३११३६९४ हिउमती भट्ट महिला १९९७-१२-३० ७७ ८९२ 4000 4000 8000
५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२०५०३६८२ कल ब बान्ने पुरूष २००१-०२-०५ ७४ ४२७ 4000 4000 8000
५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८४४ कलसी देवी खाती महिला २००१-०१-०१ ७४ ३९५ 4000 4000 8000
५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०३१४००१९४ कलसी सायर महिला १९८६-०३-१४ ८९ ७१३०३९/१२१ 4000 4000 8000
५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२३०३६७३५ कलासी किमाडी महिला १९८७-१२-३० ८७ ७१३०३९/६०३ 4000 4000 8000
६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१०१००३४४४ कलु थापा महिला २००२-१०-१० ७३ ७१३०३९।२०५ 4000 4000 8000
६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००२०८००३३१ काली देवी खाती महिला १९९०-०२-०८ ८५ ७१३०३९/२२८ 4000 4000 8000
६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९१९ गिरी किमाडि पुरूष २००१-०१-०१ ७४ २४१ 4000 4000 8000
६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८७१८ गिरी किमाडी पुरूष २००४-१२-३० ७० ४०४ 4000 4000 8000
६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३१२३०७६६०१ गिरी खाती महिला १९९३-१२-३० ८१ १४२५ 4000 4000 8000
६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०२१५०१५५२ गुमाने रावल पुरूष १९९७-०२-१५ ७८   4000 4000 8000
६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०११५०६६६२ गोपाल खड्का पुरूष २००१-०१-१५ ७४ ७९२ 4000 4000 8000
६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८१२३०४६१८२ गोवा देवी खाती महिला १९८८-१२-३० ८६ ७१३०३९/५७६ 4000 4000 8000
६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९०१ जया किमाडी महिला २००१-०१-०१ ७४ ५९७ 4000 4000 8000
६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५४०८१ जसी खड्का पुरूष १९९१-१२-३० ८३ ७७२ 4000 4000 8000
७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२०३०२६८९ जसुदेवी रावल महिला २००१-०२-०३ ७४ ७१३०३९ 4000 4000 8000
७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१००४०२२१५ जुना किमाडी महिला २००३-१०-०४ ७२ ७१३०३९।३२१ 4000 4000 8000
७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०२२०००२४३ जैमती देवी सायर महिला १९८६-०२-२० ८९ ७१३०३९/६८ 4000 4000 8000
७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८३१२३०१७०२८ झंकरी बान्ने महिला १९८३-१२-३० ९१ ७१३०३९/१८१ 4000 4000 8000
७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८५१ तुलसी देवि ऐडि महिला २००१-०१-०१ ७४ ३१५ 4000 4000 8000
७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०९०३००९५१ तुली देवी खाती महिला २००१-०९-०३ ७४ ७१३०४० 4000 4000 8000
७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०५०८००५२९ दली थापा पुरूष १९९७-०५-०८ ७८ ७१३०३९/७१०७ 4000 4000 8000
७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०११५०६६५२ दली बानिया पुरूष २००१-०१-१५ ७४ ७२३ 4000 4000 8000
७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००११५०५५५७ दुरा देवी किमाडी महिला २०००-०१-१५ ७५   4000 4000 8000
७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००८०१००४४४ दुर्वती देवी खाती महिला १९९०-०८-०१ ८५ १७३०३९/१५० 4000 4000 8000
८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०१०५१०५५४ देउमल खाती पुरूष २००२-०१-०५ ७३ ७१-०१-७४-०४४२३ 4000 4000 8000
८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९५९८ देव बहादुर खाती पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ०५ 4000 4000 8000
८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२०४०२५१३ देवा देवी खाती महिला २००१-०२-०४ ७४ ७१३०३९ 4000 4000 8000
८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१०१२०२५५६ धना देबि बानिया महिला २००३-१०-१२ ७२ ७१३०३९।५८५ 4000 4000 8000
८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१०१२०२५४९ धना बानिया महिला २००३-१०-१२ ७२ ७१३०३९।५८५ 4000 4000 8000
८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२१९००५७२ धनादेवी खाती महिला २००१-०२-१९ ७४ ७१३०४० 4000 4000 8000
८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२३०३६८७५ धनादेवी सायर महिला १९८७-१२-३० ८७ ७१३०३९/१४८ 4000 4000 8000
८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८६९ धनी खाती पुरूष २००१-०१-०१ ७४ २७३ 4000 4000 8000
८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९६१२ धर्मा देवी खड्का महिला १९८६-१२-३० ८८ ७१०३०३/४६५ 4000 4000 8000
८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३८३६ धौली देवी किमाडि महिला १९९१-१२-३० ८३ ७११०३९/१२० 4000 4000 8000
९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९६३६ नर बहादुर सायर पुरूष १९९६-१२-३० ७८   4000 4000 8000
९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४०६३०००३४६ नरु बान्ने महिला १९९४-०६-३० ८१ ७८२ 4000 4000 8000
९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०००३२ पठान खड्का पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ७११०३९/४० 4000 4000 8000
९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२७७४ पठान खाती पुरूष १९९८-१२-३० ७६ ३१८ 4000 4000 8000
९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९४३ पठान खाती पुरूष २००१-०१-०१ ७४ १९६ 4000 4000 8000
९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२३०३६९८७ पदमा देवी खाती महिला १९८७-१२-३० ८७ ७१३०३९/२३ 4000 4000 8000
९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०८०४०१७८९ पबिता खाती महिला २००४-०८-०४ ७१ ७१३०३९।६१७ 4000 4000 8000
९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२११२४००२१७ पाउनी देवी बान्ने महिला २००२-११-२४ ७३ ७१३०३९।६४२ 4000 4000 8000
९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३२६४०६७ बिश्वनाथ जोशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ २२ 4000 4000 8000
९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७४७४३ बेलु देवी थापा महिला १९९०-१२-३० ८४ ७११०३९/१३४ 4000 4000 8000
१०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८६९२ भिम बहादुर खाती पुरूष २००४-१२-३० ७० ७३६ 4000 4000 8000
१०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०३०२००४२१ मती देवी खाती महिला १९९१-०३-०२ ८४ ७१३०३९/२२५ 4000 4000 8000
१०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९१७६ मनविर एेडी पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ७२ 4000 4000 8000
१०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७४११३ मन्धरी देवी दाहाल महिला २०००-१२-३० ७४   4000 4000 8000
१०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००११५०५५७३ राजु देवी रावल महिला २०००-०१-१५ ७५   4000 4000 8000
१०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७४७८४ राजुदेवी खाती महिला १९९०-१२-३० ८४ ७१३०३९/१८७ 4000 4000 8000
१०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१०१२००७६२ विर्मा देवी बान्ने महिला १९९६-१०-१२ ७९ ७१३०३९/३९५ 4000 4000 8000
१०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८७०४ शेर बहादुर खडका पुरूष २००४-१२-३० ७० ७९० 4000 4000 8000
१०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०११५०६४४३ हरि बोहरा पुरूष २००३-०१-१५ ७२ ७१-०१-७३-०४१८१ 4000 4000 8000
१०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९७५४ हरि सायर पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ७६५ 4000 4000 8000
११० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९१८४ हरिभान खाती पुरूष १९९६-१२-३० ७८ २९८ 4000 4000 8000
१११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५८७७ हरी रावल पुरूष २००१-०१-०१ ७४ २४९ 4000 4000 8000
११२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१२३११७८६३ हर्कमती देवी खाती महिला १९९५-१२-३० ७९ ७१३०३९/६४० 4000 4000 8000
११३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०३१०००६८५ हर्कमती देवी विष्ट महिला १९८८-०३-१० ८७ ७११०३८१३१ 4000 4000 8000
११४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२२२००६६३ अजुन साउँद पुरूष २००४-१२-२२ ७० १२७७ 4000 4000 8000
११५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८७२६ अमिर बहादुर भण्डारी पुरूष २००४-१२-३० ७० ७६८ 4000 4000 8000
११६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३२२ कर्ण भण्डारी पुरूष २००१-०१-३१ ७४ ७१३०३६/६७४ 4000 4000 8000
११७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०६१९०००९३ कलशादेवी पाध्या महिला १९८८-०६-१९ ८७ ७१३०३६/२८० 4000 4000 8000
११८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१०२१००३०२ कलशादेवी पाध्या महिला १९९५-१०-२१ ८० ७१३०३६/६८८ 4000 4000 8000
११९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३६६१ कलसीदेवी धामी महिला १९९१-१२-३० ८३ १११२ 4000 4000 8000
१२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०९२९००५५८ कलीभान चौहान पुरूष २००२-०९-२९ ७३ ७१-०१-७३-०२६३९ 4000 4000 8000
१२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०८०५०१९९२ कलु देवी बोहरा महिला २००४-०८-०५ ७१ ७१३०३६-४६२ 4000 4000 8000
१२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०३०५००६२४ किडीदेवी रोकाया महिला १९८७-०३-०५ ८८ ७१३०३६/१५ 4000 4000 8000
१२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६११०७००४०६ कौशिलादेवी भण्डारी महिला १९९६-११-०७ ७९ १००४ 4000 4000 8000
१२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४१२३०९७९९३ खन्टे पाध्या पुरूष १९९४-१२-३० ८० ६२३ 4000 4000 8000
१२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८३०२०३००१३९ गम्भिरा सिंह महिला १९८३-०२-०३ ९२ १०१० 4000 4000 8000
१२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५३००१६१८ गिरी बोहरा पुरूष २००३-०५-३० ७२ २७० 4000 4000 8000
१२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०२०६००८९६ गीरी ओली पुरूष २००४-०२-०६ ७१ ९८४ 4000 4000 8000
१२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०८१००११३१ गोमततदेवी जैशी महिला १९९६-०८-१० ७९ १३४७३ 4000 4000 8000
१२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८११२८००३८२ गोरखराज पाध्या पुरूष १९९८-११-२८ ७७ ९९२ 4000 4000 8000
१३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०४१५०५०१७ गौमती रावल महिला २००४-०४-१५ ७१ ७१-०१-७४-०४५३६ 4000 4000 8000
१३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०५१००१११८ चन्द्रादेवी पाध्या महिला १९८८-०५-१० ८७ ७१३०३६/१२३ 4000 4000 8000
१३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०९२७००१३५ जगुदेवी शाही महिला १९९६-०९-२७ ७९ १०३४ 4000 4000 8000
१३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००१०५१०४६७ जय बहादुर शाही पुरूष २०००-०१-०५ ७५ १०५२ 4000 4000 8000
१३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०७०८०११०१ जल देवी पाध्या महिला २००१-०७-०८ ७४ ७१३०३६।७०५ 4000 4000 8000
१३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०६१००११४५ जसुदेवी भट्ट महिला १९९५-०६-१० ८० ७१३०३६/२५५ 4000 4000 8000
१३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०४१२००३६४ जुना देवी पाध्या महिला १९९१-०४-१२ ८४ २७३ 4000 4000 8000
१३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००४०५ जुना देवी भण्डारी महिला २००१-०१-३१ ७४ ७१३०३६/१०१ 4000 4000 8000
१३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२१००१०१४ जुनादेवी धामी महिला १९९८-१२-१० ७६ ७१३०३६/२५ 4000 4000 8000
१३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०१२५०१०९८ ज्ञाना देवी शाहि महिला २००२-०१-२५ ७३ ७११०३८ 4000 4000 8000
१४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०५१२०२२२२ तारा भन्डारी पुरूष २००१-०५-१२ ७४ ९९६ 4000 4000 8000
१४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१२३११३६२९ दिपक बहादुर सिंह पुरूष १९९७-१२-३० ७७ १८७२ 4000 4000 8000
१४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०५०७०३५८६ दिल बहादुर भण्डारी पुरूष २००४-०५-०७ ७१ १०४८ 4000 4000 8000
१४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०७१००१८०२ धन बहादुर शाही पुरूष २००१-०७-१० ७४ १०४६ 4000 4000 8000
१४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३१२१२००३४४ धनकिस्न जैशी महिला १९९३-१२-१२ ८१ ७११०३६/३७० 4000 4000 8000
१४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०४१७००५०३ धनमति देवी ओली महिला १९९९-०४-१७ ७६ ७१३०३६/१३९ 4000 4000 8000
१४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०२०४०११३४ धनमती देवी बोहरा महिला १९८८-०२-०४ ८७ ७१३०३६-४६६ 4000 4000 8000
१४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३८९ धनमती देवी भण्डारी महिला २००१-०१-३१ ७४ ११५६ 4000 4000 8000
१४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९०९३ धमतिदेवी ओली महिला १९९६-१२-३० ७८ १०१५ 4000 4000 8000
१४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०११८०२३४५ धरेन्द्र देवी सिंह महिला २००४-०१-१८ ७१ १०६३ 4000 4000 8000
१५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९०१५ धौली जैशी महिला १९९६-१२-३० ७८ २८७ 4000 4000 8000
१५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३११०४०१६६३ धौली देवी विष्ट महिला २००३-११-०४ ७२ ७१३०३६-१२८ 4000 4000 8000
१५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३०८२०००१८८ धौलीदेवी वाली महिला १९९३-०८-२० ८२ १०३३ 4000 4000 8000
१५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०४०७०१६२७ धौल्या पाध्या पुरूष २००३-०४-०७ ७२ १११० 4000 4000 8000
१५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०५०६००७२७ नन्दा देवी रोकाया महिला १९९९-०५-०६ ७६ ७१३०३६।१३१ 4000 4000 8000
१५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४०२२८००३५६ नरुदेवी थापा महिला १९९४-०२-२८ ८१ ७१३०३६/९७ 4000 4000 8000
१५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९१०१ नरुदेवी भण्डारी महिला १९९६-१२-३० ७८ १००० 4000 4000 8000
१५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९७६१२३००५४९८ नरे धामी पुरूष १९७६-१२-३० ९८ ११२५ 4000 4000 8000
१५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०२२००१००६ नरे ब॰ धामी पुरूष १९९८-०२-२० ७७ १३१० 4000 4000 8000
१५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०९१५०२८४९ पठान साउँद पुरूष २००४-०९-१५ ७१ १२७८ 4000 4000 8000
१६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१७७४ पवित्रादेवी भण्डारी महिला १९९६-१२-३० ७८ १०१३ 4000 4000 8000
१६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००२१००२११६ पार्वती देवी धामि महिला २०००-०२-१० ७५ ७१-०१-७०-०२४१८ 4000 4000 8000
१६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५४५४ पार्वतीदेवी धामी महिला १९९१-१२-३० ८३ १२२७ 4000 4000 8000
१६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४१२३०९८८७६ पार्वतीदेवी धामी महिला १९९४-१२-३० ८० ११२३ 4000 4000 8000
१६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३०११४००३६८ पार्वतीदेवी रोकाया महिला १९९३-०१-१४ ८२ ७१३०३६/३५ 4000 4000 8000
१६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०७१६००२३१ प्रताप भण्डारी पुरूष १९९६-०७-१६ ७९ ११३१ 4000 4000 8000
१६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०११६०१५५६ प्रेम बहादुर बोहरा पुरूष २००४-०१-१६ ७१ ८८० 4000 4000 8000
१६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०४०११८०५३ प्रेम बहादुर सिंह पुरूष २००३-०४-०१ ७२ ७१३०३६-६१९ 4000 4000 8000
१६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३९७ प्रेम बहादुर सिंह पुरूष २००१-०१-३१ ७४ ५६५ 4000 4000 8000
१६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०३२०००८६५ बालाकैष्ण उपाध्याय पुरूष २००२-०३-२० ७३ ९६० 4000 4000 8000
१७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०५२००१८९५ भक्त बहादुर सिह पुरूष २००५-०५-२० ७० ९३५ 4000 4000 8000
१७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०४१७०१४०७ भक्त बहादुर सिह पुरूष २००५-०४-१७ ७० १३२ 4000 4000 8000
१७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००४०७००८२६ मदनदेवी पाध्या महिला १९९०-०४-०७ ८५ ७१३०३६/७०९ 4000 4000 8000
१७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०६०३००१९८ मनविर ओली पुरूष १९८७-०६-०३ ८८ ७१३०३६/७९६ 4000 4000 8000
१७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१००५०१९३९ मना देवी उपाध्याया महिला २०००-१०-०५ ७५ ७१३०३६/२४० 4000 4000 8000
१७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८९०३१३००१५८ महेश्वरी कुमारी उपाध्याय महिला १९८९-०३-१३ ८६ ७१३०३६/१४२ 4000 4000 8000
१७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११०१५०५६९७ मान बहादुर चौहान पुरूष २००१-१०-१५ ७४ ७१-०१-७३-०२०१४ 4000 4000 8000
१७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१००९३३ मान बहादुर भण्डारी पुरूष १९९६-१२-३० ७८   4000 4000 8000
१७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०७०८००२७४ रंगमतिदेवी वली महिला १९८६-०७-०८ ८९ ७१३०३६/१५८ 4000 4000 8000
१७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००२०५०१४६७ रत्नादेवी धामी महिला १९९०-०२-०५ ८५ ७१३०३६/२७० 4000 4000 8000
१८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३६१२ ललितादेवी धामी महिला १९९१-१२-३० ८३ १११६९ 4000 4000 8000
१८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०६१३००४३४ लालमति देवी शाही महिला २००२-०६-१३ ७३ १०३० 4000 4000 8000
१८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०३०६००१७६ वाटुदेवी सिंह महिला १९८५-०३-०६ ९० ७१३०३६/६८५ 4000 4000 8000
१८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०२०४०११२३ वासुदेवी खत्री महिला १९९९-०२-०४ ७६ १०८५ 4000 4000 8000
१८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४०२०९००३१५ वासुदेवी पाध्या महिला १९९४-०२-०९ ८१ १००० 4000 4000 8000
१८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२५५५ विक्रम ब॰ सिंह पुरूष १९९८-१२-३० ७६ ४७० 4000 4000 8000
१८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१२३११८४४५ विर्ख चौहान पुरूष १९९५-१२-३० ७९   4000 4000 8000
१८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००१०११४७७३ विष्णु बहादुर सिंह पुरूष २०००-०१-०१ ७५ १०६७ 4000 4000 8000
१८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०४१५००९१८ विस्नादेवी थापा महिला १९९१-०४-१५ ८४ १०३२ 4000 4000 8000
१८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९०२८ वीमीदेवी धामी महिला १९९६-१२-३० ७८ ११२० 4000 4000 8000
१९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०११००३१५३ शंकर बहादुर भण्डारी पुरूष २००२-०१-१० ७३ १०१८ 4000 4000 8000
१९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०२०३०६४१७ सुपारी देवी नेपाली महिला २००१-०२-०३ ७४ ७१३०३६-२६५ 4000 4000 8000
१९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५१२३०३१८४२ हंसमतिदेवी जैशी महिला १९८५-१२-३० ८९ १११८ 4000 4000 8000
१९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०९०१००२७४ हंसादेवी धामी महिला १९९६-०९-०१ ७९ १२२० 4000 4000 8000
१९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५०८०३०५७ हक बि क पुरूष २००३-०५-०८ ७२ ७१३०३६-५३७ 4000 4000 8000
१९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१११०००९५६ हरितादेवी पाध्या महिला १९९५-११-१० ८० १२४ 4000 4000 8000
१९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२२००४९४२ हर्क बहादुर धामी पुरूष २००२-१२-२० ७२ ६११ 4000 4000 8000
१९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३०८१०००७३४ हर्कमतिदेवी भण्डारी महिला १९९३-०८-१० ८२ ७१३०३६/७ 4000 4000 8000
१९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९५२ हर्कमती देवी पाध्याय महिला २००१-०१-०१ ७४ ९४० 4000 4000 8000
१९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०२१२००८८६ अमितादेवी साउद महिला १९९५-०२-१२ ८० ७१३०३६/५०१ 4000 4000 8000
२०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२४८५ आलीकुलीदेवी विष्ट महिला १९९८-१२-३० ७६ २२० 4000 4000 8000
२०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०३०२००६०१ उजलीदेवी विष्ट महिला १९८७-०३-०२ ८८ ७१३०३६/५५ 4000 4000 8000
२०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३४८ उदरी देवी बिष्ट महिला २००१-०१-३१ ७४   4000 4000 8000
२०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१२३११७७२३ करे विष्ट महिला १९९५-१२-३० ७९ ४५३ 4000 4000 8000
२०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०३२०००८८१ कलसा देवी विष्ट महिला २००२-०३-२० ७३ ९७० 4000 4000 8000
२०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०५१२००३७३ कालीदेवी वोहरा महिला १९८७-०५-१२ ८८ ७१३०३६/४४१ 4000 4000 8000
२०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१११०७००७२७ गम्बिर बोहरा पुरूष २००१-११-०७ ७४ १३३१ 4000 4000 8000
२०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१७९७३५ गिरी बोहरा पुरूष २००२-१२-३० ७२ २७० 4000 4000 8000
२०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०२२३००३४९ गोमतिदेवी साउद महिला १९९९-०२-२३ ७६ ७१३०३६/३५५ 4000 4000 8000
२०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०४०३००२७८ जगुदेवी वोगटी महिला १९८६-०४-०३ ८९ ७१३०३६/१७९ 4000 4000 8000
२१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०११००२११२ जला कुमारी डिक्ली महिला २००३-०१-१० ७२ ७१८ 4000 4000 8000
२११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०२१००२२१७ जसुदेवी जोशी महिला १९९५-०२-१० ८० ७१३०३६/५३४ 4000 4000 8000
२१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०२१००१९६५ जुनादेवी डिख्ली महिला १९९८-०२-१० ७७ ७१३०३६/४०७ 4000 4000 8000
२१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१२३११३६४५ तुलसीदेवी जोशी महिला १९९७-१२-३० ७७ ५०७ 4000 4000 8000
२१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०१२७००११५ तुलसीदेवी जोशी महिला १९८७-०१-२७ ८८ ७१३०३६/३०० 4000 4000 8000
२१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०८०६००३०३ तुलाराम विष्ट महिला १९९७-०८-०६ ७८ ७१३०३६/३४७ 4000 4000 8000
२१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१२३७९४ देवकी देवी साउद महिला २००२-१२-३० ७२ ५६५ 4000 4000 8000
२१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०२१३७ देवकी वोहरा महिला १९९६-१२-३० ७८ ९९१ 4000 4000 8000
२१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०११५९७६ देवदत्त शर्मा पुरूष २००१-०१-०१ ७४ १०१४ 4000 4000 8000
२१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९१२३१३९४६३ धनजित डिक्ली पुरूष १९९९-१२-३० ७५ ७१३०३६/३७४ 4000 4000 8000
२२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९९००२ धागी जोगी महिला १९९६-१२-३० ७८ ६२९ 4000 4000 8000
२२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३११०४००९१३ धैली देवी वीष्ट महिला २००३-११-०४ ७२ ७११०३६-६२८ 4000 4000 8000
२२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१००३३९ नन्दा कुमारी जोशी महिला १९९६-१२-३० ७८ ६६८ 4000 4000 8000
२२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००४१३००६९८ नर बहादुर खडायत पुरूष २०००-०४-१३ ७५ १३०७ 4000 4000 8000
२२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०१०१०७८०५ नर बहादुर बिष्ट पुरूष १९९९-०१-०१ ७६ ७११०३६/११७ 4000 4000 8000
२२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०११००१९४४ नरुदेवी साउद महिला १९९७-०१-१० ७८ ७१३०३६/४४१ 4000 4000 8000
२२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५३८५ पठान वोहरा महिला १९९१-१२-३० ८३ ६४२ 4000 4000 8000
२२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१००६००२९१ पद्मादेवी वोगटी महिला १९९७-१०-०६ ७८ ७१३०३६/२०७ 4000 4000 8000
२२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०३०८००४५६ पर्वतीदेवी डिख्ली महिला १९९८-०३-०८ ७७ ७१३०३६/३२१ 4000 4000 8000
२२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०५१००३०५५ पवित्रा देवी साउद महिला २००२-०५-१० ७३ ७१३०३६/३९८ 4000 4000 8000
२३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९८९९६ पाउनीदेवी साउद महिला १९९६-१२-३० ७८ ५८२ 4000 4000 8000
२३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००४१००१२९९ पार्भतीदेवी साउद महिला १९९०-०४-१० ८५ ७१३०३६/४९६ 4000 4000 8000
२३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३७१ पार्वती देवी जोशी महिला २००१-०१-३१ ७४ ७१३०३६/५३५ 4000 4000 8000
२३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८३०७०४०००८६ पुनीदेवी विष्ट महिला १९८३-०७-०४ ९२ ७१३०३६/६६० 4000 4000 8000
२३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०४१५०३१४१ प्यारु बोहरा पुरूष २००१-०४-१५ ७४ १३४६ 4000 4000 8000
२३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०४०११४४०९ प्रमे बहादुर सींह पुरूष २००३-०४-०१ ७२ ७११०३६-६१९ 4000 4000 8000
२३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०५१२०११७६ फुरे वीष्ट पुरूष २००४-०५-१२ ७१ २६० 4000 4000 8000
२३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०४२३०००५४ मनमतिदेवी विष्ट महिला १९८५-०४-२३ ९० ७१३०३६/८७ 4000 4000 8000
२३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०५१००४०४८ मनमती देवी सिंह महिला २००१-०५-१० ७४ ७१३०३६।४९४ 4000 4000 8000
२३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२०४१०००६७७ मन्धरीदेवी जोशी महिला १९९२-०४-१० ८३ ७१३०३६९६०१ 4000 4000 8000
२४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५१००५००४३९ महामतिदेवी सिंह महिला १९८५-१०-०५ ९० ७१३०३६/१९५ 4000 4000 8000
२४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१२३११३६३७ महाराम जोशी महिला १९९७-१२-३० ७७ १२३३ 4000 4000 8000
२४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०९२०००३७३ महाविर सिंह पुरूष १९९९-०९-२० ७६ १३४१ 4000 4000 8000
२४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०७०३००३८४ मातादेवी विष्ट महिला १९८५-०७-०३ ९० ७१३०३६/५६ 4000 4000 8000
२४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०५१००१०१९ मातादेवी वोहरा महिला १९८८-०५-१० ८७ ७१३०३६/५९३ 4000 4000 8000
२४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०९०२००३७७ मैनादेवी विष्ट महिला १९९६-०९-०२ ७९ ७१३०३६/१६१ 4000 4000 8000
२४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०५०६००२७३ रतनादेवी चौहान महिला १९८५-०५-०६ ९० ७१३०३६/४६१ 4000 4000 8000
२४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०१०५०२२०९ रति जोशी महिला १९९६-०१-०५ ७९ ७१३०३६/२२२ 4000 4000 8000
२४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०६०३००३१४ रति साउद महिला १९९६-०६-०३ ७९ ८७० 4000 4000 8000
२४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०२०७००८६४ लक्ष्मीदेवी जोशी महिला १९९५-०२-०७ ८० ७१३०३६/५४० 4000 4000 8000
२५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८४०७०४००११८ ललितादेवी जैशी महिला १९८४-०७-०४ ९१ ७१३०३६/६१० 4000 4000 8000
२५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१००२००२३४ लालु वोहरा महिला १९८७-१०-०२ ८८ ७१३०३६/४७० 4000 4000 8000
२५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०९२७००२०८ वासुदेवी जोशी महिला १९९७-०९-२७ ७८ ११५२ 4000 4000 8000
२५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८४०२१२००१५३ वासुदेवी साउद महिला १९८४-०२-१२ ९१ ७१३०३६/४१४ 4000 4000 8000
२५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३१००३३२ विस्ना देवी जोशी महिला २००१-०१-३१ ७४ ७१३०३६/५५८ 4000 4000 8000
२५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०३१७००४०४ वेलुदेवी साउद महिला १९९७-०३-१७ ७८ ७१३०३६/५०६ 4000 4000 8000
२५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०१०३००४७२ सरस्वती जोशी महिला १९९१-०१-०३ ८४ ७१३०३६/५९९ 4000 4000 8000
२५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०१३०००२४४ सालीभान वोहरा पुरूष १९९१-०१-३० ८४ १३२१ 4000 4000 8000
२५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५०८०१५२३ हके बहादुर बोहरा पुरूष २००३-०५-०८ ७२ ७११०३६-५३७ 4000 4000 8000
२५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५३६९ हरिनादेवी थापा महिला १९९१-१२-३० ८३ ६१० 4000 4000 8000
२६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००९०१००३८४ हरिमल साउद महिला १९९०-०९-०१ ८५ ७११०३६/५४३ 4000 4000 8000
२६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०३०५००६४४ हर्कमित वोहरा महिला १९८८-०३-०५ ८७ ७१३०३६/४३३ 4000 4000 8000
२६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०४०७००२०४ हासुदेवी वोहरा महिला १९८८-०४-०७ ८७ ७१३०३६/४७७ 4000 4000 8000
२६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०८२९००८१८ अमर बहादुर खत्री पुरूष २००१-०८-२९ ७४ ११२०४३/४ 4000 4000 8000
२६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९७९१२३००५९१४ कन्तूरी उपाध्याय महिला १९७९-१२-३० ९५ १००२७ 4000 4000 8000
२६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८२०२०६०००९२ कन्थू देबी जोशी महिला १९८२-०२-०६ ९३ ११००७ 4000 4000 8000
२६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९१२३१६८०७४ करु बोहरा पुरूष १९९९-१२-३० ७५ १२८९ 4000 4000 8000
२६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१५८४ काली वोहरा महिला १९९६-१२-३० ७८ ११९४ 4000 4000 8000
२६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४१२१२००५९९ गिरी बोहरा महिला १९९४-१२-१२ ८० ६९४ 4000 4000 8000
२६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३००७३ चन्देव जोशी पुरूष १९८६-१२-३० ८८ २०५ 4000 4000 8000
२७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३००६५ जया विष्ट महिला १९८६-१२-३० ८८ ३६८३ 4000 4000 8000
२७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८११०२००११५ जसमती सिह महिला १९८८-११-०२ ८७ ५८ 4000 4000 8000
२७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०८२०००७८३ ज्ञाना देवी खड्का महिला २००१-०८-२० ७४ ७१३०३८/६ 4000 4000 8000
२७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३२१५६९९ तुलासी देवी जोशी महिला २०००-१२-३० ७४ १२८१ 4000 4000 8000
२७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८२०२१०००२४३ तूलसीदेबी जोशी महिला १९८२-०२-१० ९३ १७४ 4000 4000 8000
२७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७३६३३ दिपक बहादुर सिंह पुरूष २०००-१२-३० ७४ ११७८ 4000 4000 8000
२७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००९०५०१२९५ देवीलाल जोशी पुरूष २०००-०९-०५ ७५ ६४६ 4000 4000 8000
२७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१२८००९८९ धन बहादुर खाती पुरूष २००१-०१-२८ ७४ ५९८ 4000 4000 8000
२७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००११७०१४८७ ध्वज खाती पुरूष २०००-०१-१७ ७५ ६५४ 4000 4000 8000
२७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५४९९६ नरजित सिह पुरूष १९९१-१२-३० ८३ १२३५ 4000 4000 8000
२८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२१५०२६११ नरु देबि खाती महिला २००४-१२-१५ ७० ८३४ 4000 4000 8000
२८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१३९४ निर्मला देबी उपाध्याय महिला १९९६-१२-३० ७८ १२१४ 4000 4000 8000
२८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३७१५ निर्मलादेबी जोशी महिला १९९८-१२-३० ७६ १७५५ 4000 4000 8000
२८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१६८३ पवित्रादेबी सिह महिला १९९६-१२-३० ७८ १२४७ 4000 4000 8000
२८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८०१२३०११८८६ पार्वती देबी उपाध्याय महिला १९८०-१२-३० ९४ २३३०९ 4000 4000 8000
२८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०३१००१५१२ प्रेम बहादुर बगाडी पुरूष १९९६-०३-१० ७९ ७३४ 4000 4000 8000
२८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८१०२२००१८४ प्रेम बहादुर सिह पुरूष १९८८-१०-२२ ८७ ५१ 4000 4000 8000
२८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१२३७८२ फुगी देवी बिष्ट महिला २००२-१२-३० ७२ १२६२ 4000 4000 8000
२८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२११०४००८३९ बालुराम जैसी पुरूष २००२-११-०४ ७३ १७३८ 4000 4000 8000
२८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०७०८०१०९३ बिश्वनाथ जोशी पुरूष २००१-०७-०८ ७४ ७७२ 4000 4000 8000
२९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०२०५००४५१ बेलूदेबी विष्ट महिला १९८५-०२-०५ ९० ४४५ 4000 4000 8000
२९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११०२०००४९३ मदनराज जोशी पुरूष १९९१-१०-२० ८४ ८२६ 4000 4000 8000
२९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२१९००१९२ मर्करीदेबी जोशी महिला १९८७-१२-१९ ८७ २२८ 4000 4000 8000
२९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११११००१६३८ मानमति देवी खत्री महिला २००१-११-१० ७४ ७१३०३८/५ 4000 4000 8000
२९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०२०१००४०९ रंगमति बिष्ट महिला १९८६-०२-०१ ८९ २९५९० 4000 4000 8000
२९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८००१०२००१७३ रतनादेबी उपाध्याय महिला १९८०-०१-०२ ९५ २३३०८ 4000 4000 8000
२९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०३१००२५५९ ललित बिष्ट पुरूष २००१-०३-१० ७४ २३४ 4000 4000 8000
२९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०४०५००६८३ वेलमती विष्ट महिला १९८८-०४-०५ ८७ ३३९ 4000 4000 8000
२९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८७३४ हर्के बिष्ट पुरूष २००४-१२-३० ७० १२८० 4000 4000 8000
२९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०११०००९२९ अमृतादेबी ओझा महिला १९८८-०१-१० ८७ ३१२०८ 4000 4000 8000
३०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१४०२ कामती देबी चौहान महिला १९९६-१२-३० ७८ १३५२ 4000 4000 8000
३०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०४०४००७९५ किष्ना पाण्डेय महिला २००५-०४-०४ ७० ७८० 4000 4000 8000
३०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०१०१०२८५४ कूस्मा देबी रोकाय महिला १९८७-०१-०१ ८८ २४० 4000 4000 8000
३०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११११४००६८१ गंगादत्त पाण्डे पुरूष २००१-११-१४ ७४ २३४ 4000 4000 8000
३०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०५१५०१६५६ गंगादेबी कठायत महिला १९९६-०५-१५ ७९ ३७३ 4000 4000 8000
३०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१२३७६६ गोमती देवी जोशी महिला २००२-१२-३० ७२ ७७५ 4000 4000 8000
३०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१८५७ गोमतीदेबी कठायत महिला १९९६-१२-३० ७८ १७६३ 4000 4000 8000
३०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०४१५०२३०७ जय बहादुर रोकाया पुरूष २००२-०४-१५ ७३ १३८७ 4000 4000 8000
३०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०७१२००७९३ जलु देवी भट्ट महिला २००१-०७-१२ ७४ ७८३ 4000 4000 8000
३०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३९७६ जसु देवी भाट महिला १९९८-१२-३० ७६ १५३९ 4000 4000 8000
३१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०६०८००२५५ जूनादेबी रोकाया महिला १९९६-०६-०८ ७९ ४१६ 4000 4000 8000
३११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८१०२१००१५८ जोगेनी थापा महिला १९८८-१०-२१ ८७   4000 4000 8000
३१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३२१५७०७ दल बहादुर कडायत पुरूष २०००-१२-३० ७४ ८८९ 4000 4000 8000
३१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००१०४०३११९ दामा देवी कडात महिला २०००-०१-०४ ७५ १७९६ 4000 4000 8000
३१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०१२७००७६८ दिखु रोकाया महिला २००५-०१-२७ ७० १०३८।६०२ 4000 4000 8000
३१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४०५०९००४६६ दिर्खे गिरी महिला १९९४-०५-०९ ८१ ६७९ 4000 4000 8000
३१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२१२१०००५८९ दूर्गा देबी पाण्डे महिला १९९२-१२-१० ८२ ८७३३ 4000 4000 8000
३१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०८१००१४४८ धन बहादुर कठायत पुरूष १९९५-०८-१० ८० ७७१० 4000 4000 8000
३१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०५०२००४३४ धनकला कूमारी कूसारी महिला १९८८-०५-०२ ८७ ३४७ 4000 4000 8000
३१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०११०००९३७ नन्दमतीदेबी ओझा महिला १९८८-०१-१० ८७ ३१२०९ 4000 4000 8000
३२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०९२२००२६४ नर बहादुर रोकाया पुरूष २००२-०९-२२ ७३ २५८ 4000 4000 8000
३२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०५१३००४६७ नर बहादुर रोकाया पुरूष १९९९-०५-१३ ७६ ८७६ 4000 4000 8000
३२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८९११२७००१७७ नरी गिरी महिला १९८९-११-२७ ८६ ८९२ 4000 4000 8000
३२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१००३००५८२ नरुदेबी रोकाया महिला १९९०-१०-०३ ८५ १८२६ 4000 4000 8000
३२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०११८८ पदमा देबी विष्ट महिला १९९६-१२-३० ७८ ३२०४३ 4000 4000 8000
३२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०११२०५०१६ परीमल गिरी पुरूष २००१-०१-१२ ७४ ७१-०१-७३-१३८५ 4000 4000 8000
३२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३००८१ पार्वती देबी पाण्डे महिला १९८६-१२-३० ८८ १५४६ 4000 4000 8000
३२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८९१२३०४६०१६ पार्वती देबी रोकाया महिला १९८९-१२-३० ८५ १२२४६ 4000 4000 8000
३२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१४६९ पार्वतीदेबी रोकाया महिला १९९६-१२-३० ७८ १४१४ 4000 4000 8000
३२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१२३१६८७४२ पुरन गिरी पुरूष २००४-१२-३० ७० १४४८ 4000 4000 8000
३३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०४०२००३८३ भूजीवन पाध्या पुरूष १९८८-०४-०२ ८७ ७१३०३८/६ 4000 4000 8000
३३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१११००१३८२ मधना गिरी महिला २०००-११-१० ७५ ८६७३८६७१ 4000 4000 8000
३३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०९०७००६४६ मनिराम रोकाया पुरूष २००२-०९-०७ ७३ २२२ 4000 4000 8000
३३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१२३७७४ माता देवी रोकाया महिला २००२-१२-३० ७२ १८०९ 4000 4000 8000
३३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०२२५००५३६ मातादेबी रोकाय महिला १९९८-०२-२५ ७७ १८९२ 4000 4000 8000
३३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७६७०१ मान बहादुर रोकाया पुरूष २०००-१२-३० ७४ ७१-०१-७१-३२७१ 4000 4000 8000
३३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२१२३०६२२४९ रतना विष्ट महिला १९९२-१२-३० ८२ १०३७ 4000 4000 8000
३३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५४९३३ रतनादेबी कठायत महिला १९९१-१२-३० ८३ १५६१ 4000 4000 8000
३३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८०११२१०००१३ वाटू देबी खाती महिला १९८०-११-२१ ९५ २८३ 4000 4000 8000
३३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०४२०००८४२ सरमध्वज रोकाया महिला १९९६-०४-२० ७९ ८२४ 4000 4000 8000
३४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५००५ सरस्वती भाट महिला १९९१-१२-३० ८३ १७८७० 4000 4000 8000
३४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०११००२४७८ सूना देबी रोकाया महिला १९९८-०१-१० ७७ १६९ 4000 4000 8000
३४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०४१००१८१९ सून्तलादेबी भटटराइ महिला १९९५-०४-१० ८० २२३ 4000 4000 8000
३४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०४१००१७८९ हरिकला देबी रोकाया महिला १९९८-०४-१० ७७ २६८६५ 4000 4000 8000
३४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०१०५०२२७४ हर्क रोकाया पुरूष १९९६-०१-०५ ७९ ७४५ 4000 4000 8000
३४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००११००७८८५ उजली देबि रोकाया महिला २०००-०१-१० ७५ ७११०३७।४११ 4000 4000 8000
३४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३६३८ करु देवी रोकाया महिला १९९१-१२-३० ८३ १८६८ 4000 4000 8000
३४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५१२३०३११०७ किडी खत्री महिला १९८५-१२-३० ८९ २७१६९ 4000 4000 8000
३४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०७१३००४५१ किसनदत्त पाध्या पुरूष १९९६-०७-१३ ७९ ४०८ 4000 4000 8000
३४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०४१०००५७८ कुन्ता देवी भण्डारी महिला १९८७-०४-१० ८८ ७१३०३७/३८१ 4000 4000 8000
३५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३६२५ खन्टी देवी रोकाया महिला १९९१-१२-३० ८३ १९५६ 4000 4000 8000
३५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०९०५००३६९ गंगमति देवी उपाध्याय महिला १९८८-०९-०५ ८७ ७१३०३७/१२६ 4000 4000 8000
३५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४१२३०९८०१७ गोरे रोकाया पुरूष १९९४-१२-३० ८० १८७५ 4000 4000 8000
३५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१११२००६१८ गोर्ख बहादुर रोकाया पुरूष १९९८-११-१२ ७७ २६९ 4000 4000 8000
३५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१८९९ गोर्ख बहादुर रोकाया पुरूष १९९६-१२-३० ७८ १८४ 4000 4000 8000
३५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०५०५०३४७९ घुतु चलाउने पुरूष २००१-०५-०५ ७४ ४४२ 4000 4000 8000
३५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०११०००६५९ चन्द्रमति उपाध्या महिला १९८६-०१-१० ८९ ७१३०३७/३६१ 4000 4000 8000
३५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६७९ जमना देवी पाध्या महिला २००१-१२-३० ७३ १९७८ 4000 4000 8000
३५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०९२७००२१६ जयदेव पाध्या पुरूष १९९७-०९-२७ ७८ ५६६ 4000 4000 8000
३५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०७२८००१८७ जयलाल उपाध्याय पुरूष १९९१-०७-२८ ८४ २२३ 4000 4000 8000
३६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५१०२५००१६३ जुना देवी उपाध्याय महिला १९८५-१०-२५ ९० ७१३०३७/१७१ 4000 4000 8000
३६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०५०५००९७२ जौकला देवी रोकाया महिला १९९६-०५-०५ ७९ ४८४ 4000 4000 8000
३६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६५७३ जौकला देवी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १८६२ 4000 4000 8000
३६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०२०३००२८८ झिगी देवी उपाध्याय महिला १९८७-०२-०३ ८८ ७१३०३७/११८ 4000 4000 8000
३६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०९१२०१३६८ दिर्ख उपाध्याय पुरूष २००४-०९-१२ ७१ ५४४ 4000 4000 8000
३६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९३१५ देवसरा देवी जोशी महिला १९८६-१२-३० ८८ २७१६६ 4000 4000 8000
३६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०३१७०१२०१ देवीलाल पाध्या पुरूष २००५-०३-१७ ७० ५३६ 4000 4000 8000
३६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५१२३११७७३१ धनीराम पाध्या पुरूष १९९५-१२-३० ७९ ५०२ 4000 4000 8000
३६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०७२०००६६६ नागु रोकाया पुरूष २००३-०७-२० ७२ ५०८ 4000 4000 8000
३६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०७२४००१४८ न्याउली चलाउने महिला १९९९-०७-२४ ७६ ७१३०३७/६३ 4000 4000 8000
३७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०६०९००१२२ पार्भति देवी उपाध्याय महिला १९८६-०६-०९ ८९ ७१६९ 4000 4000 8000
३७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०११४००६७८ पार्भती देवी जोशी महिला १९९५-०१-१४ ८० ७१३०३७/६७६ 4000 4000 8000
३७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७४४६१ पुनी देवी खत्री महिला १९९०-१२-३० ८४ २७१७० 4000 4000 8000
३७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८१०२१५००१३७ फट्गिरी चलाउने महिला १९८१-०२-१५ ९४ ४०९ 4000 4000 8000
३७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६५३ बिष्णु देवी चलाउने महिला २००१-१२-३० ७३ ७९९९ 4000 4000 8000
३७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६७२९ मथुरा उपाध्याय महिला २००१-१२-३० ७३ ४८३ 4000 4000 8000
३७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१९८५ मनमति देवी पाण्डे महिला १९९६-१२-३० ७८ २९०४७ 4000 4000 8000
३७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०२२७००१६४ महादेव उपाध्याय पुरूष १९९१-०२-२७ ८४ ४२९ 4000 4000 8000
३७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७४४४६ रतनाखर उपाध्याय पुरूष १९९०-१२-३० ८४ ४९७ 4000 4000 8000
३७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८१०११२००१४४ राइकोशा चलाउने पुरूष १९८१-०१-१२ ९४ १२१७१ 4000 4000 8000
३८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३०९८९७६ लक्षीमा देवी पाध्या महिला १९९६-१२-३० ७८ १८९३ 4000 4000 8000
३८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०८२०००४४५ लक्ष्मी भत्त उपाध्याय पुरूष १९९७-०८-२० ७८ ४४५ 4000 4000 8000
३८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२२२००१६४ विस्नमति उपाध्याय महिला १९९१-१२-२२ ८३ ७०८९ 4000 4000 8000
३८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०५०५००६२९ विस्नामति उपाध्याय महिला १९८५-०५-०५ ९० ७०३०३७/३४३ 4000 4000 8000
३८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०५२०००१७२ विस्नामति देवी पाध्या महिला १९८५-०५-२० ९० ७१३०३७/२८३ 4000 4000 8000
३८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३७८६ सहदेव पाध्या पुरूष १९९८-१२-३० ७६ २४५ 4000 4000 8000
३८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६७३७ सुनकोशा रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १९०२ 4000 4000 8000
३८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३६८७ हकृमति देवी पाध्या महिला १९९१-१२-३० ८३ ७६०७ 4000 4000 8000
३८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०३२६०००८१ हरि चलाउने पुरूष १९९१-०३-२६ ८४ ३८४ 4000 4000 8000
३८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००५०५००८५३ हर्क बहादुर रोकाया पुरूष १९९०-०५-०५ ८५ ३७२ 4000 4000 8000
३९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०३०१०२८१३ हिरा देबि जोशी महिला २००३-०३-०१ ७२ ५३२ 4000 4000 8000
३९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३०३२०००३५३ हौसा देवी पाध्या महिला १९९३-०३-२० ८२ ३०८६७ 4000 4000 8000
३९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०४२७००१७३ अम्मराज जैशी पुरूष १९९८-०४-२७ ७७ २२८ 4000 4000 8000
३९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०२९२५७ इश्वरी देवी सिंह महिला १९८६-१२-३० ८८ १६५५ 4000 4000 8000
३९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०११०००७०९ उजली देवी उपाध्या महिला १९८६-०१-१० ८९ ७१३०३७/३३३ 4000 4000 8000
३९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१००५०१४७१ कमला देवी जैशी महिला १९९८-१०-०५ ७७ ७११०२७/५६० 4000 4000 8000
३९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०११०००९०५ कलशा देवी जैशी महिला १९८७-०१-१० ८८ ७१३०३७/५६९ 4000 4000 8000
३९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११०१६००७०४ कलसा देवी सिंह महिला २००१-१०-१६ ७४ ७७९ 4000 4000 8000
३९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०२१००२३३२ कला देवी खड्का महिला १९९५-०२-१० ८० ७१३०३७/६७३ 4000 4000 8000
३९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०७२७०००६४ कवि सिंह पुरूष १९८६-०७-२७ ८९ ४३९ 4000 4000 8000
४०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७६३०५ काली देवी खत्री महिला २०००-१२-३० ७४ १६७६ 4000 4000 8000
४०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५१२३०३१८९१ किथ्थी देवी जैशी महिला १९८५-१२-३० ८९ २५९०४ 4000 4000 8000
४०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१२०५०१४४२ किस्ना देबि पण्डित महिला २००३-१२-०५ ७१ ७१३०३७।७४९ 4000 4000 8000
४०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१२३११४३३८ किस्नादेवी जैशी महिला १९९७-१२-३० ७७ १७१८ 4000 4000 8000
४०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०११०००७१७ कोपीला देवी सिंह महिला १९८६-०१-१० ८९ ७१३०३७/५५४ 4000 4000 8000
४०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०२०८७ कौशिल्ला देवी खड्का महिला १९९६-१२-३० ७८ १७५५ 4000 4000 8000
४०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०५१५००८९५ कौशिल्ला देवी सिंह महिला १९८८-०५-१५ ८७ ७१३०३७/५५५ 4000 4000 8000
४०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०१०३००४६२ गमना देवी जैशी महिला १९८७-०१-०३ ८८ ७१३०३७/४९ 4000 4000 8000
४०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०८०६००६४२ घनश्याम जोशी पुरूष २००१-०८-०६ ७४ ८०३ 4000 4000 8000
४०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००९०७०१४३२ घर्म राज जोशी पुरूष २०००-०९-०७ ७५ ५१२ 4000 4000 8000
४१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२३५२ चन्द्रमति देवी पाध्या महिला १९९८-१२-३० ७६ ११८१ 4000 4000 8000
४११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४२३४५ जमना देवी उपाध्याय महिला १९९८-१२-३० ७६ १५९८ 4000 4000 8000
४१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३०२७१ जला देवी सिंह महिला १९८६-१२-३० ८८ १७२९ 4000 4000 8000
४१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८१२१६००१४७ जलु देवी पाध्या महिला १९८८-१२-१६ ८६ ७११०३७/५५९ 4000 4000 8000
४१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०४०६००१२३ जोगीराम जैशी महिला १९८६-०४-०६ ८९ ५४३ 4000 4000 8000
४१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८४०१२२००१०५ झिगी देवी ओझा महिला १९८४-०१-२२ ९१ ६०६ 4000 4000 8000
४१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७३७६५ टिका राम पाध्या पुरूष २०००-१२-३० ७४ १२८९ 4000 4000 8000
४१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७६३१३ दल बहादुर सिंह पुरूष २०००-१२-३० ७४ ४८० 4000 4000 8000
४१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७०७०९००५३१ देवीलाल पाध्या पुरूष १९९७-०७-०९ ७८ ५६० 4000 4000 8000
४१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३७९८ देवीलाल पाध्या पुरूष १९९८-१२-३० ७६ २०८८ 4000 4000 8000
४२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०९१०००३९७ धनकला देवी जैशी महिला १९८६-०९-१० ८९ ७१३०३७/२३३ 4000 4000 8000
४२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०११२००३८४ धनमति देवी पाध्याय महिला १९८७-०१-१२ ८८ ७१३०३७/९९ 4000 4000 8000
४२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५४३५ धनमती देवी जैसी महिला १९९१-१२-३० ८३ १७६१ 4000 4000 8000
४२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६२३ धना देवी सिंह महिला २००१-१२-३० ७३ १८८० 4000 4000 8000
४२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००३०४०२०२६ धनीराम पाध्याय पुरूष २०००-०३-०४ ७५ ५६५ 4000 4000 8000
४२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३०२२२ नन्दमति देवी जैशी महिला १९८६-१२-३० ८८   4000 4000 8000
४२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६६१ नन्दराम जोशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ ४२३ 4000 4000 8000
४२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५३५७५ नन्दा देवी जैशी महिला १९९१-१२-३० ८३ ३४० 4000 4000 8000
४२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०१०२००४३३ नन्दा देवी जोशी महिला १९८६-०१-०२ ८९ ७१३०३७/१९६ 4000 4000 8000
४२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८९१२३०४५७६५ नर बहादुर शाही पुरूष १९८९-१२-३० ८५ ५१०१२१७७ 4000 4000 8000
४३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६५५४ नित्यानन्द जोशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ १८२१ 4000 4000 8000
४३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५४२७ पार्भती देवी जैशी महिला १९९१-१२-३० ८३ १३५८ 4000 4000 8000
४३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०३१२००६६४ प्रेमराज जैशी पुरूष १९९८-०३-१२ ७७ ६४० 4000 4000 8000
४३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६३८ बेलमति देवी जैशी महिला २००१-१२-३० ७३ १७२३ 4000 4000 8000
४३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१०१००१६२८ भिम बहादुर सिह पुरूष २००३-१०-१० ७२ ५८३ 4000 4000 8000
४३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९४११२५००२४७ भोपाल खत्री पुरूष १९९४-११-२५ ८१ ५४५ 4000 4000 8000
४३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०६२२००३१६ मनिराम पाध्या पुरूष १९९५-०६-२२ ८० ६३४ 4000 4000 8000
४३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०६०८००२६४ मन्धरी देवी पाध्या महिला १९८६-०६-०८ ८९ ७१३०३७/७८ 4000 4000 8000
४३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०९१००१०२८ महेन्द्र बहादुर सिंह पुरूष १९९८-०९-१० ७७ ५९७ 4000 4000 8000
४३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६६४६ महेश्वरी देवी जोशी महिला २००१-१२-३० ७३ १६६४ 4000 4000 8000
४४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९१२३१४००८१ मानादेवी गिरी महिला १९९९-१२-३० ७५ १६९५ 4000 4000 8000
४४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०११२०२३७७ रंगमति देवी खड्का महिला २००१-०१-१२ ७४ ७१३०३७/५००५१ 4000 4000 8000
४४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०३१४००८४३ राजु देवी सिंह महिला १९९८-०३-१४ ७७ ७१३०३७/५६० 4000 4000 8000
४४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०४२४००२७७ राम बहादुर खत्री पुरूष १९९९-०४-२४ ७६ ५८८ 4000 4000 8000
४४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६५६२ लिलाधर जोशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ १७१४ 4000 4000 8000
४४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२०२००७१६ विजयराज जोशी पुरूष २००२-१२-०२ ७२   4000 4000 8000
४४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०२१११ विर्मा पण्डित महिला १९९६-१२-३० ७८ १७६७ 4000 4000 8000
४४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४४०५१ विस्नमति देवी उपाध्याय महिला १९९८-१२-३० ७६ १६२४ 4000 4000 8000
४४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०१९०७ विस्ना देवी शाही महिला १९९६-१२-३० ७८ ७११०३७/१६५ 4000 4000 8000
४४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९११२३०५५४४३ सरमति देवी सिंह महिला १९९१-१२-३० ८३ ७७८ 4000 4000 8000
४५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०११२०२३६९ सरस्वति देवी खत्री महिला २००१-०१-१२ ७४ १२०७२ 4000 4000 8000
४५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६७११ सहदेव जैशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ ८१७ 4000 4000 8000
४५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२३०३७३३२ सून्तला पाध्या महिला १९८७-१२-३० ८७ ३२०३६ 4000 4000 8000
४५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९१२३१४००७३ हंसा देवी पाध्या महिला १९९९-१२-३० ७५ १९१० 4000 4000 8000
४५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०३०४००४२७ हंसा देवी सिंह महिला १९८६-०३-०४ ८९ ६०८ 4000 4000 8000
४५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२१३००१५३ हंसादेवी पाध्या महिला १९८७-१२-१३ ८७ ७१३०३७/६८ 4000 4000 8000
४५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०७०७००५१९ हरिना देवी जोशी महिला २००१-०७-०७ ७४   4000 4000 8000
४५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६०९०३००१४५ हर्कमती देवी सिंह महिला १९८६-०९-०३ ८९ ७१३०३७/४७१ 4000 4000 8000
४५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१२३१७३९३४ अम्भराज जोशी पुरूष २०००-१२-३० ७४ ३५० 4000 4000 8000
४५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०११२००३७२ असु देवी बिष्ट महिला १९८७-०१-१२ ८८ ७११०१८।४८३ 4000 4000 8000
४६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९१०१३०००२३६ उजला देवी खड्का महिला १९९१-०१-३० ८४ ७१३०१८।१२५ 4000 4000 8000
४६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०५१५०५१०५ कस्तुरी देबी खडका महिला २००४-०५-१५ ७१ ७१३०१८।०७ 4000 4000 8000
४६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००११००१८०८ किट्टी देवी सिंह महिला १९९०-०१-१० ८५ ७१३०१८।१८३ 4000 4000 8000
४६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१२३९१५ किडी देवी बिष्ट महिला २००२-१२-३० ७२ ७२ 4000 4000 8000
४६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३९१३ कित्थी खड्का महिला १९९८-१२-३० ७६ २२६४ 4000 4000 8000
४६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१२०८००७९४ कुपाराम जोशी पुरूष २००३-१२-०८ ७१ २८६ 4000 4000 8000
४६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९२०११३००३१३ कैले ठकुन्ना पुरूष १९९२-०१-१३ ८३ ३३५ 4000 4000 8000
४६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९००२३०००३८४ कौशी जोशी महिला १९९०-०२-३० ८५ ८५६५ 4000 4000 8000
४६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२१२३१७८९७६ गम्भिर डेउडा पुरूष २००२-१२-३० ७२ २९८३ 4000 4000 8000
४६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८८०२१८००१७७ गिठी देवी थापा महिला १९८८-०२-१८ ८७ ७१३०१८।९७ 4000 4000 8000
४७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९७९०२१६०००४८ गिठे जैशी पुरूष १९७९-०२-१६ ९६ २७८ 4000 4000 8000
४७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७१२३०३७२१७ गिठे थापा पुरूष १९८७-१२-३० ८७ २३४७ 4000 4000 8000
४७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८४१२३०२४२७९ गोरे बिष्ट पुरूष १९८४-१२-३० ९० ४०० 4000 4000 8000
४७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१३०१०२३२ चन्ते खड्का पुरूष २००१-०१-३० ७४ ३८० 4000 4000 8000
४७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०३१५०११९७ चन्द्रकला खड्का महिला १९८७-०३-१५ ८८ ७१३०१८।६८ 4000 4000 8000
४७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९९०८१५०१७३८ जंग बहादुर भण्डारी पुरूष १९९९-०८-१५ ७६ ७१३०१८/५७ 4000 4000 8000
४७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००५०४०८०१२३२ जङे बिष्ट पुरूष २००५-०४-०८ ७० २५३ 4000 4000 8000
४७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००२०३१००३३५७ जब्बरे थापा पुरूष २००२-०३-१० ७३ १७६६१ 4000 4000 8000
४७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००१०१०३०२५९३ जलधरा देवी भण्डारी महिला २००१-०१-०३ ७४ २४२४ 4000 4000 8000
४७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०६०९०१११३ जुना देबि डेउडा महिला २००४-०६-०९ ७१ ७१३०१८।२१५ 4000 4000 8000
४८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४०६०१००५९१ जुना देवी खड्का महिला २००४-०६-०१ ७१ ७१३०१८/२१५ 4000 4000 8000
४८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०५१३००२२३ झिरकुली बिष्ट महिला १९८७-०५-१३ ८८ ८२१३ 4000 4000 8000
४८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३८५५ दले भण्डारी पुरूष १९९८-१२-३० ७६   4000 4000 8000
४८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००३०५०२३३८ धन बहादुर खत्री पुरूष २०००-०३-०५ ७५ २८४ 4000 4000 8000
४८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००११०२००७८७ धन बहादुुर भण्डारी पुरूष २०००-११-०२ ७५ ३९८ 4000 4000 8000
४८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९३१२३०७६८८२ धनविरे भण्डारी पुरूष १९९३-१२-३० ८१ ७१३०१८।२०१ 4000 4000 8000
४८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५०७०२११९ धौली देवी खत्री महिला २००३-०५-०७ ७२ ३१५७२ 4000 4000 8000
४८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०१०५०२२४३ नन्दमती थापा महिला १९९५-०१-०५ ८०   4000 4000 8000
४८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३१२३१४४००३ नर बहादुर महत पुरूष २००३-१२-३० ७१ ५१९५ 4000 4000 8000
४८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९०१२३०७५४६८ पदमा खड्का महिला १९९०-१२-३० ८४ ७१३०१८।६७ 4000 4000 8000
४९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८०९३०००४३२ पिरु भण्डारी पुरूष १९९८-०९-३० ७७   4000 4000 8000
४९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६०४१००१४४५ पुतली ठकुन्ना महिला १९९६-०४-१० ७९ ७११०१८/३२ 4000 4000 8000
४९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९५०५२५००७४१ पोगिरी बिष्ट पुरूष १९९५-०५-२५ ८० ३२२ 4000 4000 8000
४९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००११२३१३६३५६ प्रमानन्द जोशी पुरूष २००१-१२-३० ७३ २३२२ 4000 4000 8000
४९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५०५०३३४३ बने खडका पुरूष २००३-०५-०५ ७२ ३७१ 4000 4000 8000
४९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८६१२३०३००५७ बाटुली देवी रेग्मी महिला १९८६-१२-३० ८८ २४७४ 4000 4000 8000
४९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८५०२१२००२१८ मना देवी सिंह महिला १९८५-०२-१२ ९० ७१३०१८।२३६ 4000 4000 8000
४९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८९०९१५००४६५ मनि थापा पुरूष १९८९-०९-१५ ८६ ७११०१८।३५ 4000 4000 8000
४९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००३०५१८००९९५ मने खड्का पुरूष २००३-०५-१८ ७२ ३५४ 4000 4000 8000
४९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०२०४००४३५ रंगमती देवी देउडा महिला १९८७-०२-०४ ८८ ७१३०१८।२३५ 4000 4000 8000
५०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९७१०१३००३८८ रन बहादुर खड्का पुरूष १९९७-१०-१३ ७८ ३६१ 4000 4000 8000
५०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २०००१००८००९४३ राजी खड्का पुरूष २०००-१०-०८ ७५   4000 4000 8000
५०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९६१२३१०२२०२ राधिका देवी भण्डारी महिला १९९६-१२-३० ७८ २३८४ 4000 4000 8000
५०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००४०५०२२८६ रामदेवी जोशी महिला २०००-०४-०५ ७५ ७१३०१८/१९ 4000 4000 8000
५०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९८७०४०९००२०८ ललिता देवी जोशी महिला १९८७-०४-०९ ८८ २३८७ 4000 4000 8000
५०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) १९९८१२३१४३८८९ विरजित भण्डारी पुरूष १९९८-१२-३० ७६   4000 4000 8000
५०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००००३०५०२३२२ सुर्जमती देवी जोशी महिला २०००-०३-०५ ७५ १२१ 4000 4000 8000
५०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य) २००४१०१७०१३६५ िदल बहादुर खत्री पुरूष २००४-१०-१७ ७१ २४६ 4000 4000 8000
५०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३६५३ काल्चे कामी पुरूष २००१-१२-३० ७३ ८८ 4000 4000 8000
५०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००१०५०३१८२ खितुरी देवी खादु महिला २०१०-०१-०५ ६५ ७१३०३९।१३५ 4000 0 4000
५१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८८०५१७००१४९ खिन्तु सुनार महिला १९८८-०५-१७ ८७   4000 4000 8000
५११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१०१०५२३२ डबल सुनार पुरूष २०११-०१-०१ ६४ ९८ 4000 0 4000
५१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०७१००१५४३ देउमल खादु पुरूष २०१३-०७-१० ६२ ७१३०३९।९६७ 4000 0 4000
५१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३०९९३९६ देवराज जोशी पुरूष १९९६-१२-३० ७८ २० 4000 4000 8000
५१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०१११००९९३ धनी सुनार पुरूष २०१२-०१-११ ६३ ७१३०३९।२०९ 4000 0 4000
५१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०५९७०२ धनी सुनार महिला २००८-१२-३० ६६ ९६ 4000 0 4000
५१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८१२३१४२९०७ धौले सुनार पुरूष १९९८-१२-३० ७६ १६५४ 4000 4000 8000
५१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१०१५०१४५१ पदम बहादुर टमटा पुरूष २००८-१०-१५ ६७ ७१३०३९/१०५२ 4000 0 4000
५१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३०९९७७६ पिरु कामी पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ५१९४ 4000 4000 8000
५१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३७२६ फुङे टमटा पुरूष २००१-१२-३० ७३ १३६४ 4000 4000 8000
५२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६८१८६ मुनविर ओड पुरूष २००६-१२-३० ६८ १३६६ 4000 0 4000
५२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३५३६ रंगमती सुनार महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३४/१०८१ 4000 4000 8000
५२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०४०७००६११ रत्ना देवी कामी महिला २००३-०४-०७ ७२ ७१३०३९/९२० 4000 4000 8000
५२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०५९६६४ राईभान दमाई पुरूष २००८-१२-३० ६६ ४२४ 4000 0 4000
५२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२३०७६६१४ रोग अोड पुरूष २००४-१२-३० ७० ७४२ 4000 4000 8000
५२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१००५०१६४१ सुन्तला खादु महिला २०१४-१०-०५ ६१ ७१३०३९।९१३ 4000 0 4000
५२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३५५१ हरिभान सुनार पुरूष २००१-१२-३० ७३ ६६५ 4000 4000 8000
५२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९६३३ अजिभान कामी पुरूष २००२-१२-३० ७२ ७१४ 4000 4000 8000
५२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३०९९२७५ अमिता देवी वि॰क॰ महिला १९९६-१२-३० ७८ ७७५ 4000 4000 8000
५२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००९०७००६८३ उजली दमाइ महिला २०१०-०९-०७ ६५ ७१३०४० 4000 0 4000
५३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३६६८ कपुरे कामी पुरूष २००१-१२-३० ७३   4000 4000 8000
५३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१०१०५२५७ कलीभान डांडे पुरूष २०११-०१-०१ ६४ ३२६ 4000 0 4000
५३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६५७९ गिरी कामी पुरूष २००५-१२-३० ६९ ३३८ 4000 0 4000
५३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०५९८०१ गुमाने सार्की पुरूष २००८-१२-३० ६६ ६४२ 4000 0 4000
५३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०२२८००५१९ गोपाल खादु पुरूष २०१४-०२-२८ ६१ १३८१ 4000 0 4000
५३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३८३३ गोमती देवी खादु महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/१५७ 4000 4000 8000
५३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६५८७ गोवादेवी दमाई महिला २००५-१२-३० ६९ ७१३०३९/७७० 4000 0 4000
५३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०४०८००३५२ जगुदेवी कामी महिला २००८-०४-०८ ६७ ७१३०३९/५२ 4000 0 4000
५३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६५६१ टिक्की वि॰क॰ महिला २००५-१२-३० ६९ ७१३०३९/२१६ 4000 0 4000
५३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०५१२००५७५ तारा देवी कामी महिला २००८-०५-१२ ६७   4000 0 4000
५४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०५०५००५७९ तुले नेपाली पुरूष २००८-०५-०५ ६७   4000 0 4000
५४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१३००१५७५ देवमती चनारा महिला २००३-०१-३० ७२ ७१३०३९/११९ 4000 4000 8000
५४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९००२१७००३५७ धना देवी कामी महिला १९९०-०२-१७ ८५ ७१३०३९/१६७ 4000 4000 8000
५४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९११२३०५३८६९ धनी दमाई पुरूष १९९१-१२-३० ८३ ७१३०३९/७६६ 4000 4000 8000
५४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०३३००११०४ धर्मा देवी वि॰क॰ महिला २००१-०३-३० ७४ ७१३०३९/१९८ 4000 4000 8000
५४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६७१३ नरी पार्की महिला २००५-१२-३० ६९   4000 0 4000
५४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२२००१२६३ पाउनी देवी पार्की महिला २००१-०२-२० ७४ ७१३०३९/१५२ 4000 4000 8000
५४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३१२३०६६३५१ पिउकी देवी कामी महिला २००३-१२-३० ७१ ७१३०३९/१५४ 4000 4000 8000
५४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२३०७६३६६ पिरु कामी पुरूष २००४-१२-३० ७० ४४४ 4000 4000 8000
५४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०२२८००१८४ भिम सुनार पुरूष २०११-०२-२८ ६४ ७११०३९ 4000 0 4000
५५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००१०८०१२५४ मती देवी दमाई महिला २०००-०१-०८ ७५ ७१३०३९/७६८ 4000 4000 8000
५५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१११३००८०३ रंगा नेपाली महिला २०१३-११-१३ ६२ ७१३०३९।०२ 4000 0 4000
५५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९७१००२००४८४ रत्ना देवी नेपाली महिला १९९७-१०-०२ ७८ ७१३०३९/८०४ 4000 4000 8000
५५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६७७७४ रम्भा देवी सार्की महिला २००६-१२-३० ६८   4000 0 4000
५५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०२२१००२७४ राजुदेवी नेपाली महिला २००९-०२-२१ ६६ ७१३०४० 4000 0 4000
५५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९६४१ रुढी देवी नेपाली महिला २००२-१२-३० ७२   4000 4000 8000
५५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८१०२४००३०४ लछु देवी कामी महिला १९९८-१०-२४ ७७ ७१३०३९/०२४ 4000 4000 8000
५५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६७०२ साइचे खादु पुरूष २००५-१२-३० ६९ ७१३०३९/१८४ 4000 0 4000
५५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६८२१३ सिन्धु दमाई महिला २००६-१२-३० ६८ ३८१ 4000 0 4000
५५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३०९९२३४ सुको सार्की पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ३८८ 4000 4000 8000
५६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०२०४०१८८५ हंसा कामी महिला २००२-०२-०४ ७३ ७१३०४० 4000 4000 8000
५६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६८१०३ हरि पार्की पुरूष २००६-१२-३० ६८ १८६९ 4000 0 4000
५६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१०१०५२४२ हरीभान दमाई पुरूष २०११-०१-०१ ६४ ४१८ 4000 0 4000
५६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९६२५ हर्कमती देवी सार्की महिला २००२-१२-३० ७२ ७१३०३९/६७१ 4000 4000 8000
५६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०४१६००५३८ हिरादेबी सुनार महिला २००८-०४-१६ ६७ ७१३०३९।६७६ 4000 0 4000
५६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६७५५३ अजमती देवी सार्की महिला २००६-१२-३० ६८ ७१/१०५५ 4000 0 4000
५६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२३०४६९५६ अजुर्न मोहर पुरूष २०१३-१२-३० ६१ ४१४५ 4000 0 4000
५६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०५०२००५८४ औला दमाई महिला २००८-०५-०२ ६७ ७११०३६/११३ 4000 0 4000
५६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९३०८२०००१७४ करमतीदेवी सार्की महिला १९९३-०८-२० ८२ ५४५ 4000 4000 8000
५६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६६६५३ करसिंङ सार्की पुरूष २०१०-१२-३० ६४ १०१६ 4000 0 4000
५७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०३१५०१८१९ करे पार्की पुरूष २०१४-०३-१५ ६१ २९२४८ 4000 0 4000
५७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०८१००२२०७ कल देवी डाेडे महिला २०१३-०८-१० ६२ ७१३०३६-५७८ 4000 0 4000
५७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११०१५०३३२२ कलसी सार्की महिला २००१-१०-१५ ७४ ७१३०३६/५२५ 4000 4000 8000
५७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६७६५९ कालीभान सार्की पुरूष २००६-१२-३० ६८ ३१४ 4000 0 4000
५७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०२०६१ किडीदेवी चुनारा महिला १९९६-१२-३० ७८ १०५८ 4000 4000 8000
५७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९००४१५०१६७८ किथ्थीदेवी दमाई महिला १९९०-०४-१५ ८५ ७१३०३६/२७४ 4000 4000 8000
५७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०८०९ किसना देवी सार्की महिला २००८-१२-३० ६६ १०५७ 4000 0 4000
५७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०४०४००३८९ गिरी मोर महिला २००६-०४-०४ ६९ १९४२४ 4000 0 4000
५७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०६१९००१०१ गोपाल दमाइ पुरूष २०११-०६-१९ ६४ १०७३ 4000 0 4000
५७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०१०५०३४४८ गोपाल दमाई पुरूष २०१४-०१-०५ ६१ २९५९७ 4000 0 4000
५८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०११२००७१४ गोल्मादेवी दमाई महिला २००४-०१-१२ ७१ ७१३०३६/१०५ 4000 4000 8000
५८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०५०२००८०२ चनु देवी सार्की महिला २०११-०५-०२ ६४ १११७ 4000 0 4000
५८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००२०६००८२८ छन्चरी साकी महिला २०१०-०२-०६ ६५ ७१३०३६-७५७ 4000 0 4000
५८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०२११००३७६ जंगे दमाई पुरूष २००८-०२-११ ६७ ७११०३६।४१६ 4000 0 4000
५८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०३१००१०५५ जगते दमाई पुरूष २०११-०३-१० ६४ ५४७ 4000 0 4000
५८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०९०५०१७६५ जाेगमति देवी दमै महिला २००५-०९-०५ ७० ७१३०३६-१८६ 4000 4000 8000
५८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०३१२००६७३ जुनकिडी दमाई महिला २००३-०३-१२ ७२ ७१३०३६/१५९ 4000 4000 8000
५८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०४०७०१३८८ जुनकीरी कामी महिला २०१२-०४-०७ ६३ ७११०३६-४९४ 4000 0 4000
५८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०१०१०४७९१ जुना देवी सार्कि महिला २००९-०१-०१ ६६ ९८६ 4000 0 4000
५८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०२२७००४६६ जुनादेवी सार्की पुरूष २००२-०२-२७ ७३ ७१३०३६/७९३ 4000 4000 8000
५९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२१७०१००४ जुनादेवी सार्की महिला २००१-०२-१७ ७४ ७३७ 4000 4000 8000
५९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७३६ जोगमती मोर महिला २०१४-१२-३० ६० ४६९ 4000 0 4000
५९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०८०७०१०३६ जोगी सार्की पुरूष २००१-०८-०७ ७४ ११९४ 4000 4000 8000
५९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०३९२२७ जोगीनाथ दमाई पुरूष २०१२-१२-३० ६२ ९७१ 4000 0 4000
५९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९७१००५०२९१९ जोगेनी पकी महिला १९९७-१०-०५ ७८ ७१३०३६-४०५ 4000 4000 8000
५९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०२१००१५६२ जोमातीदेवी चनारो महिला २००५-०२-१० ७० ७१३०३६/३१३ 4000 4000 8000
५९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०१२००१०९९ तारादेवी सार्की महिला २००२-०१-२० ७३ ७७९ 4000 4000 8000
५९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०३०७००८९६ दिर्खादेवी दमाई महिला २००२-०३-०७ ७३ ७१३०३६/४३ 4000 4000 8000
५९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०११५६३८ धनादेवी सार्की महिला २००१-०१-०१ ७४ ७१३०३६/६१२ 4000 4000 8000
५९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११११३००६७५ धनी दमाई महिला २००१-११-१३ ७४ ११६४ 4000 4000 8000
६०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०४०२००५७३ नन्दमति सुनार महिला २००६-०४-०२ ६९ ७११०३६/८१० 4000 0 4000
६०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०५०४०२३८३ नरजित दमाई महिला २००१-०५-०४ ७४ ३०४१५ 4000 4000 8000
६०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०४२०००९४८ नरे साकी पुरूष २०११-०४-२० ६४ १२०५ 4000 0 4000
६०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१०१०५२७३ नरे सुनार पुरूष २०११-०१-०१ ६४ १०७९ 4000 0 4000
६०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०२१६००३५३ नागि सार्की महिला २००६-०२-१६ ६९ १२०० 4000 0 4000
६०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९५९१ पानादेवी दमाई महिला २००२-१२-३० ७२ १७०७ 4000 4000 8000
६०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०२१००२३०८ पार्वती सार्की महिला १९९५-०२-१० ८० ७१३०३६/६६७ 4000 4000 8000
६०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०११८०१६५७ पुतली सार्की महिला २००१-०१-१८ ७४ ७१३०३६/७३१ 4000 4000 8000
६०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०५१५०३७१३ पुनि देवी सकि महिला २०१३-०५-१५ ६२ ७१३०३६-३६१ 4000 0 4000
६०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०५१५०२१३७ पुनी देवी साकी महिला २०१३-०५-१५ ६२ ७१३०३६-३०१ 4000 0 4000
६१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१०१७००३९१ पौमले सुनार महिला २००४-१०-१७ ७१ ७१३०३६/२६३ 4000 4000 8000
६११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०५२१००१७२ प्यारु नेपाली महिला २००८-०५-२१ ६७ ११३/३०३११ 4000 0 4000
६१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२३०७७३३१ प्यारुदेवी सार्की महिला २००४-१२-३० ७०   4000 4000 8000
६१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०६४३१६ प्रदेशी कामी पुरूष २०१२-१२-३० ६२ ११५२ 4000 0 4000
६१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२०१००८०२ बिरपल नेपाली पुरूष २००५-१२-०१ ७० ७१३०३६/६३६ 4000 4000 8000
६१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०११२०१०११ भागादेवी सार्की महिला २००३-०१-१२ ७२ ७१३०३६/८३८ 4000 4000 8000
६१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८१२१००१०४८ भानादेवी सार्की महिला १९९८-१२-१० ७६ १११६ 4000 4000 8000
६१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७०११००४१९२ मनु देवी दमाई महिला २००७-०१-१० ६८ ३०७९७ 4000 0 4000
६१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०४२४००२६३ मन्धरीदेवी सार्की महिला २००१-०४-२४ ७४ ७१३०३६/८२९ 4000 4000 8000
६१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१०१५०१०४२ महाविर सार्की पुरूष २००६-१०-१५ ६९ १२०६ 4000 0 4000
६२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१०१०५२६५ मातवीरे सार्की पुरूष २०११-०१-०१ ६४ २८५ 4000 0 4000
६२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०२०५३ रनि सार्की महिला १९९६-१२-३० ७८ ९५६ 4000 4000 8000
६२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०२०३८९७ रम्भादेवी सार्की महिला २००१-०१-०२ ७४ ७७६ 4000 4000 8000
६२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९७२१ राजुदेवी सार्की महिला २००६-१२-३० ६८ १०५१ 4000 0 4000
६२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७७४५२ वाटु सार्की महिला २००५-१२-३० ६९ १७१७ 4000 0 4000
६२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०१९६४ विजे सार्की पुरूष १९९६-१२-३० ७८ १२०३ 4000 4000 8000
६२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००११८००५८५ सुना देवी चदारा महिला २०१०-०१-१८ ६५ १०६२ 4000 0 4000
६२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३१३१२७५ सेते दमाई पुरूष २००५-१२-३० ६९ १४८९ 4000 0 4000
६२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०५०२०१५८२ हरजित मोर पुरूष २०१३-०५-०२ ६२ ७१३०३६-२८९ 4000 0 4000
६२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०११८०१६६५ हरजिते चनारो पुरूष २००१-०१-१८ ७४ ९३७ 4000 4000 8000
६३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०४२६००१५३ हरिमल चुनारा महिला १९९६-०४-२६ ७९ ११५३ 4000 4000 8000
६३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९३०२२५००३३९ हर्कमति कामी महिला १९९३-०२-२५ ८२ ७१३०३६/५ 4000 4000 8000
६३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०९१००१८४८ अतित कामी पुरूष २००१-०९-१० ७४ ७४५६ 4000 4000 8000
६३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०५१००२५७४ उजलीदेवी पार्की महिला १९९५-०५-१० ८० ७१३०३६/३९४ 4000 4000 8000
६३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६७६४२ कंजडी कामी महिला २००६-१२-३० ६८ ३११ 4000 0 4000
६३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०५१००४०१४ गनौलीदेवी कामी महिला २००१-०५-१० ७४ ७१३०३६/५९७ 4000 4000 8000
६३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६५२६७ गम्भिरे सार्की पुरूष २०१०-१२-३० ६४ ३१५ 4000 0 4000
६३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०४२०००४०१ जया कामी महिला २००६-०४-२० ६९ १२८७ 4000 0 4000
६३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२२०००९३४ जुनकिडीदेवी वि॰क॰ महिला २००१-१२-२० ७३ ७१३०३६/३९२ 4000 4000 8000
६३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००२०३०१३९४ जुनादेवी कामी महिला २०००-०२-०३ ७५ ३७७ 4000 4000 8000
६४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००१०३०२५७६ जुनादेवी वि॰क॰ महिला २०००-०१-०३ ७५ ७१३०३६/३७७ 4000 4000 8000
६४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२१८००९४७ जोगी कामी पुरूष २००१-०२-१८ ७४ १२८४ 4000 4000 8000
६४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०३१००१११८ जोगी पार्की महिला २००४-०३-१० ७१ ७१३०३६/३०८ 4000 4000 8000
६४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०१२५००४१४ जौकलादेवी कामी महिला २००६-०१-२५ ६९ ७१३०३६/१३१ 4000 0 4000
६४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६६६६१ तारा कामी महिला २०१०-१२-३० ६४ ५३६ 4000 0 4000
६४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०७०५००३१८ ददि वि॰क॰ पुरूष १९८६-०७-०५ ८९ ७१३०३६/३८० 4000 4000 8000
६४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०४२५००४०२ देवादेवी कामी महिला २००६-०४-२५ ६९ १२६० 4000 0 4000
६४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०२०३००९०१ धना कामी महिला १९९५-०२-०३ ८० ७१३०३६/१७७ 4000 4000 8000
६४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०४०४००४१३ धन्चरीलेवी पार्की महिला २००६-०४-०४ ६९ १२८९ 4000 0 4000
६४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६५२४२ नरजिते सार्की पुरूष २०१०-१२-३० ६४ ६९१४ 4000 0 4000
६५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०८२०००२५३ पिरु दमाई महिला २००६-०८-२० ६९ १३१५ 4000 0 4000
६५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१००५००९३४ बेलु देवी कामी महिला २००८-१०-०५ ६७ ७१३०३६/३७३ 4000 0 4000
६५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२१४००५१७ मधनादेवी कामी महिला १९९६-१२-१४ ७८ ७१३०३६/१४७ 4000 4000 8000
६५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०९२०००७४३ मानमति लुहार महिला २००१-०९-२० ७४ ७११०३६/४२४ 4000 4000 8000
६५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०१०३००७३८ रती कामी पुरूष २००९-०१-०३ ६६ ४९४ 4000 0 4000
६५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५९६३ रिउलो डौडे महिला २००१-१२-३० ७३ ६६७ 4000 4000 8000
६५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०१५०१ लालविर कामी पुरूष १९९६-१२-३० ७८ ५८७ 4000 4000 8000
६५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०५९५६१ वादुरे डौडे पुरूष २००८-१२-३० ६६ १७९७ 4000 0 4000
६५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२१२००४२७ विसुदेवी पार्की महिला २००६-१२-१२ ६८ १२९३ 4000 0 4000
६५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०९०५००४१४ शिरुदेवी पार्की महिला २००४-०९-०५ ७१ ७१३०३६/३०९ 4000 4000 8000
६६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०५१५०३८१७ सुना कामी महिला २००१-०५-१५ ७४ ७१३०३६/५७० 4000 4000 8000
६६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०३२७००३९१ सुन्तोलादेवी डोडे महिला २००१-०३-२७ ७४ ७१३०३६/६०४ 4000 4000 8000
६६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०३१५०१६४५ हंसा देवी कामी महिला २००९-०३-१५ ६६ ७११०३६/१५ 4000 0 4000
६६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९४०३२७००४२२ हरिभान कामी पुरूष १९९४-०३-२७ ८१ ७११०३६-१०३ 4000 4000 8000
६६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८१२३१४२५२७ हरुदेव पार्की महिला १९९८-१२-३० ७६ १२९१ 4000 4000 8000
६६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९६०९ हर्क डौडे महिला २००२-१२-३० ७२ ७०५ 4000 4000 8000
६६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०४१५०१७०९ हर्कमतीदेवी पार्की महिला १९९६-०४-१५ ७९ १३५७ 4000 4000 8000
६६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००१०६००५६४ अतित ओड पुरूष २०१०-०१-०६ ६५ ६४१ 4000 0 4000
६६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३१२३०६७०११ करु कामी पुरूष २००३-१२-३० ७१ १३३६ 4000 4000 8000
६६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१३००१५८३ किडी दमाई महिला २००३-०१-३० ७२ ७२० 4000 4000 8000
६७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०९०२००३४३ किडे पार्की पुरूष २००५-०९-०२ ७० ८५३ 4000 4000 8000
६७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७६९ किस्नेनेे दमाइ पुरूष २०१४-१२-३० ६० १०३८ 4000 0 4000
६७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००१२८९ गगने पार्कि पुरूष २०११-०१-३० ६४ १३०४ 4000 0 4000
६७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०६१९ गमानादेबी पार्की महिला २००८-१२-३० ६६ १३२० 4000 0 4000
६७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००८१८००२४२ गिठे कामी पुरूष २०१०-०८-१८ ६५ ८३० 4000 0 4000
६७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०९१४००७०४ गिरी कामी पुरूष २०१४-०९-१४ ६१ ८८२ 4000 0 4000
६७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०११५५९६ गिरी दमाई पुरूष २००१-०१-०१ ७४ ७५० 4000 4000 8000
६७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५१८४ गोरे ओखेडा पुरूष २००१-१२-३० ७३ १४६२ 4000 4000 8000
६७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००१३०५ चनु देवी दमाई महिला २०११-०१-३० ६४ १२८६ 4000 0 4000
६७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२०५०७६०२ जगु देवी ओखेडा महिला २००१-०२-०५ ७४ ७१ -०१-७२००५८४ 4000 4000 8000
६८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९३१७ जूनादेबी पार्की महिला २००६-१२-३० ६८ १३२४ 4000 0 4000
६८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९०१०२०००८०३ डल्ली देबी कूसेनी महिला १९९०-१०-२० ८५ ५९ 4000 4000 8000
६८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०११००२५७४ ढोक्कले मिजार कामी पुरूष २०१३-०१-१० ६२ ७१३०३८-१०६ 4000 0 4000
६८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००११५६ तस्विर दमाई पुरूष २०११-०१-३० ६४ १२९८ 4000 0 4000
६८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२३०७२३३३ तारा देबि पार्की महिला २०१३-१२-३० ६१ १३०३ 4000 0 4000
६८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६६६४६ तारा बादी महिला २०१०-१२-३० ६४ ७१-०१-०७२-००७०३ 4000 0 4000
६८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९११२३०५४७६८ दलू दमाई पुरूष १९९१-१२-३० ८३ ५१८ 4000 4000 8000
६८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०६१०००७१७ दिपे वादी पुरूष २००४-०६-१० ७१ २३१५७ 4000 4000 8000
६८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००११६४ धनजिते सार्की पुरूष २०११-०१-३० ६४ १३६२ 4000 0 4000
६८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१००५०१४९१ धना देबी दमाई महिला १९९६-१०-०५ ७९ ३१४०७ 4000 4000 8000
६९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००९१३००७१३ धनुदेवी दमाई महिला २०००-०९-१३ ७५ ७१३०३८/३ 4000 4000 8000
६९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०३८६८४ न्याउटी पार्की महिला २०११-१२-३० ६३ १३१० 4000 0 4000
६९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०१४७७ न्याउरे कामी पुरूष १९९६-१२-३० ७८   4000 4000 8000
६९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०४२०००७०४ पदमा देवी कामी महिला २०१३-०४-२० ६२ ७१३०३८-५४२ 4000 0 4000
६९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१०२०१६५७ पानमती देबी सार्की महिला २००३-०१-०२ ७२ २९१ 4000 4000 8000
६९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९१२३०७४७८२ पिरु पार्की पुरूष २००९-१२-३० ६५ ८२२ 4000 0 4000
६९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८०४१००१७९७ पूनीदेबी दमाई महिला १९९८-०४-१० ७७ ६०३ 4000 4000 8000
६९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००११७२ प्रदेशी दमाई महिला २०११-०१-३० ६४ १३६२ 4000 0 4000
६९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०१०२०१८०३ बतुवा बादी पुरूष २०१४-०१-०२ ६१ ७१३०३८।२५३ 4000 0 4000
६९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०३९१८५ बिरभान पार्की पुरूष २०१२-१२-३० ६२ १३०१ 4000 0 4000
७०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९०१११०००७४२ बेलु देबी ओड महिला १९९०-११-१० ८५ ५३३ 4000 4000 8000
७०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८८१०१५००८५३ बेलुदेबी दमाई महिला १९८८-१०-१५ ८७ ६१७ 4000 4000 8000
७०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७५१ मंगल दमाइ पुरूष २०१४-१२-३० ६० १०३६ 4000 0 4000
७०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७४४ मनी नगार्जी पुरूष २०१४-१२-३० ६० ८१० 4000 0 4000
७०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५१७६ मन्दरी ओखेडा महिला २००१-१२-३० ७३ १७६१ 4000 4000 8000
७०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१०१०९२०७ माने कामी पुरूष २००३-०१-०१ ७२ ७११३३७ 4000 4000 8000
७०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२१२०१२४५ रति ओड पुरूष २००१-०२-१२ ७४ ६४७ 4000 4000 8000
७०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९०१२१४००३१२ राजमतीदेबी सार्की महिला १९९०-१२-१४ ८४ ३५६ 4000 4000 8000
७०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८७०११०००८८९ रेमती कामी महिला १९८७-०१-१० ८८ २८५ 4000 4000 8000
७०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५३४१ वाटूदेबी पार्की महिला २००१-१२-३० ७३ २०९ 4000 4000 8000
७१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०३९५ विरे पार्की पुरूष २००८-१२-३० ६६ १३०९ 4000 0 4000
७११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८५०५१०००९१८ वेलूदेबी सूनार महिला १९८५-०५-१० ९० ५७२ 4000 4000 8000
७१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०११००२५६६ सिद्धा देवी दमाई महिला २०१३-०१-१० ६२ ७१३०३८-१२६ 4000 0 4000
७१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०६०११८१ सेतू देबी सूनार महिला २००१-०१-०६ ७४ २२८८८ 4000 4000 8000
७१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०११८०१६४३ सेतू बादी पुरूष २००१-०१-१८ ७४ १३ 4000 4000 8000
७१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१११०००४९४ सोबी दमाई पुरूष २००८-११-१० ६७ ८८८ 4000 0 4000
७१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०५१००१९७३ हंसादेबी पार्की महिला २००८-०५-१० ६७ ३३१ 4000 0 4000
७१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०२९६ हरिमल दमाई पुरूष २००८-१२-३० ६६ १८२ 4000 0 4000
७१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०२०४०११४७ हरु मिजार महिला १९९५-०२-०४ ८० ३९६ 4000 4000 8000
७१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०४२०००९६४ हिरादेबी दमाई महिला २००१-०४-२० ७४ ८१ 4000 4000 8000
७२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०२०५००४२६ अमृता ओड महिला १९८६-०२-०५ ८९ ५४४ 4000 4000 8000
७२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००५१००३०९१ अमृता सार्की महिला २०००-०५-१० ७५ ९१९७ 4000 4000 8000
७२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९११२३०५४८४२ असुदेबी सार्की महिला १९९१-१२-३० ८३ १८६३ 4000 4000 8000
७२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२३०७२३४१ उमा साकी महिला २०१३-१२-३० ६१ १८६० 4000 0 4000
७२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२१५०३५६६ कन्तरी देबी सार्की महिला २००१-०२-१५ ७४ १८६७ 4000 4000 8000
७२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०२१५०६९६३ कम्पनी कामी महिला २००२-०२-१५ ७३ ७१-०१-७३-०२४९१ 4000 4000 8000
७२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७८५ करे ओड पुरूष २०१४-१२-३० ६० १४०९ 4000 0 4000
७२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७१२३०६१७७५ कालू ओड पुरूष २००७-१२-३० ६७ १३९९ 4000 0 4000
७२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०८५८७५ किष्ना साकी महिला २०११-१२-३० ६३ १५६९ 4000 0 4000
७२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९४१२३०९८६८६ खन्टे कामी पुरूष १९९४-१२-३० ८० ३३९ 4000 4000 8000
७३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००५०६०१०१९ गिरी सार्की महिला २०१०-०५-०६ ६५ ७१३०३८/३६९ 4000 0 4000
७३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०३९१९३ गोरे कामी पुरूष २०१२-१२-३० ६२ १४६९ 4000 0 4000
७३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१२३१०९५८३ गोरे सार्की पुरूष २००२-१२-३० ७२ १७७५ 4000 4000 8000
७३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०३५३ गोरे सार्की पुरूष २००८-१२-३० ६६ १८२८ 4000 0 4000
७३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७०५०५००७६१ गौमति कामी महिला २००७-०५-०५ ६८ ७१०१७१०३ 4000 0 4000
७३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६६१३३ चन्द्रकला देवी कामी महिला २०१०-१२-३० ६४ १४७४ 4000 0 4000
७३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०११७००७६१ छन्चरी साकी महिला २०१४-०१-१७ ६१ १०३८।२६१ 4000 0 4000
७३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८१२३१४४१९२ जंगे कामी पुरूष १९९८-१२-३० ७६ ७१०१७१०३ 4000 4000 8000
७३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८८०१ जुना देबी कामी महिला २०१४-१२-३० ६० १४६६ 4000 0 4000
७३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०५१००१९८७ जैकला सार्की महिला २००५-०५-१० ७० ४३५ 4000 4000 8000
७४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९७०३०५०१३७९ जोगिनीदेबी ओड महिला १९९७-०३-०५ ७८ ६०१ 4000 4000 8000
७४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००११४९ जोगी कामी पुरूष २०११-०१-३० ६४ ८७९ 4000 0 4000
७४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०३९१६९ टिका दमाई पुरूष २०१२-१२-३० ६२ १५४८ 4000 0 4000
७४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७९३ तारा साकी महिला २०१४-१२-३० ६० १८२६ 4000 0 4000
७४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०१३००१३१३ तारा सार्की महिला २०११-०१-३० ६४ ६५५ 4000 0 4000
७४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५१०१ दले लूहार कामी पुरूष २००१-१२-३० ७३ १८२१ 4000 4000 8000
७४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८३०११३००१२२ धना देबी भटटराइ महिला १९८३-०१-१३ ९२   4000 4000 8000
७४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०२०१००८२३ धना सार्की महिला २००८-०२-०१ ६७ ७११०३०/५४३ 4000 0 4000
७४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०१२५००१७८ धरु देबी दमाई महिला १९८६-०१-२५ ८९ ३७८ 4000 4000 8000
७४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०८१२००८४६ नरे सार्की पुरूष २००२-०८-१२ ७३ ६६१ 4000 4000 8000
७५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८७७७ पिरु कामी पुरूष २०१४-१२-३० ६० १४७३ 4000 0 4000
७५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६१११२००१६७ पिरु सार्की पुरूष १९८६-११-१२ ८९ ४६२ 4000 4000 8000
७५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४०३१५०३४१९ भिकु साकी पुरूष २०१४-०३-१५ ६१ १८७२ 4000 0 4000
७५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९१०११०००८७३ मनादेबी ओड महिला १९९१-०१-१० ८४ १४५ 4000 4000 8000
७५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२०४०२४७१ मन्धरी सार्की महिला २००१-०२-०४ ७४ ४२७ 4000 4000 8000
७५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२२५०११७१ महाविर सार्की पुरूष २००१-०२-२५ ७४ ६५९ 4000 4000 8000
७५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०८५८८३ मैना देबि साकी महिला २०११-१२-३० ६३ १५५० 4000 0 4000
७५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०००१२३१७५१३३ रंगा देबी सार्की महिला २०००-१२-३० ७४ १५५६ 4000 4000 8000
७५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०२२५०११८९ रङे सार्की पुरूष २००१-०२-२५ ७४ ४५६ 4000 4000 8000
७५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०८७२४२ रती साकी पुरूष २०१२-१२-३० ६२ १४८४ 4000 0 4000
७६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०५१५०३७९१ सरुदेबी सार्की महिला २००१-०५-१५ ७४ ९१९६ 4000 4000 8000
७६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०८३१४६ सिता देवी ओड महिला २०१०-१२-३० ६४ १८२५ 4000 0 4000
७६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११११८००२५१ सुको ओड पुरूष २०११-११-१८ ६४ ८६३ 4000 0 4000
७६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२३०७२३५८ सुको साकी पुरूष २०१३-१२-३० ६१ ३२२२७ 4000 0 4000
७६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०११३००९१४ हकूदेबी सार्की महिला २००२-०१-१३ ७३ ६६२ 4000 4000 8000
७६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१११०४००८२३ अर्मीता सार्की महिला २००१-११-०४ ७४ ७१३०३७/२६७ 4000 4000 8000
७६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०८२१००११८ उजली देवी ओखेडा महिला २००३-०८-२१ ७२ ७१३०३७/१७७ 4000 4000 8000
७६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०१२१००४६७ उजली सार्की महिला १९९५-०१-२१ ८० ७११०३७/७९ 4000 4000 8000
७६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९४०७०२००६५७ कमला देवी ओखेडा महिला १९९४-०७-०२ ८१ ७१३०३७/२७० 4000 4000 8000
७६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८०१०८००४९२ कमला देवी दमाई महिला १९९८-०१-०८ ७७ ७१३०३७/३३ 4000 4000 8000
७७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११११२०१०२२ कानाे सार्की पुरूष २००१-११-१२ ७४ ४७७ 4000 4000 8000
७७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८८१९ काली ओखेडा महिला २०१४-१२-३० ६० १९४० 4000 0 4000
७७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०९२०००२७७ कालु आग्री पुरूष २०११-०९-२० ६४ ५३३ 4000 0 4000
७७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०००१०१४०१९३१ किडी देबि ओखेडा महिला २०००-१०-१४ ७५ ७१३०३७।२३७ 4000 4000 8000
७७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०५०६५४७ किडी देवी आग्री महिला २००१-०१-०५ ७४ ७१३०३७/४५४ 4000 4000 8000
७७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९८१२ किडी देवी सुनार महिला २००६-१२-३० ६८ २००९ 4000 0 4000
७७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०३८९९९ किस्ने ओखेडा पुरूष २०११-१२-३० ६३ १८६० 4000 0 4000
७७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३०९९०४४ कौशिल्ला ओखेडा महिला १९९६-१२-३० ७८ २०३२ 4000 4000 8000
७७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०१०५०२०३७ गुल्फी सार्की महिला २००४-०१-०५ ७१ ७१३०३७/२५८ 4000 4000 8000
७७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०४२५००४५२ गोमति देवी आग्री महिला १९९६-०४-२५ ७९ ७१३०३७/४१० 4000 4000 8000
७८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०४८६ गोरे ओखेडा पुरूष २००८-१२-३० ६६ १८६७ 4000 0 4000
७८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११०१५०१०७५ जंगे सुनार पुरूष २०११-१०-१५ ६४ ३१३ 4000 0 4000
७८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०६१५०२२५४ जस्मती सुनार महिला २००१-०६-१५ ७४ ३३४३ 4000 4000 8000
७८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०९०८००२५६ जुना देवी ओखेडा महिला २००६-०९-०८ ६९ ७१३०३७/२३६ 4000 0 4000
७८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०१०११५६२२ जोखे सुनार पुरूष २००१-०१-०१ ७४ ५१३ 4000 4000 8000
७८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३१२१०००४४४ जौकला ओखेडा महिला २००३-१२-१० ७१ ७१३०३७/२४ 4000 4000 8000
७८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०६४१४२ जौकला सुनार महिला २०१२-१२-३० ६२ २००५ 4000 0 4000
७८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९३०८१२००३९१ झुपा देवी सार्की महिला १९९३-०८-१२ ८२ ७११०३७/६८ 4000 4000 8000
७८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०८१५०१०५८ तुलक्षी आग्री महिला २००४-०८-१५ ७१ ७१३०३७/५२९ 4000 4000 8000
७८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९९२९ दले सार्की पुरूष २००६-१२-३० ६८ २३२४ 4000 0 4000
७९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९९०८११००३७४ दीर्खमति ओखेडा महिला १९९९-०८-११ ७६ ७१३०३७/२७४ 4000 4000 8000
७९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०५०७००३४२ देउसरा आग्री महिला १९८६-०५-०७ ८९ ७१३०३७/१६३ 4000 4000 8000
७९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९९०३ देसी आग्री महिला २००६-१२-३० ६८ १३७ 4000 0 4000
७९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८११०१००५५३ धनविरे सार्की पुरूष १९९८-११-०१ ७७ ४७८ 4000 4000 8000
७९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८८०८०५००२३९ धना देवी ओखेडा महिला १९८८-०८-०५ ८७ ७१३०३७/१८२ 4000 4000 8000
७९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०३८९८१ धौली देवी आग्री महिला २०११-१२-३० ६३ २०५६ 4000 0 4000
७९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१११०७००७१९ धौली देवी ओखेडा महिला २००१-११-०७ ७४ ७८४ 4000 4000 8000
७९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८८०२१०००७०३ धौली देवी राेकाया महिला १९८८-०२-१० ८७ ७१३०३७/५४ 4000 4000 8000
७९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०१२०००६५२ नन्ना देवी सार्की महिला २००८-०१-२० ६७ ७१३०३७/५२४ 4000 0 4000
७९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०६०४००४८६ नरविरे ओखेडा पुरूष १९९६-०६-०४ ७९ ६१९ 4000 4000 8000
८०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२३०७६३३३ परे आग्री पुरूष २००४-१२-३० ७० ४९६ 4000 4000 8000
८०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०६१८००४१६ पाते आग्री पुरूष २०१२-०६-१८ ६३ ७०३०३७/ २२७ 4000 0 4000
८०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१०१२००९६६ पानसर आग्री महिला २००२-१०-१२ ७३ ७१३०७/२०७ 4000 4000 8000
८०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५०२१४००५८५ पारु ओखेडा महिला १९९५-०२-१४ ८० ७१३०३७/१६८ 4000 4000 8000
८०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०५६९ पिरु आग्री पुरूष २००८-१२-३० ६६ २३०४ 4000 0 4000
८०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८८२७ पिरु ओखेडा पुरूष २०१४-१२-३० ६० १९३५ 4000 0 4000
८०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०४१९००३५९ बाटु सुनार महिला २०१३-०४-१९ ६२ ७१३०३७।१६६ 4000 0 4000
८०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०२०३००८५९ भत्ते सुनार पुरूष १९९६-०२-०३ ७९ ४५२ 4000 4000 8000
८०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२३०७६३१७ भुजी दमाई महिला २००४-१२-३० ७० २७३५ 4000 4000 8000
८०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०३१२००६१६ भुजी देव ओखेडा महिला २००६-०३-१२ ६९ ७८६ 4000 0 4000
८१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९४१२३०९८००९ मधन ओखेडा पुरूष १९९४-१२-३० ८० ५०० 4000 4000 8000
८११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०८०७०१०४४ मधना देवी ओखेडा महिला २००१-०८-०७ ७४ ७८८ 4000 4000 8000
८१२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७६४३९ मनमति अाेखेडा महिला २००५-१२-३० ६९ ७१३०३७/१७२ 4000 0 4000
८१३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००११००२२७३ मना देवी ओखेडा महिला २०१०-०१-१० ६५ ७११०३७/४२३ 4000 0 4000
८१४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०५०७०१५०१ मागे सार्की पुरूष २००२-०५-०७ ७३ ५३४ 4000 4000 8000
८१५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३१२३०६६२७८ रवी आग्री पुरूष २००३-१२-३० ७१ ७२५ 4000 4000 8000
८१६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८०३२२००४५७ राजे ओखेडा पुरूष १९९८-०३-२२ ७७ ८०४ 4000 4000 8000
८१७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३३१२२ राम आग्री पुरूष २००१-१२-३० ७३ ४९९ 4000 4000 8000
८१८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०५२८००१३८ राम देवी ओखेडा महिला २०११-०५-२८ ६४ ७१३०३७/५८८ 4000 0 4000
८१९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०८१०००९२३ राम बहादुर ओखेडा पुरूष २००८-०८-१० ६७ ४५४ 4000 0 4000
८२० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९९०६१०००९०९ रुद्रा देवी दमाई महिला १९९९-०६-१० ७६ ७१३०३७/२२ 4000 4000 8000
८२१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०८१३००३६५ लालजिरा ओेखेडा पुरूष २००६-०८-१३ ६९ ९१७ 4000 0 4000
८२२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०००१२३१७५३३१ विजे सार्की पुरूष २०००-१२-३० ७४ १८३ 4000 4000 8000
८२३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०११०३०५००९६६ विरकेशे ओखेडा पुरूष २०११-०३-०५ ६४ ५६९ 4000 0 4000
८२४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८५०२१०००७६६ शंखा सार्की पुरूष १९८५-०२-१० ९० ७१३०३७/२७० 4000 4000 8000
८२५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१००५०१७८६ साउनी देवी ओखेडा महिला २००२-१०-०५ ७३ ७१३०३७/२६४ 4000 4000 8000
८२६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०६१३००१७३ सारु ओखेडा महिला २००९-०६-१३ ६६ ७१३०३७/ २७२ 4000 0 4000
८२७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०२१४००५९४ सिद्धमति सार्की महिला २०१३-०२-१४ ६२ ७१३०३७।५८ 4000 0 4000
८२८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२१४००२७३ सुइते ओखेडा पुरूष २००८-१२-१४ ६६ २९२ 4000 0 4000
८२९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००८१८००३९१ सुर्जा दमाई महिला २०००-०८-१८ ७५ ७१३०३७/१६१ 4000 4000 8000
८३० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१०५०२८८३ सेती सार्की महिला २००३-०१-०५ ७२ ७१३०३७/६० 4000 4000 8000
८३१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६१२३०२९२९९ सेते ओखेडा पुरूष १९८६-१२-३० ८८ १९८० 4000 4000 8000
८३२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०२०३०३२९७ हंसा देबि ओखेडा महिला २००२-०२-०३ ७३ ७५३०३१।४९३ 4000 4000 8000
८३३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६०५१००१९१३ हंसा देवी ओखेडा महिला १९९६-०५-१० ७९ ७१३०३७/१८३ 4000 4000 8000
८३४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००९०३०४००७५७ हरि सुनार पुरूष २००९-०३-०४ ६६ ७१०१७१०१८८४ 4000 0 4000
८३५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६०५१२००६३७ हरिना देव आग्री महिला २००६-०५-१२ ६९ ६३५ 4000 0 4000
८३६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०३१००२५१८ हिरा देवी सार्की महिला २००१-०३-१० ७४ ७१३०३७/२७१ 4000 4000 8000
८३७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०२१००१६६६ हौसा देवी ओखेडा महिला २००३-०२-१० ७२ ७१३०३७/६४७ 4000 4000 8000
८३८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१२२५००३०९ हौसा देवी ओखेडा महिला २००४-१२-२५ ७० ७५३०१५/४९३ 4000 4000 8000
८३९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९००५१८००३३३ इन्द्र सार्की पुरूष १९९०-०५-१८ ८५ ७१३०३७/८० 4000 4000 8000
८४० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२१२०१४५६ कलु पार्कि महिला २०१२-१२-१२ ६२ ७१३०३७।४४० 4000 0 4000
८४१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२१७००२१२ कवि दमाई पुरूष २०११-१२-१७ ६३ ३७६ 4000 0 4000
८४२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२२०००६६५ किस्नन दमाइ पुरूष २०१३-१२-२० ६१ १८२३ 4000 0 4000
८४३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०५१३ किस्ने दमाई पुरूष २००८-१२-३० ६६ ९०५ 4000 0 4000
८४४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०५०३०१९८१ चाखुडी देवी दमाई महिला २००१-०५-०३ ७४ ७१३०३७/५०५ 4000 4000 8000
८४५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२३०७२३६६ छन्चरी सार्की महिला २०१३-१२-३० ६१ ७१३१३७।६८२ 4000 0 4000
८४६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८०२१००२०६२ जुना दमाई महिला १९९८-०२-१० ७७ ३०८९५ 4000 4000 8000
८४७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०८२८००१६१ जोगी सुनार पुरूष २००८-०८-२८ ६७ ५९६ 4000 0 4000
८४८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०५१८००६३३ ज्ञाना दमाई महिला २००२-०५-१८ ७३ ७१३०३७/५१० 4000 4000 8000
८४९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०१२५००१८६ तुलसी पार्की महिला १९८६-०१-२५ ८९ ७१३०३७/३०४ 4000 4000 8000
८५० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०४२०००२९९ धना पार्की महिला २००४-०४-२० ७१ ७१३०३७/७५२ 4000 4000 8000
८५१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००१०६१२०२१४५ धनेे साकीर् पुरूष २००१-०६-१२ ७४ ७१-०१-७४-०४६१२ 4000 4000 8000
८५२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८६०४०१०६६३४ पाउनी देवी पार्की महिला १९८६-०४-०१ ८९ ७११०३७/२६ 4000 4000 8000
८५३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०८१५०१२८३ पारु सार्की महिला २०१२-०८-१५ ६३ ७०३१७/ ८३ 4000 0 4000
८५४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०८०५००५५६ पुनी दमाई महिला २००४-०८-०५ ७१ ७१३०२६/४६६ 4000 4000 8000
८५५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९१०१०१०४७०४ पुनी सार्की महिला १९९१-०१-०१ ८४ ७१३०३७/२६२ 4000 4000 8000
८५६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०८२७००२५४ पौमले सार्की पुरूष २००८-०८-२७ ६७ २४३७५ 4000 0 4000
८५७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०६०८००३८७ प्यारु दमाई महिला २००५-०६-०८ ७० ७२७ 4000 4000 8000
८५८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९८५०८२३०००६३ प्यारु सार्की महिला १९८५-०८-२३ ९० ७१३०३७/७३३ 4000 4000 8000
८५९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९८०४०५०१५८१ भिक्कु सार्की पुरूष १९९८-०४-०५ ७७ ५७३ 4000 4000 8000
८६० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९९११ भुन्टी सुनार महिला २००६-१२-३० ६८ ३६२ 4000 0 4000
८६१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०८२५००२३४ मानविरे सार्की पुरूष २००३-०८-२५ ७२ ७११०३७/७०७ 4000 4000 8000
८६२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०२०४०१९१९ रम्वा दमाई महिला २००२-०२-०४ ७३ ७१३०३७/४९७ 4000 4000 8000
८६३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१११२३०३८६६८ विर्खु देवी सुनार महिला २०११-१२-३० ६३ १६६८ 4000 0 4000
८६४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०२३४३ विर्भान सुनार पुरूष १९९६-१२-३० ७८ १०४० 4000 4000 8000
८६५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९००२२५००३९२ विस्ना सार्की महिला १९९०-०२-२५ ८५ ७१३०३७/६३२ 4000 4000 8000
८६६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०१०२०१६८१ शंकमति पार्की महिला २००३-०१-०२ ७२ ७१३०३७/३०९ 4000 4000 8000
८६७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२१००५०१८०२ उजला देवी भुल महिला २००२-१०-०५ ७३ ७१३०१८।१८९ 4000 4000 8000
८६८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०४१०००९५४ कलावती चनारा महिला २०१२-०४-१० ६३ ७१३०१८/१९६ 4000 0 4000
८६९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००११२३१३५४१६ कालु देवी दमाइ महिला २००१-१२-३० ७३ २४७० 4000 4000 8000
८७० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७७७१८ किस्ने भुल पुरूष २००५-१२-३० ६९ २२७० 4000 0 4000
८७१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०३०५०१४२४ किस्ने सुनार पुरूष २०१३-०३-०५ ६२ ७११०१८ 4000 0 4000
८७२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०३०५०२२४३ किस्नैने सुनार पुरूष २०१३-०३-०५ ६२ ७११०१८।४६ 4000 0 4000
८७३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०२२८००२६३ गिरी लुहार पुरूष २०१३-०२-२८ ६२ १४५ 4000 0 4000
८७४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०६१२००३९२ गुन्टे सार्की पुरूष २००३-०६-१२ ७२ ४८७ 4000 4000 8000
८७५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९००१०५०२२०२ गौमती देवी दमाई महिला १९९०-०१-०५ ८५ ७११०१८।३६ 4000 4000 8000
८७६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०८३१५३ चन्दमति भुल महिला २०१०-१२-३० ६४ १२० 4000 0 4000
८७७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७७७५९ चाखुडी देवी भुल महिला २००५-१२-३० ६९   4000 0 4000
८७८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१२३०६५२२६ छन्चरी सार्की महिला २०१०-१२-३० ६४   4000 0 4000
८७९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७०१२०००५७९ जगु देवी भुल महिला २००७-०१-२० ६८ २४७३ 4000 0 4000
८८० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१००५००६९६ जलु ओखेडा महिला २०१२-१०-०५ ६३ ७१३०१८/५५ 4000 0 4000
८८१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७१२१९००२५५ जित्या सुनार पुरूष २००७-१२-१९ ६७ ४४० 4000 0 4000
८८२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००२१५०१६४५ जोगे सुनार पुरूष २०१०-०२-१५ ६५ ७११०१८´/१७ 4000 0 4000
८८३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९६१२३१०१५१९ ज्ञानधरा दमाई महिला १९९६-१२-३० ७८ २४०८ 4000 4000 8000
८८४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७७७०३ झगडी भुल पुरूष २००५-१२-३० ६९ १५२ 4000 0 4000
८८५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०४१४००४५३ झिमा ताइला महिला २००३-०४-१४ ७२ ७१३०१८।१५८ 4000 4000 8000
८८६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०१०३००८४६ झिमा दमाई महिला २००४-०१-०३ ७१ ७११०१८।४८ 4000 4000 8000
८८७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२०१०२०१३१२ डल्ली लुहार महिला २०१२-०१-०२ ६३ ७११०१८/८ 4000 0 4000
८८८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१००४००४३४ दिल बहादुर दमाई पुरूष २०१२-१०-०४ ६३ २२ 4000 0 4000
८८९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००००६०५०११५१ दिलमती देवी सार्की महिला २०००-०६-०५ ७५ ७११०१८।८१ 4000 4000 8000
८९० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१११२००४५४ धनसिग सुनार पुरूष २००५-११-१२ ७० ५५४ 4000 4000 8000
८९१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९८३८ धौले भुल पुरूष २००६-१२-३० ६८ १०४ 4000 0 4000
८९२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००२०४१००१७३३ पदमा सुनार महिला २००२-०४-१० ७३ ७१३०१८।४३ 4000 4000 8000
८९३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४०१०२०१००२ पारा लुहार पुरूष २००४-०१-०२ ७१ ७११०१८।७९ 4000 4000 8000
८९४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८०११२००५७४ पारु भुल महिला २००८-०१-१२ ६७ ७११०१८/३२ 4000 0 4000
८९५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३१२३०६७०८६ पारु सुनार महिला २००३-१२-३० ७१ १५१४ 4000 4000 8000
८९६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००३०९०५००३१७ पिरु दमाई पुरूष २००३-०९-०५ ७२ ३५८ 4000 4000 8000
८९७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००७१२१३००३३२ पुने सुनार पुरूष २००७-१२-१३ ६७ ४१७ 4000 0 4000
८९८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००९१२००३८३ पुस्यो ओखडा पुरूष २०१०-०९-१२ ६५ ७१३०१८/९४ 4000 0 4000
८९९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१२३०६९८२४ प्यारु कामी पुरूष २००६-१२-३० ६८ २४२५ 4000 0 4000
९०० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००८१२३०६०५९३ प्यारु भुल पुरूष २००८-१२-३० ६६   4000 0 4000
९०१ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००६१११०००५०६ प्यारु सुनार पुरूष २००६-११-१० ६९ ७१३०१८।१५४ 4000 0 4000
९०२ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५१२३०७७८५८ प्रेम ब॰ सुनार पुरूष २००५-१२-३० ६९ १९० 4000 0 4000
९०३ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३१२०५०१२२७ बस्नती सुनार महिला २०१३-१२-०५ ६१ ७११०१८,१६६ 4000 0 4000
९०४ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१३०५०२०१२०२ बिरु दमनइ पुरूष २०१३-०५-०२ ६२ ३५९ 4000 0 4000
९०५ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००५०१०७००८७७ भुजी दमाई महिला २००५-०१-०७ ७० ७११०१८।१५० 4000 4000 8000
९०६ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१००३१८००४२५ मदना दमार्इ महिला २०१०-०३-१८ ६५   4000 0 4000
९०७ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१०१०१००२६६२ मागे भुल पुरूष २०१०-१०-१० ६५ १४७ 4000 0 4000
९०८ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २००४१११५०३६७८ माता कामी महिला २००४-११-१५ ७१ २६ 4000 4000 8000
९०९ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१४१२३०५८८३५ मोती लुहार पुरूष २०१४-१२-३० ६० ४६२० 4000 0 4000
९१० जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १९९५१२३११९४८९ रंगु देवी कामी महिला १९९५-१२-३० ७९ १९४३३ 4000 4000 8000
९११ जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) २०१२१२३०८७२५९ रंगे सुनार पुरूष २०१२-१२-३० ६२ ९००१ 4000 0 4000
९१२ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७९०७ इश्वरी देवी जोशी महिला २००६-१२-३० ६८ ३५ 4000 0 4000
९१३ एकल महिला भत्ता २०१५०३०४००३७४ उजली देवी कुवँर महिला २०१५-०३-०४ ६० ७१३०३९/५७० 4000 0 4000
९१४ एकल महिला भत्ता १९९५१२३११७९३९ उजली देवी जोशी महिला १९९५-१२-३० ७९ ७१३०३९/३८१ 4000 4000 8000
९१५ एकल महिला भत्ता २००६०१०८००४८५ कलापति देवी भट्ट महिला २००६-०१-०८ ६९ ७११०३९/२८४ 4000 0 4000
९१६ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६५७५ कलावती देवी जोशी महिला २००३-१२-३० ७१ ४५ 4000 4000 8000
९१७ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३२०५ कलावती निरौला महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/८८६ 4000 4000 8000
९१८ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६३४४ कलु देवी भट्ट महिला २००३-१२-३० ७१ १५४ 4000 4000 8000
९१९ एकल महिला भत्ता २००००१०११४५०२ काली देवी कामी महिला २०००-०१-०१ ७५   4000 4000 8000
९२० एकल महिला भत्ता २०००१२३१७४३०३ काली देवी जैसी महिला २०००-१२-३० ७४ ५३ 4000 4000 8000
९२१ एकल महिला भत्ता २००३१०२०००४०५ किटि देवी सुनार महिला २००३-१०-२० ७२ ७१३०३९/९६५ 4000 4000 8000
९२२ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६४८४ गोल्मा देवी ओड महिला २००३-१२-३० ७१ ७१३०३९/९३५ 4000 4000 8000
९२३ एकल महिला भत्ता २००७०६२४००११७ गोवादेवी कुवर महिला २००७-०६-२४ ६८   4000 0 4000
९२४ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३२२१ चन्द्रा देवी जोशी महिला २००१-१२-३० ७३ १८० 4000 4000 8000
९२५ एकल महिला भत्ता २०२८०२१५००६३१ चन्नमति देवी भट्ट महिला २०२८-०२-१५ ४७ ७१३०३९/३८७ 4000 0 4000
९२६ एकल महिला भत्ता २०४००३१५००३८६ चामुडी देवी टमटा महिला २०४०-०३-१५ ३५ ७१३०३९/९५८ 4000 0 4000
९२७ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६४५३ जलु देवी किमाडी महिला २००३-१२-३० ७१ ७१३०३९/३४५ 4000 4000 8000
९२८ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७९१५ जसु देवी कुवर महिला २००६-१२-३० ६८ ३०७ 4000 0 4000
९२९ एकल महिला भत्ता २०४३१२११००१०९ जानु ओड महिला २०४३-१२-११ ३१ ७१३०३९/८७० 4000 0 4000
९३० एकल महिला भत्ता २०१११२३०३७७५१ जुनादेवी किमाडी महिला २०११-१२-३० ६३ ०२५२ 4000 0 4000
९३१ एकल महिला भत्ता २०२००८११००२१२ जौमत देवी कुँवर महिला २०२०-०८-११ ५५ ७१३०३९/७४३ 4000 0 4000
९३२ एकल महिला भत्ता २००३०४०९००४८४ जौमती देवी किमाडी महिला २००३-०४-०९ ७२ ७१३०३९/२७३ 4000 4000 8000
९३३ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३९१७ जौमती देवी कुवर महिला २००२-१२-३० ७२   4000 4000 8000
९३४ एकल महिला भत्ता २०१८१२३०१९६३४ तुलछी देवी जोशी महिला २०१८-१२-३० ५६ १६४७ 4000 0 4000
९३५ एकल महिला भत्ता २०१६१२३०२३०९९ दुर्गा देवी जैशी महिला २०१६-१२-३० ५८ ५४ 4000 0 4000
९३६ एकल महिला भत्ता २०१२०५१००११८१ दुर्गा देवी जोशी महिला २०१२-०५-१० ६३ ७१३०३९/४४१ 4000 0 4000
९३७ एकल महिला भत्ता २०१२१२३०३८७८१ धनमती नाथ महिला २०१२-१२-३० ६२ ८२ 4000 0 4000
९३८ एकल महिला भत्ता २००८०३०५००८९७ धना देवी कुवर महिला २००८-०३-०५ ६७ ७१३०३९/७९३ 4000 0 4000
९३९ एकल महिला भत्ता २०२००६०७००२५५ धनादेवी किमाडी महिला २०२०-०६-०७ ५५ ७१३०३९/३५८ 4000 0 4000
९४० एकल महिला भत्ता २०१००५०९००६१९ धनु दमाई महिला २०१०-०५-०९ ६५ ७१३०३९/१०४९ 4000 0 4000
९४१ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७८२४ धर्मा देवी जोशी महिला २००६-१२-३० ६८ १६५२ 4000 0 4000
९४२ एकल महिला भत्ता २०२९०९१०००१०६ नन्दा देवी कुवर महिला २०२९-०९-१० ४६   4000 0 4000
९४३ एकल महिला भत्ता २००५०८२०००३३९ नन्दा देवी वि॰क॰ महिला २००५-०८-२० ७० ७२३०३९/९४७ 4000 4000 8000
९४४ एकल महिला भत्ता २००९१२३०५९३३८ नरुदेवी थापा महिला २००९-१२-३० ६५ ७४७ 4000 0 4000
९४५ एकल महिला भत्ता २०१२१२३०३८७५७ नरुदेवी बोहरा महिला २०१२-१२-३० ६२ १३० 4000 0 4000
९४६ एकल महिला भत्ता २०२५०८१३००१०२ पाउनी देवी बोहरा महिला २०२५-०८-१३ ५० ७१३०३९/१०२४ 4000 0 4000
९४७ एकल महिला भत्ता २०१३०११५०१२५२ पार्वती देवी कोइराला महिला २०१३-०१-१५ ६२ ७१३०३९/७२३ 4000 0 4000
९४८ एकल महिला भत्ता २०२३०१०५००९९९ पार्वती देवी जैशी महिला २०२३-०१-०५ ५२ ७१३०३९/१०६८ 4000 0 4000
९४९ एकल महिला भत्ता २०२६०२०४००३६५ फुङी देवी बोहरा महिला २०२६-०२-०४ ४९ ७१३०३९/१०२५ 4000 0 4000
९५० एकल महिला भत्ता २०२२१०१५००९८३ बासु देवी थापा महिला २०२२-१०-१५ ५३ ७१३०३९/२७२ 4000 0 4000
९५१ एकल महिला भत्ता २००३०१२५००७८३ मती देवी कुवर महिला २००३-०१-२५ ७२ ७१३०३९/४०८ 4000 4000 8000
९५२ एकल महिला भत्ता २०२८०६१२००२७४ मन्धरी देवी जोशी महिला २०२८-०६-१२ ४७ १०४२ 4000 0 4000
९५३ एकल महिला भत्ता १९९९१२३१३९६५३ मन्धरी देवी टमटा महिला १९९९-१२-३० ७५ ७११०४९/१६७ 4000 4000 8000
९५४ एकल महिला भत्ता २०१११२३०३७७९३ महामती देवी जोशी महिला २०११-१२-३० ६३ ८५ 4000 0 4000
९५५ एकल महिला भत्ता २००२०३०५०२६७२ महामती देवी भट्ट महिला २००२-०३-०५ ७३   4000 4000 8000
९५६ एकल महिला भत्ता २००१०२०४०२४५५ माता कुवर महिला २००१-०२-०४ ७४ ३१४१६ 4000 4000 8000
९५७ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७६४३२ माता देवी भट्ट महिला २००४-१२-३० ७० ११६६ 4000 4000 8000
९५८ एकल महिला भत्ता २०२०१२३०१६६६५ मैनादेवी भट्ट महिला २०२०-१२-३० ५४ १५१ 4000 0 4000
९५९ एकल महिला भत्ता २०१२१२३०३८७६५ रंगमती देवी बोहरा महिला २०१२-१२-३० ६२   4000 0 4000
९६० एकल महिला भत्ता २०१३०९१८००२२८ रंगमती देवी बोहोरा महिला २०१३-०९-१८ ६२ ७१३०३९/६२९ 4000 0 4000
९६१ एकल महिला भत्ता २००२०४०५०२४९८ रंगा देवी थापा महिला २००२-०४-०५ ७३ ७१३०३९/२४३ 4000 4000 8000
९६२ एकल महिला भत्ता २०१८०१०५०१०७२ रंगामती नेपाली महिला २०१८-०१-०५ ५७ ७१३०३९/७६० 4000 0 4000
९६३ एकल महिला भत्ता २०२२०३०८००१२४ राजु देवी भट्ट महिला २०२२-०३-०८ ५३ ७१३०३९/८६५ 4000 0 4000
९६४ एकल महिला भत्ता १९८५०३१०००४५९ रेमती देवी भट्ट महिला १९८५-०३-१० ९० ७१३०३९/८०२ 4000 4000 8000
९६५ एकल महिला भत्ता २०२७०५१०००७७७ विर्खु देवी खादु महिला २०२७-०५-१० ४८ ७१३०३९/९१६ 4000 0 4000
९६६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३४०३ विर्मा देवी किमाडी महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/७६० 4000 4000 8000
९६७ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७४३४२ विर्मा देवी गिरी महिला २०००-१२-३० ७४   4000 4000 8000
९६८ एकल महिला भत्ता १९९११२३०५३८१५ विष्णुमती देवी भट्ट महिला १९९१-१२-३० ८३ १६९ 4000 4000 8000
९६९ एकल महिला भत्ता २००२१११५०१५०२ विष्ना कुवर महिला २००२-११-१५ ७३ ३१४१६ 4000 4000 8000
९७० एकल महिला भत्ता २०१६०१०५००८५२ विष्ना थापा महिला २०१६-०१-०५ ५९ ७१३०३९/१७४ 4000 0 4000
९७१ एकल महिला भत्ता १९९६१२३०९९५५६ विष्ना देवी जोशी महिला १९९६-१२-३० ७८ ३९ 4000 4000 8000
९७२ एकल महिला भत्ता २००१०३१००२४४३ शारदा देवी कुवँर महिला २००१-०३-१० ७४ ७१३०३९/५७४ 4000 4000 8000
९७३ एकल महिला भत्ता २०३५०६१६०००७२ सरस्वती आली महिला २०३५-०६-१६ ४० १७६१७ 4000 0 4000
९७४ एकल महिला भत्ता २०२८०२१८००१७१ सरस्वती गिरी महिला २०२८-०२-१८ ४७ १६३४ 4000 0 4000
९७५ एकल महिला भत्ता २०१६१२३०२३०८१ हर्कमती जैशी महिला २०१६-१२-३० ५८ ४८ 4000 0 4000
९७६ एकल महिला भत्ता १९९८१२३१४२८१६ हर्कमती जोशी महिला १९९८-१२-३० ७६ ७१३०३९/८९८ 4000 4000 8000
९७७ एकल महिला भत्ता २०१८१२३०१९६४८ हर्कमती देवी थापा महिला २०१८-१२-३० ५६ ७५४ 4000 0 4000
९७८ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३४४५ हासु देवी जोशी महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/९१८ 4000 4000 8000
९७९ एकल महिला भत्ता २०१०१०१२०११३२ हासु देवी थापा महिला २०१०-१०-१२ ६५ ७१३०३९/९१२ 4000 0 4000
९८० एकल महिला भत्ता २००२०४१५०२२८१ अजमती किमाडी महिला २००२-०४-१५ ७३ ७१३०३९/६६५ 4000 4000 8000
९८१ एकल महिला भत्ता २००८१००१००७१९ उजली देवी सार्की महिला २००८-१०-०१ ६७ ७१३०३९/१०६ 4000 0 4000
९८२ एकल महिला भत्ता २०२३०११९००१२३ कलसी देवी खाती महिला २०२३-०१-१९ ५२ ७१३०३९/४९ 4000 0 4000
९८३ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७४४३३ कलसी देवी थापा महिला २०००-१२-३० ७४ ७११०३९/१२ 4000 4000 8000
९८४ एकल महिला भत्ता २०२५०४०५००३९४ गंगा देवी सार्की महिला २०२५-०४-०५ ५० ७१३०३९/१४० 4000 0 4000
९८५ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३४९४ गवना देवी थापा महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/३७६ 4000 4000 8000
९८६ एकल महिला भत्ता २००८०२१२००४८१ गोवा देवी खाती महिला २००८-०२-१२ ६७ ७१३०३९/१० 4000 0 4000
९८७ एकल महिला भत्ता २०४२०६०४०००५८ गोवादेवी बानिया महिला २०४२-०६-०४ ३३ ७१३०३९/६५२ 4000 0 4000
९८८ एकल महिला भत्ता २००१०१३०१०४७१ चन्द्रमती देवी दमाई महिला २००१-०१-३० ७४ ७१३०३९/७६४ 4000 4000 8000
९८९ एकल महिला भत्ता २०१४०५०२००३५२ जलु देवी बानिया महिला २०१४-०५-०२ ६१ ७१३०३९/२५० 4000 0 4000
९९० एकल महिला भत्ता २००४१२३०७६७४७ जलो देवी खाती महिला २००४-१२-३० ७० ७१३०३९/७७३ 4000 4000 8000
९९१ एकल महिला भत्ता २००८०२०५०१२८५ जिरा देवी कामी महिला २००८-०२-०५ ६७ ७१३०३९/१९७ 4000 0 4000
९९२ एकल महिला भत्ता २०२३०९११००२४८ जुना देवी कुवर महिला २०२३-०९-११ ५२ ७१३०३९/५२३ 4000 0 4000
९९३ एकल महिला भत्ता २०१००१०१०५८५३ जुनादेवी नेपाली महिला २०१०-०१-०१ ६५   4000 0 4000
९९४ एकल महिला भत्ता २०११११२४००१३५ जौमती देवी किमाडी महिला २०११-११-२४ ६४ २६८०३ 4000 0 4000
९९५ एकल महिला भत्ता २००२०२२०००७५२ टिका पार्की महिला २००२-०२-२० ७३ ७१३०३९/९८ 4000 4000 8000
९९६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३४५२ तुलक्षी देवी खाती महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३९/६३९ 4000 4000 8000
९९७ एकल महिला भत्ता २००३१२१५००६९३ दुर्गा देवी बोहरा महिला २००३-१२-१५ ७१ ७१३०३९/३१८ 4000 4000 8000
९९८ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७७९४ देवादेवी किमाडी महिला २००६-१२-३० ६८ ७१३०३९/६५६ 4000 0 4000
९९९ एकल महिला भत्ता २०१५१००५००४०१ धनकला देवी चनारा महिला २०१५-१०-०५ ६० ७१३०३९/२५४ 4000 0 4000
१००० एकल महिला भत्ता २०३३०२०७०००७५ धना खादु महिला २०३३-०२-०७ ४२ ७१३०३९/१३५ 4000 0 4000
१००१ एकल महिला भत्ता २०२८०२०५००५७४ धना देवी खाती महिला २०२८-०२-०५ ४७ १२३३ 4000 0 4000
१००२ एकल महिला भत्ता १९९६१२३०९९२२६ धनी सार्की महिला १९९६-१२-३० ७८ ३५५ 4000 4000 8000
१००३ एकल महिला भत्ता २०२८०२१२००२४३ नन्दा देवी खड्का महिला २०२८-०२-१२ ४७ ८४१ 4000 0 4000
१००४ एकल महिला भत्ता २०२८०४०५००५८८ नन्दा देवी नेपाली महिला २०२८-०४-०५ ४७ ७१३०३९/९६ 4000 0 4000
१००५ एकल महिला भत्ता २००४०१२०००५८४ नन्ना देवी एेडी महिला २००४-०१-२० ७१ ७१३०३९/५१६ 4000 4000 8000
१००६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३३५३ नरु देवी खाती महिला २००१-१२-३० ७३ ३०५ 4000 4000 8000
१००७ एकल महिला भत्ता २०२०१२३०१६६७३ नरु देवी सायर महिला २०२०-१२-३० ५४ ८४६ 4000 0 4000
१००८ एकल महिला भत्ता २०२०१०१५०१०१९ नरुदेवी खाती महिला २०२०-१०-१५ ५५   4000 0 4000
१००९ एकल महिला भत्ता २०१११००५००९८७ नरुदेवी नेपाली महिला २०११-१०-०५ ६४ ७१३०३९/४ 4000 0 4000
१०१० एकल महिला भत्ता २००४१२३०७६४८१ पदमा देवी खाती महिला २००४-१२-३० ७० ७१३०३९/२८२ 4000 4000 8000
१०११ एकल महिला भत्ता २०१००२१००१५६२ पदमा देवी नेपाली महिला २०१०-०२-१० ६५ ३१३०३९/७९१ 4000 0 4000
१०१२ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६४६८ पाना देवी खाती महिला २००३-१२-३० ७१ ७१३०३९/५२९ 4000 4000 8000
१०१३ एकल महिला भत्ता २०१३०४०३००३०४ पानादेवी सार्की महिला २०१३-०४-०३ ६२ ७१३०३९/६३२ 4000 0 4000
१०१४ एकल महिला भत्ता २००४०७२५००३८२ पार्वती देवी खड्का महिला २००४-०७-२५ ७१ ७१३०३९/२२० 4000 4000 8000
१०१५ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७६६६३ पार्वती देवी खाती महिला २००५-१२-३० ६९ ७१३०३९/३८२ 4000 0 4000
१०१६ एकल महिला भत्ता २०२५०३०४००२७४ प्रेमजला देवी खड्का महिला २०२५-०३-०४ ५० ७१३०३९/१३ 4000 0 4000
१०१७ एकल महिला भत्ता २००५०५०३००४६३ बासु देवी नेपाली महिला २००५-०५-०३ ७० ७१३०३९/१० 4000 4000 8000
१०१८ एकल महिला भत्ता २०१५०२१०००८६२ मंधरी देवी खाती महिला २०१५-०२-१० ६० ७१३०३९/७७६ 4000 0 4000
१०१९ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६८०६१ मती देवी खाती महिला २००६-१२-३० ६८ ३९८ 4000 0 4000
१०२० एकल महिला भत्ता २०१६१२३०२३११५ मना देवी खड्का महिला २०१६-१२-३० ५८ ७६८ 4000 0 4000
१०२१ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३९०९ महामती देवी किमाडी महिला २००२-१२-३० ७२ ७१३०३९/३१४ 4000 4000 8000
१०२२ एकल महिला भत्ता २०१५०३०४००३८२ माता देवी खाती महिला २०१५-०३-०४ ६० ७१३०३९/५३६ 4000 0 4000
१०२३ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७६६२९ माता देवी खाती महिला २००५-१२-३० ६९ ७१३०३९/५२८ 4000 0 4000
१०२४ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३२४७ माता देवी छिवी महिला २००१-१२-३० ७३ ३४७ 4000 4000 8000
१०२५ एकल महिला भत्ता २०२५०३१४००२१६ मुना देवी दाहाल महिला २०२५-०३-१४ ५० ७१३०३९/४६ 4000 0 4000
१०२६ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६८३५३ मुना देवी रावल महिला २००६-१२-३० ६८ ७१३०३९/४४९ 4000 0 4000
१०२७ एकल महिला भत्ता २०१४१००७००१३६ रम्भा देवी खाती महिला २०१४-१०-०७ ६१ ७१३०३९ 4000 0 4000
१०२८ एकल महिला भत्ता २०१४१००५००५४४ रम्भादेवी खाती महिला २०१४-१०-०५ ६१ ७१३०३९/६३५ 4000 0 4000
१०२९ एकल महिला भत्ता २००००११५०५५२४ राइमती देवी एेडी महिला २०००-०१-१५ ७५ ७१३०३९/५०७ 4000 4000 8000
१०३० एकल महिला भत्ता २०१५०२०१००३७२ राजु देवी खाती महिला २०१५-०२-०१ ६० ७१३०३९/५३४ 4000 0 4000
१०३१ एकल महिला भत्ता २००२०२०९००६७३ रायमती देवी खाती महिला २००२-०२-०९ ७३ ७१३०३९/६१९ 4000 4000 8000
१०३२ एकल महिला भत्ता २०१४१२३०२६०२२ रेमती देवी खाती महिला २०१४-१२-३० ६० ३२४ 4000 0 4000
१०३३ एकल महिला भत्ता २००३०६०४००४९८ लछु देवी खाती महिला २००३-०६-०४ ७२ ७१३०३९/४७४ 4000 4000 8000
१०३४ एकल महिला भत्ता २०३२०५१०००५५३ लछुदेवी खाती महिला २०३२-०५-१० ४३ ७१३०३९/६२२ 4000 0 4000
१०३५ एकल महिला भत्ता २००१०१०४०३१९३ ललिता देवी कामी महिला २००१-०१-०४ ७४ ७१३०३९/३९७ 4000 4000 8000
१०३६ एकल महिला भत्ता २०२२०८१०००५२५ लालामती खाती महिला २०२२-०८-१० ५३ १६२५ 4000 0 4000
१०३७ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६५६७ विरा देवी खाती महिला २००३-१२-३० ७१ ७४६३३९/३६७ 4000 4000 8000
१०३८ एकल महिला भत्ता २०११०३१५०१४९२ विर्मा देवी खाती महिला २०११-०३-१५ ६४ ७१३०३९/३९८ 4000 0 4000
१०३९ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७६४७३ सर्मादेवी सायर महिला २००४-१२-३० ७० १७८१ 4000 4000 8000
१०४० एकल महिला भत्ता २०४२०७३००००४४ सिता देवि वानिया महिला २०४२-०७-३० ३३ ७१३०३९/५२७ 4000 0 4000
१०४१ एकल महिला भत्ता २००००७१००१०९१ हरु खाती महिला २०००-०७-१० ७५ ३१४१८ 4000 4000 8000
१०४२ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३५२८ हर्कमती देवी थापा महिला २००१-१२-३० ७३ १६६३ 4000 4000 8000
१०४३ एकल महिला भत्ता २००४१०१५०१२५२ इश्वरादेवी सिंह महिला २००४-१०-१५ ७१ ७१३०३६/२६९ 4000 4000 8000
१०४४ एकल महिला भत्ता २००४०३०५०११४२ गामना रावल विष्ट महिला २००४-०३-०५ ७१ ७११०३६/२४७ 4000 4000 8000
१०४५ एकल महिला भत्ता २००१०६१७००६१९ चन्दमतिदेवी भण्डारी महिला २००१-०६-१७ ७४ ११२१ 4000 4000 8000
१०४६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५९४५ जलादेवी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १७३२ 4000 4000 8000
१०४७ एकल महिला भत्ता २०३५०२१०००२६४ जसु देवी सार्की महिला २०३५-०२-१० ४० ७१३०३६/८३६ 4000 0 4000
१०४८ एकल महिला भत्ता २००५०४०९००६९५ जुनादेवी पाध्या महिला २००५-०४-०९ ७० ७१३०३६/११८ 4000 4000 8000
१०४९ एकल महिला भत्ता २०१११०२५००३३२ ज्ञाना देवी धामी महिला २०११-१०-२५ ६४ ११२६ 4000 0 4000
१०५० एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५७६३ दिर्खदेवी रोकाया महिला २०००-१२-३० ७४ १७३३ 4000 4000 8000
१०५१ एकल महिला भत्ता २००००५२८००२७१ दुर्गादेवी जैशी महिला २०००-०५-२८ ७५ १०९४ 4000 4000 8000
१०५२ एकल महिला भत्ता २००९१२३०५९६३५ धनरुवादेवी धामी महिला २००९-१२-३० ६५ ११३४ 4000 0 4000
१०५३ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५५३१ नरपतादेवी सिंह महिला २००१-१२-३० ७३ १६८३ 4000 4000 8000
१०५४ एकल महिला भत्ता २००१०९०४०१०८३ पार्वतीदेवी थापा महिला २००१-०९-०४ ७४ ७१३०३६/६९६ 4000 4000 8000
१०५५ एकल महिला भत्ता २००१०१०५०६७७८ पार्वतीदेवी सिंह महिला २००१-०१-०५ ७४ ७१३०३६/६८६ 4000 4000 8000
१०५६ एकल महिला भत्ता २०१२१२३०३८६७४ फुगी देवी रोकाया महिला २०१२-१२-३० ६२ १७२५ 4000 0 4000
१०५७ एकल महिला भत्ता २०४६०८२८००१४६ बिमला कुमारी नेपाली महिला २०४६-०८-२८ २९ ७११०३८ 4000 0 4000
१०५८ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७७७७५ बुद्धिदेवी चौहान महिला २००५-१२-३० ६९ १०७० 4000 0 4000
१०५९ एकल महिला भत्ता २०३३०११५००६६६ भुन्टी सार्की महिला २०३३-०१-१५ ४२ ७१३०३६/६७४ 4000 0 4000
१०६० एकल महिला भत्ता २००३१२३०६६३०२ मन्धरीदेवी रोकाया महिला २००३-१२-३० ७१ १७२६ 4000 4000 8000
१०६१ एकल महिला भत्ता २०२६१०१०००४२३ महा देवी दमाइे महिला २०२६-१०-१० ४९ ७१३०३६/२३६ 4000 0 4000
१०६२ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०७२६ महामति रोकाया महिला २००८-१२-३० ६६ १७३१ 4000 0 4000
१०६३ एकल महिला भत्ता २००३०५१००१८१८ महामतिदेवी जोशी महिला २००३-०५-१० ७२ ७१३०३६/३३० 4000 4000 8000
१०६४ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५९२९ मातादेवी सिंह महिला २००१-१२-३० ७३ १०९८ 4000 4000 8000
१०६५ एकल महिला भत्ता २००८०११००१६८३ रत्नादेवी थापा महिला २००८-०१-१० ६७ ७१३०३६/४४४ 4000 0 4000
१०६६ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०६७६ रत्नादेवी सिंह महिला २००८-१२-३० ६६ १०१७ 4000 0 4000
१०६७ एकल महिला भत्ता २०२४०८०७००१७३ रम्मा कामी महिला २०२४-०८-०७ ५१ ११६३ 4000 0 4000
१०६८ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५७२१ वासु धामी महिला २००१-१२-३० ७३ १६९५ 4000 4000 8000
१०६९ एकल महिला भत्ता २००६०२१४००४१६ समुन्धरादेवी ओली महिला २००६-०२-१४ ६९ १२४ 4000 0 4000
१०७० एकल महिला भत्ता २००८०७१२००४०७ सितादेवी ओली महिला २००८-०७-१२ ६७ ७१३०३६/१३८ 4000 0 4000
१०७१ एकल महिला भत्ता २०३८०२०५००२३५ सिबु देवी मोर महिला २०३८-०२-०५ ३७ ७१३०३६१२३८ 4000 0 4000
१०७२ एकल महिला भत्ता २००८०९१३००२९४ हर्कादेवी सिंह महिला २००८-०९-१३ ६७ १०२५ 4000 0 4000
१०७३ एकल महिला भत्ता २०३५०३२०००१२१ कटि देवी नेपाली महिला २०३५-०३-२० ४० ७१३०३६/५८० 4000 0 4000
१०७४ एकल महिला भत्ता २००२०३१२०१०६८ गुमादेवी विष्ट महिला २००२-०३-१२ ७३ ७१३०३६/२०७ 4000 4000 8000
१०७५ एकल महिला भत्ता २००८०३०९००३८६ गोमादेवी रावल महिला २००८-०३-०९ ६७ ७१३०३६/६१४ 4000 0 4000
१०७६ एकल महिला भत्ता २००१०३०४०२५६३ जुनादेवी साउद महिला २००१-०३-०४ ७४ ७१३०३६/५०६ 4000 4000 8000
१०७७ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७३२३ जौकला वोहरा महिला २००४-१२-३० ७० ८९६ 4000 4000 8000
१०७८ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९८९५ झंकरीदेवी खडायत महिला २००६-१२-३० ६८ ८९१ 4000 0 4000
१०७९ एकल महिला भत्ता २०३८०३१८००१११ धर्मा साँउद महिला २०३८-०३-१८ ३७ ७१/९/७१/०१०५० 4000 0 4000
१०८० एकल महिला भत्ता २००४१२३०७६३२५ नन्दमतिदेवी विष्ट महिला २००४-१२-३० ७०   4000 4000 8000
१०८१ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०६५३ नर्मादेवी जैशी महिला २००८-१२-३० ६६ ५०५ 4000 0 4000
१०८२ एकल महिला भत्ता २०२००१०३००४०४ पदमा देवी बि॰क महिला २०२०-०१-०३ ५५ ७०/०१५३८ 4000 0 4000
१०८३ एकल महिला भत्ता २००९१२३०५९६७६ मनादेवी वोहरा महिला २००९-१२-३० ६५ ९२६ 4000 0 4000
१०८४ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७७६८४ महामतिदेवी उपाध्याय महिला २००५-१२-३० ६९ ५९० 4000 0 4000
१०८५ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३८८३ मातादेवी डिख्ली महिला २००२-१२-३० ७२ ५७२ 4000 4000 8000
१०८६ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७६९१ रतनादेवी डिख्ली महिला २००६-१२-३० ६८ ५८१ 4000 0 4000
१०८७ एकल महिला भत्ता २००६०१०६००५०५ रम्भादेवी जोशी महिला २००६-०१-०६ ६९ ७१३०३६/५८७ 4000 0 4000
१०८८ एकल महिला भत्ता २००६०३१५०१८०७ राधिकादेवी विष्ट महिला २००६-०३-१५ ६९ २४०८१ 4000 0 4000
१०८९ एकल महिला भत्ता २००२०२०४०१९२७ विस्ना कुमारी विष्ट महिला २००२-०२-०४ ७३ ७१३०३६/६९ 4000 4000 8000
१०९० एकल महिला भत्ता २००५१२०५००६१३ विस्नादेवी बोहरा महिला २००५-१२-०५ ६९ ७१३०३६/२१७ 4000 0 4000
१०९१ एकल महिला भत्ता २०२३०६१०००४२८ हरिना दमाइे महिला २०२३-०६-१० ५२ ७१३०३६/७१ 4000 0 4000
१०९२ एकल महिला भत्ता २००३०४१००१३३२ हरिनादेवी वोगटी महिला २००३-०४-१० ७२ ७१३०३६/६२५ 4000 4000 8000
१०९३ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०८१७ हर्कु देवी डिक्ली महिला २००८-१२-३० ६६ १५१९ 4000 0 4000
१०९४ एकल महिला भत्ता २००००५१८००७६९ उजलीदेबी खत्री महिला २०००-०५-१८ ७५ ७११०३८/९ 4000 4000 8000
१०९५ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३८७५ कमला देबी उपाध्याय महिला २००२-१२-३० ७२ १२१० 4000 4000 8000
१०९६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५०६९ किडिदेबी साउथ महिला २००१-१२-३० ७३ १६७७ 4000 4000 8000
१०९७ एकल महिला भत्ता २००४०५१००१८१६ कृष्णा देबी पाध्या महिला २००४-०५-१० ७१ ७१८ 4000 4000 8000
१०९८ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५८०४ खैल देवी विष्ट महिला २००१-१२-३० ७३ १३६५ 4000 4000 8000
१०९९ एकल महिला भत्ता २०२००४१५००७३३ चन्दंकला सुनार महिला २०२०-०४-१५ ५५ ७१-०१-७०-०२ 4000 0 4000
११०० एकल महिला भत्ता २००६०४१२००५२३ जूनादेबी खाती महिला २००६-०४-१२ ६९ ६६९ 4000 0 4000
११०१ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६९७ तूलसी देबी उपाध्याय महिला २००६-१२-३० ६८ १२३१ 4000 0 4000
११०२ एकल महिला भत्ता २००५०५२०००५३३ दूर्गादेबी उपाध्याय महिला २००५-०५-२० ७०   4000 4000 8000
११०३ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९४८१ धनादेबी जोसी महिला २००६-१२-३० ६८ १३२९ 4000 0 4000
११०४ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९४९९ धर्मादेबी उपाध्याय महिला २००६-१२-३० ६८ १२२५ 4000 0 4000
११०५ एकल महिला भत्ता २००३०५१४००३५८ नन्दमती देबी जैसी महिला २००३-०५-१४ ७२ ५१४ 4000 4000 8000
११०६ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५४६५ नन्दमतीदेबी सिह महिला २००१-१२-३० ७३ ११३६८ 4000 4000 8000
११०७ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०३३८ पदमा देवी उपाध्याय महिला २००८-१२-३० ६६ १२२८ 4000 0 4000
११०८ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७२५७ भगवतीदेबी सिह महिला २००४-१२-३० ७० ४९० 4000 4000 8000
११०९ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७१६६ माना बगाडी खडका महिला २००४-१२-३० ७० १८० 4000 4000 8000
१११० एकल महिला भत्ता १९९९१२३१३९९९२ विछादेबी सवखोली महिला १९९९-१२-३० ७५   4000 4000 8000
११११ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६७०३७ शंकमती जोशी महिला २००३-१२-३० ७१ १५८२ 4000 4000 8000
१११२ एकल महिला भत्ता २००००७०७००४३८ हंसा देबी जैसी महिला २०००-०७-०७ ७५ ३७० 4000 4000 8000
१११३ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५५७२ असूदबी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ २६२२ 4000 4000 8000
१११४ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९५२३ कन्दरी देबी रोकाया महिला २००६-१२-३० ६८ १८३३ 4000 0 4000
१११५ एकल महिला भत्ता २००११२१५०२२११ कलादेबी रोकाया महिला २००१-१२-१५ ७३ २९६७४ 4000 4000 8000
१११६ एकल महिला भत्ता २००४०९१०००६८७ किरी रोकाय महिला २००४-०९-१० ७१ १८०५ 4000 4000 8000
१११७ एकल महिला भत्ता २००११२३१३४९९७ गोमती देबी खाती महिला २००१-१२-३० ७३ १४१८ 4000 4000 8000
१११८ एकल महिला भत्ता २००४०३०८००३९५ गोमतीदेबी भटटराई महिला २००४-०३-०८ ७१ ६६५ 4000 4000 8000
१११९ एकल महिला भत्ता २००११००१०१५९७ जमनादेबी गिरी महिला २००१-१०-०१ ७४ ६६७ 4000 4000 8000
११२० एकल महिला भत्ता २०११०२०५०१३८८ जमुना देवी भट्टराई महिला २०११-०२-०५ ६४ २४३ 4000 0 4000
११२१ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७१३३ जोगिनी देबी रोकाया महिला २००४-१२-३० ७० १४६९ 4000 4000 8000
११२२ एकल महिला भत्ता २००००१२५०१३०८ धनमती देबी रोकाया महिला २०००-०१-२५ ७५ १९१ 4000 4000 8000
११२३ एकल महिला भत्ता २००१०२१००३४५२ धनसरा चौहान महिला २००१-०२-१० ७४ ४९८ 4000 4000 8000
११२४ एकल महिला भत्ता २००११२३१३४९४८ धौली देबी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १८१६ 4000 4000 8000
११२५ एकल महिला भत्ता २००११२३१३२९३४ नन्दमति कडायत महिला २००१-१२-३० ७३   4000 4000 8000
११२६ एकल महिला भत्ता २००७०११४००४५७ निर्मला कठायत महिला २००७-०१-१४ ६८ २९९ 4000 0 4000
११२७ एकल महिला भत्ता २००१०५०५०१७३९ पार्वती भाट महिला २००१-०५-०५ ७४ २७९१८ 4000 4000 8000
११२८ एकल महिला भत्ता २००२०४०६००९४६ पार्वतीदेबी रोकाय महिला २००२-०४-०६ ७३ ३९० 4000 4000 8000
११२९ एकल महिला भत्ता २००३०१२०००८१८ मन्दरीदेबी पाण्डे महिला २००३-०१-२० ७२ २८४ 4000 4000 8000
११३० एकल महिला भत्ता १९९४०६०८००२९२ मन्दोदरी गिरी महिला १९९४-०६-०८ ८१ ४०९ 4000 4000 8000
११३१ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७७३८७ मातादेबी गिरी महिला २००५-१२-३० ६९ १४५६ 4000 0 4000
११३२ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०३८७ रतनादेबी भाट महिला २००८-१२-३० ६६ १४६१ 4000 0 4000
११३३ एकल महिला भत्ता २०१०१२३०६५०६९ लक्ष्मी देवी भाट महिला २०१०-१२-३० ६४ १५४२ 4000 0 4000
११३४ एकल महिला भत्ता २००६०२२५००४१२ सारदादेबी विष्ट महिला २००६-०२-२५ ६९ ३२० 4000 0 4000
११३५ एकल महिला भत्ता २०१६१२३०२२९८४ सुना देवी कामि महिला २०१६-१२-३० ५८ १५४९ 4000 0 4000
११३६ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६८९ हर्कूदेबी रोकाया महिला २००६-१२-३० ६८ १८२१ 4000 0 4000
११३७ एकल महिला भत्ता २००५०१०२०१३१४ कलशी पाध्या महिला २००५-०१-०२ ७० ७०३०३७/२२२ 4000 4000 8000
११३८ एकल महिला भत्ता २००१०३०४०२५५२ कलु देवी पाध्या महिला २००१-०३-०४ ७४ ७१३०३७/१६० 4000 4000 8000
११३९ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५८४६ गयडी देवी पाध्या महिला २००१-१२-३० ७३ १८९२ 4000 4000 8000
११४० एकल महिला भत्ता २००५०१२०००८६२ गाैमति उपाध्याय महिला २००५-०१-२० ७० ७१३०३७/१५६ 4000 4000 8000
११४१ एकल महिला भत्ता २००६०७१०००६५२ डम्मरादेवी सिंह महिला २००६-०७-१० ६९ ७७७ 4000 0 4000
११४२ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३०५६ थुमा देवी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १९६७ 4000 4000 8000
११४३ एकल महिला भत्ता १९९९१२३१३९४३६ देवसरा देवी पाध्या महिला १९९९-१२-३० ७५ १९१ 4000 4000 8000
११४४ एकल महिला भत्ता २००३०६०७००४४२ धनमति देवी उपाध्याय महिला २००३-०६-०७ ७२ ७१३०३७/२८९ 4000 4000 8000
११४५ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०५२८ पद्मा देवी पाध्या महिला २००८-१२-३० ६६ २१०८ 4000 0 4000
११४६ एकल महिला भत्ता २००२०८१००१७२३ पुतली देवी रोकाया महिला २००२-०८-१० ७३ ७१३०३७/३७० 4000 4000 8000
११४७ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३८४२ प्यान्टु देवी उपाध्याय महिला २००२-१२-३० ७२ २१०५ 4000 4000 8000
११४८ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०५०२ मनमति पाध्या महिला २००८-१२-३० ६६   4000 0 4000
११४९ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५४१४ मन्धरी देवी पाण्डे महिला २०००-१२-३० ७४ १८२६ 4000 4000 8000
११५० एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३८५९ रतना देवी पाध्या महिला २००२-१२-३० ७२ ७१३०३७/७०५ 4000 4000 8000
११५१ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६०६ राजु देवी पाध्या महिला २००६-१२-३० ६८ २०९९ 4000 0 4000
११५२ एकल महिला भत्ता २००११२३१३३०४९ ललिता विष्ट महिला २००१-१२-३० ७३ १८५० 4000 4000 8000
११५३ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५६७१ लालमति पाण्डे महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३७/५१३ 4000 4000 8000
११५४ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५८९५ विर्मा देवी रोकाया महिला २००१-१२-३० ७३ १८७२ 4000 4000 8000
११५५ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०३८६७ विस्नुमति देवी जैशी महिला २००२-१२-३० ७२ १८१९ 4000 4000 8000
११५६ एकल महिला भत्ता २००१०४१६००७२३ वुदी देवी रोकाया महिला २००१-०४-१६ ७४ ७१३०३७/४०१ 4000 4000 8000
११५७ एकल महिला भत्ता २००२०८२३००११६ हर्कमति देवी उपाध्याय महिला २००२-०८-२३ ७३ ७१३०३७/६४१ 4000 4000 8000
११५८ एकल महिला भत्ता २००७१२३०६१८१७ हर्कमति रोकाया महिला २००७-१२-३० ६७ ३५० 4000 0 4000
११५९ एकल महिला भत्ता २०१५०११४०१३७५ कलादेवी पार्की महिला २०१५-०१-१४ ६० ७११०३७-५०७ 4000 0 4000
११६० एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९८८७ किथ्थी देवी सिंह महिला २००६-१२-३० ६८ १६९९ 4000 0 4000
११६१ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७६३४८ गोदावरी उपाध्याय महिला २००५-१२-३० ६९ १६३९ 4000 0 4000
११६२ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६१४ चन्नमति देवी जैशी महिला २००६-१२-३० ६८ १७४६ 4000 0 4000
११६३ एकल महिला भत्ता २००११२३१३२८९२ जमना देवी पाध्या महिला २००१-१२-३० ७३ १६०६ 4000 4000 8000
११६४ एकल महिला भत्ता २००३०५१५०१७३४ जोगा देवी उपाध्या महिला २००३-०५-१५ ७२ ७१३०३७/२४७ 4000 4000 8000
११६५ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६७५१९ दिर्खमति उपाध्या महिला २००६-१२-३० ६८ १७८७ 4000 0 4000
११६६ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०५५१ दुर्गा देवी उपाध्याय महिला २००८-१२-३० ६६ १६३३ 4000 0 4000
११६७ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७३५६ दुर्गा देवी जैशी महिला २००४-१२-३० ७० १७१२ 4000 4000 8000
११६८ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५६०६ धनसरा देवी जैशी महिला २००१-१२-३० ७३ १९८८ 4000 4000 8000
११६९ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५४०६ नन्दमति देवी जैशी महिला २०००-१२-३० ७४ १७४७ 4000 4000 8000
११७० एकल महिला भत्ता २००१०४२०००९७२ नन्दा कुमारी सिंह महिला २००१-०४-२० ७४ ७१३०३७/६८५ 4000 4000 8000
११७१ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६४८ नारु देवी जोशी महिला २००६-१२-३० ६८ १६५९ 4000 0 4000
११७२ एकल महिला भत्ता २००५०२०५०१३८२ पद्मा खड्का महिला २००५-०२-०५ ७० ७१३०३७/६७२ 4000 4000 8000
११७३ एकल महिला भत्ता १९९९०१२३००२७५ पार्भती देवी सिंह महिला १९९९-०१-२३ ७६ ७१३०३७/५५७ 4000 4000 8000
११७४ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०४७८ पार्वती देवी पाध्या महिला २००८-१२-३० ६६   4000 0 4000
११७५ एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६३४ पूतली देवी रावल महिला २००६-१२-३० ६८ १६९३ 4000 0 4000
११७६ एकल महिला भत्ता २००१०२०५०३६६६ मथुरा देवी उपाध्या महिला २००१-०२-०५ ७४ ७१३०३७/३४६ 4000 4000 8000
११७७ एकल महिला भत्ता २००११२३१३६००२ मना देवी जोशी महिला २००१-१२-३० ७३ १९४७ 4000 4000 8000
११७८ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५३९८ राइमति खड्का महिला २०००-१२-३० ७४   4000 4000 8000
११७९ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५६८९ लक्षीमा देवी खड्का महिला २००१-१२-३० ७३ ७१३०३७/६१३ 4000 4000 8000
११८० एकल महिला भत्ता २००६१२३०६९६२२ लक्ष्मी देवी खत्री महिला २००६-१२-३० ६८ १६९१ 4000 0 4000
११८१ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५७७८ लक्ष्मी देवी जैशी महिला २०००-१२-३० ७४ १७३६ 4000 4000 8000
११८२ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५६६३ लालमति खड्का महिला २००१-१२-३० ७३ १६८० 4000 4000 8000
११८३ एकल महिला भत्ता २००११२३१३६०२६ विरा देवी खत्री महिला २००१-१२-३० ७३ १६४४ 4000 4000 8000
११८४ एकल महिला भत्ता २००२०५१००२९७४ सरस्वती देवी पण्डीत महिला २००२-०५-१० ७३ ७१३०३७/५७७ 4000 4000 8000
११८५ एकल महिला भत्ता २००६०११८००३६९ सीता देवी जोशी महिला २००६-०१-१८ ६९ १३८४ 4000 0 4000
११८६ एकल महिला भत्ता २००१०७०७००४८५ हरिना देवी जैशी महिला २००१-०७-०७ ७४ ६१० 4000 4000 8000
११८७ एकल महिला भत्ता २००११२३१३२९२६ हर्कमति पाध्या महिला २००१-१२-३० ७३ ४६१ 4000 4000 8000
११८८ एकल महिला भत्ता २००४११०५००५८४ हर्कामति खड्का महिला २००४-११-०५ ७१ ७८७ 4000 4000 8000
११८९ एकल महिला भत्ता २००८१२३०६०५४४ हिरा देवी सिंह महिला २००८-१२-३० ६६ १६४६ 4000 0 4000
११९० एकल महिला भत्ता २०३०१००८००११४ कन्थी खड्का महिला २०३०-१०-०८ ४५ ७१३०१८/७३ 4000 0 4000
११९१ एकल महिला भत्ता २००६०३०५०११५४ केउडी दमाई महिला २००६-०३-०५ ६९ ७११०१८।९२ 4000 0 4000
११९२ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५१४१ केवणा सिंह महिला २०००-१२-३० ७४ १५४ 4000 4000 8000
११९३ एकल महिला भत्ता २०००१२३१७५३२३ खिन्त देवी खड्का महिला २०००-१२-३० ७४ १५९१ 4000 4000 8000
११९४ एकल महिला भत्ता २००७१२३०६१९१६ चन्द्रकला देवी खड्का महिला २००७-१२-३० ६७ १८६३ 4000 0 4000
११९५ एकल महिला भत्ता २००३१२३०६७१०२ चन्द्रकला देवी सिंह महिला २००३-१२-३० ७१ ७१३०१८।२६२ 4000 4000 8000
११९६ एकल महिला भत्ता १९९६१२३१०१८३२ जुना देवी जोशी महिला १९९६-१२-३० ७८ १०३४० 4000 4000 8000
११९७ एकल महिला भत्ता २००२१२३१०४०५५ जोगा देवी रेग्मी महिला २००२-१२-३० ७२ २३७३ 4000 4000 8000
११९८ एकल महिला भत्ता २००१०३०५०३५०८ जोगा भण्डारी महिला २००१-०३-०५ ७४ ७११०१८।७८ 4000 4000 8000
११९९ एकल महिला भत्ता २००२१०२०००६०५ दिलमती जोशी महिला २००२-१०-२० ७३ ७१३०१८।१९४ 4000 4000 8000
१२०० एकल महिला भत्ता १९९९१२१२००९९४ धौली देवी जोशी महिला १९९९-१२-१२ ७५ ७१३०१८।२९५ 4000 4000 8000
१२०१ एकल महिला भत्ता २००५१२३०७७७६७ धौली देवी बिष्ट महिला २००५-१२-३० ६९ २२९४ 4000 0 4000
१२०२ एकल महिला भत्ता २००९१२३०५९५४४ नन्दा देवी खड्का महिला २००९-१२-३० ६५   4000 0 4000
१२०३ एकल महिला भत्ता २००८०४०७००४१२ पदमा देवी विष्ट महिला २००८-०४-०७ ६७ ७१३०१८/१४१ 4000 0 4000
१२०४ एकल महिला भत्ता २००४१२३०७७३०७ पार्वती भण्डारी महिला २००४-१२-३० ७० ७१३०१८।६ 4000 4000 8000
१२०५ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५५१५ बाटुली देवी भण्डारी महिला २००१-१२-३० ७३ २४२६ 4000 4000 8000
१२०६ एकल महिला भत्ता २००२११२१००३५३ मैना देवी थापा महिला २००२-११-२१ ७३ ७१३०१८।९९ 4000 4000 8000
१२०७ एकल महिला भत्ता २००११२३१३५३६६ राइकोसा भण्डारी महिला २००१-१२-३० ७३ २३१३ 4000 4000 8000
१२०८ एकल महिला भत्ता २०१८०२२२००१७४ रामडल्ली लुहार महिला २०१८-०२-२२ ५७ ७१३०१८/१८ 4000 0 4000
१२०९ एकल महिला भत्ता २००७१२०४००३५६ लालि देवी खड्का महिला २००७-१२-०४ ६७ १५१२ 4000 0 4000
१२१० एकल महिला भत्ता २००२१२३१०४०६३ सन्तु देवी भण्डारी महिला २००२-१२-३० ७२ २२९९ 4000 4000 8000
१२११ एकल महिला भत्ता २०१२०२१०००९८२ हरिना खड्का महिला २०१२-०२-१० ६३ ७११०१८/३१३ 4000 0 4000
१२१२ एकल महिला भत्ता १९९७१२३११४२०५ हस्तकला देवी सिंह महिला १९९७-१२-३० ७७ १५३ 4000 4000 8000
१२१३ बिधवा भत्ता २०४००३२५००५८३ कटी टमटा महिला २०४०-०३-२५ ३५ २५८ 4000 0 4000
१२१४ बिधवा भत्ता २०२००२२०००३४९ कलुदेवी थापा महिला २०२०-०२-२० ५५ ७१३०३९ 4000 0 4000
१२१५ बिधवा भत्ता २००२०२०२०२४८१ काली देवी जोशी महिला २००२-०२-०२ ७३   4000 4000 8000
१२१६ बिधवा भत्ता २००९०६१०००७३२ कृष्णा देवि निरौला महिला २००९-०६-१० ६६ ७१३०४० 4000 0 4000
१२१७ बिधवा भत्ता २००२०९०३००६८६ गोवादेवी थापा महिला २००२-०९-०३ ७३ ७१३०३९ 4000 4000 8000
१२१८ बिधवा भत्ता २०२५०४११००२२८ जुना देवी कुवर महिला २०२५-०४-११ ५० ७१३०३९/७९६ 4000 0 4000
१२१९ बिधवा भत्ता २०२८१२३०१०११७ जुना देवी भट्ट महिला २०२८-१२-३० ४६ ७११०४० 4000 0 4000
१२२० बिधवा भत्ता २०४४०५१५०११३४ तुलसी थापा महिला २०४४-०५-१५ ३१ ७११०३९।२७५ 4000 0 4000
१२२१ बिधवा भत्ता २०३००६०४००१२९ दुर्गा देवी कुवर महिला २०३०-०६-०४ ४५ ७१३०३९।७४८ 4000 0 4000
१२२२ बिधवा भत्ता २००११२३१३६०५९ देवादेवी भट्ट महिला २००१-१२-३० ७३   4000 4000 8000
१२२३ बिधवा भत्ता २०१४०१०१०२०२७ धौला देवी जोशी महिला २०१४-०१-०१ ६१ १६५५ 4000 0 4000
१२२४ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६५००२ धौली देवी जोशी महिला २०१०-१२-३० ६४ ५९ 4000 0 4000
१२२५ बिधवा भत्ता २०३६०३०४००१०७ पार्वती देवी खाती महिला २०३६-०३-०४ ३९ ८०६ 4000 0 4000
१२२६ बिधवा भत्ता २०१६०१०३००७९३ पुना खाती महिला २०१६-०१-०३ ५९ ७११०३९।६०९ 4000 0 4000
१२२७ बिधवा भत्ता २००५०१०४०११७९ महेश्वरी देवी निरौला महिला २००५-०१-०४ ७०   4000 4000 8000
१२२८ बिधवा भत्ता २०२५०८२०००१७२ मीना देवी थापा महिला २०२५-०८-२० ५० ७१-०१-७२-००५७ 4000 0 4000
१२२९ बिधवा भत्ता २०१५०८१५००७२६ मुनादेवी जोशी महिला २०१५-०८-१५ ६० ७१३०३९।४१२ 4000 0 4000
१२३० बिधवा भत्ता २०१८०५१००१२४६ रंगमति देवी ताम्राकार महिला २०१८-०५-१० ५७ ७१३०३९/९२७ 4000 0 4000
१२३१ बिधवा भत्ता २०३४०३२८०००४४ लक्ष्मा देवी जोशी महिला २०३४-०३-२८ ४१ ७१३०३९।१०७८ 4000 0 4000
१२३२ बिधवा भत्ता २०१५०८१२००२६९ लालमति देवी थापा महिला २०१५-०८-१२ ६० ७१३०३९।९११ 4000 0 4000
१२३३ बिधवा भत्ता २००११२३१३६०६७ विर्मा देवी भट्ट महिला २००१-१२-३० ७३   4000 4000 8000
१२३४ बिधवा भत्ता २०१५०१०२००४७१ विस्नादेवी निरौला महिला २०१५-०१-०२ ६० ७१३०३९।७५४ 4000 0 4000
१२३५ बिधवा भत्ता २०५००८१००१२८४ सुनिता भट्ट महिला २०५०-०८-१० २५ ७१-०१-७५-००-८२५ 4000 0 4000
१२३६ बिधवा भत्ता २००८१२३१२३६६४ हंसा देवी थापा महिला २००८-१२-३० ६६ १२५८ 4000 0 4000
१२३७ बिधवा भत्ता २०४५०७१२००१४४ हंसा देवी निरौला महिला २०४५-०७-१२ ३० ७१३०३९/८९४ 4000 0 4000
१२३८ बिधवा भत्ता २०२००१०१०१८६९ हर्कमति देवी जैशी महिला २०२०-०१-०१ ५५ ६२ 4000 0 4000
१२३९ बिधवा भत्ता २०५२०९१८००१०१ अनिता देवी खाती महिला २०५२-०९-१८ २३ ७१३०३९/७२ 4000 0 4000
१२४० बिधवा भत्ता २०१६१००८००१५४ उजली देवी कामि महिला २०१६-१०-०८ ५९ ७११०३९ 4000 0 4000
१२४१ बिधवा भत्ता २०११०२१००१२१४ कलसी देवी खाती महिला २०११-०२-१० ६४ ७१३०३९/६३१ 4000 0 4000
१२४२ बिधवा भत्ता २००८०१०५०२९८८ कलसी रावल महिला २००८-०१-०५ ६७ ७१३०३९।३७ 4000 0 4000
१२४३ बिधवा भत्ता २०३५०८१०००९३१ कलु खाती महिला २०३५-०८-१० ४० ७१३०३९-६५४ 4000 0 4000
१२४४ बिधवा भत्ता २००२०८१००१७१५ किटी देवी खड्का महिला २००२-०८-१० ७३ ७१३०३९ 4000 4000 8000
१२४५ बिधवा भत्ता २०१४१००५००५३६ गहना देवी खाती महिला २०१४-१०-०५ ६१ ७१३०३९।६३५ 4000 0 4000
१२४६ बिधवा भत्ता २०३३०५२०००७४१ गोमा देवी खाती महिला २०३३-०५-२० ४२ ७१३०२८-४९२ 4000 0 4000
१२४७ बिधवा भत्ता २०१२०६०५००४४७ गौरा देवी सार्की महिला २०१२-०६-०५ ६३ ७११०४० 4000 0 4000
१२४८ बिधवा भत्ता २००६१२३१०८१७२ चन्द्रमति देबी भट्ट महिला २००६-१२-३० ६८ १७१ 4000 0 4000
१२४९ बिधवा भत्ता २०२२०५०६००७०१ जिरा देवी खड्का महिला २०२२-०५-०६ ५३ ७१३०३९/१४४ 4000 0 4000
१२५० बिधवा भत्ता २०२२०८०५००५९३ ढुन्की देबी धामी महिला २०२२-०८-०५ ५३ ७१३०३९-९७४ 4000 0 4000
१२५१ बिधवा भत्ता २०१८०५०५००४२२ दुर्गा देवी भण्डारी महिला २०१८-०५-०५ ५७ ७१३०३९।१०२ 4000 0 4000
१२५२ बिधवा भत्ता २०१२०८०६००५६५ देवा देवी रावल महिला २०१२-०८-०६ ६३ ७१३०३९/२६६ 4000 0 4000
१२५३ बिधवा भत्ता २०३२०९२७०००६२ धना देवी खाती महिला २०३२-०९-२७ ४३ ७११०४० 4000 0 4000
१२५४ बिधवा भत्ता २०२५०४०५००४१२ धनादेवी विक महिला २०२५-०४-०५ ५० ७११०३९ 4000 0 4000
१२५५ बिधवा भत्ता २००६१२३०६७५७६ पानादेवी खडका महिला २००६-१२-३० ६८ ७१४ 4000 0 4000
१२५६ बिधवा भत्ता २०३००५०७००६८६ बिर्मा किमाडी महिला २०३०-०५-०७ ४५ ७१३०३९।४४२ 4000 0 4000
१२५७ बिधवा भत्ता २०२९०१०५०१३३३ मधना देबि कुँवर महिला २०२९-०१-०५ ४६ ७१३१३९-३३६ 4000 0 4000
१२५८ बिधवा भत्ता २०१२०६२०००३२१ रंगा देवी खाती महिला २०१२-०६-२० ६३ ७११०३९ 4000 0 4000
१२५९ बिधवा भत्ता २०३५०५१०००७८८ रत्ता देवी बानिया महिला २०३५-०५-१० ४० ७१३०३९/३७० 4000 0 4000
१२६० बिधवा भत्ता २०१८०३०९००५०३ रन्तोला देबी खाती महिला २०१८-०३-०९ ५७ ७१३०३९।५८७ 4000 0 4000
१२६१ बिधवा भत्ता २०२००१०५०३०६४ रिउली सार्की महिला २०२०-०१-०५ ५५ ७१३०३९,१७३ 4000 0 4000
१२६२ बिधवा भत्ता २००८०१०५०३५१५ लक्ष्मी देबी जोशी महिला २००८-०१-०५ ६७ ७१३०३९-७७ 4000 0 4000
१२६३ बिधवा भत्ता २०१११२२८००४८३ सन्तला देबी दाहाल महिला २०११-१२-२८ ६३ ३३३ 4000 0 4000
१२६४ बिधवा भत्ता २०२९०२०७००३३९ हरिना देवी खाती महिला २०२९-०२-०७ ४६ ७१-०१-७४-०५२४८ 4000 0 4000
१२६५ बिधवा भत्ता २०२७११२२००१७६ हर्का देबी एेडी महिला २०२७-११-२२ ४८ ७१३०३९-४९० 4000 0 4000
१२६६ बिधवा भत्ता २०१७१२३०१८४५१ अमितादेवी रोकाया महिला २०१७-१२-३० ५७ १७३५ 4000 0 4000
१२६७ बिधवा भत्ता २००२०१०५०४५३२ इन्द्रा देवी थापा महिला २००२-०१-०५ ७३ ७१३०३६/१२९ 4000 4000 8000
१२६८ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२९६ उजलीदेवी भण्डारी महिला २०११-१२-३० ६३ १०८९ 4000 0 4000
१२६९ बिधवा भत्ता २०३३१००८००१०२ उजलीदेवी सार्की महिला २०३३-१०-०८ ४२ ७१३०३६/७२९ 4000 0 4000
१२७० बिधवा भत्ता २०२४१००८००१९३ कमलादेवी पाध्या महिला २०२४-१०-०८ ५१ ७१३०३६/२६३ 4000 0 4000
१२७१ बिधवा भत्ता २०१००१०८००६२८ कलसादेवी सिंह महिला २०१०-०१-०८ ६५ १००९ 4000 0 4000
१२७२ बिधवा भत्ता २०३३११२०००४६७ कालि देवी वि क महिला २०३३-११-२० ४२ ७१३०३६-२०३ 4000 0 4000
१२७३ बिधवा भत्ता २०२२०८०३००३४८ कोपिला देवी बटाला महिला २०२२-०८-०३ ५३ ११५० 4000 0 4000
१२७४ बिधवा भत्ता २०१८१२३०२९५८९ खालमती खाती महिला २०१८-१२-३० ५६ २६६ 4000 0 4000
१२७५ बिधवा भत्ता २०३६०१०७००१४६ गंगादेवी भण्डारी महिला २०३६-०१-०७ ३९ ७१३०३६/८१२ 4000 0 4000
१२७६ बिधवा भत्ता २०१९०१२०००३८४ गंगादेवी सार्की महिला २०१९-०१-२० ५६ ७१३०३६/८३७ 4000 0 4000
१२७७ बिधवा भत्ता २०१००४१२००६५७ गिठीदेवी सार्की महिला २०१०-०४-१२ ६५ ७१३०३६/७८३ 4000 0 4000
१२७८ बिधवा भत्ता २०२५०१०९००६२४ गिता देवी रोकाया महिला २०२५-०१-०९ ५० १०४ 4000 0 4000
१२७९ बिधवा भत्ता २००९१२३०८८०९७ गुमा देवी सिंह महिला २००९-१२-३० ६५ १०४० 4000 0 4000
१२८० बिधवा भत्ता २०३००७१०००२९८ चन्द्रा देवी चौहान महिला २०३०-०७-१० ४५ ७१३०३६/७५६ 4000 0 4000
१२८१ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३९०२९ जमनादेवी पाध्या महिला २०१२-१२-३० ६२ १०२२ 4000 0 4000
१२८२ बिधवा भत्ता २००६१२३०९९२१५ जमुना देवी चौहान महिला २००६-१२-३० ६८ ११०८ 4000 0 4000
१२८३ बिधवा भत्ता २०१००४०५०१५१९ जसु डौडे महिला २०१०-०४-०५ ६५ ७१३०३६/२३७ 4000 0 4000
१२८४ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२५४ जसुदेवी धामी महिला २०११-१२-३० ६३ ११०५ 4000 0 4000
१२८५ बिधवा भत्ता २०१८१२२९०११६८ जुना देवी बोहरा महिला २०१८-१२-२९ ५६ ६५५ 4000 0 4000
१२८६ बिधवा भत्ता २०१११२०८००२४३ जुनादेवी भण्डारी महिला २०११-१२-०८ ६३ २६६७४ 4000 0 4000
१२८७ बिधवा भत्ता २०१०१२३०९६८७४ जौकला देवी धामी महिला २०१०-१२-३० ६४ ११४१ 4000 0 4000
१२८८ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३३३९ दिर्खमतिदेवी वटाला महिला २०१६-१२-३० ५८ ११५१ 4000 0 4000
१२८९ बिधवा भत्ता २०२७११०२००२६९ देउमा साउँद महिला २०२७-११-०२ ४८ ७१-०१-७४-०४३४२ 4000 0 4000
१२९० बिधवा भत्ता २०११०३१६००३५१ देवकी देवी रोकाया महिला २०११-०३-१६ ६४ १२१९ 4000 0 4000
१२९१ बिधवा भत्ता २००८१०२००१४६९ देवकी देवी सिहँ महिला २००८-१०-२० ६७ १०३ 4000 0 4000
१२९२ बिधवा भत्ता २०१०१०१५०२०४२ देवादेवी सार्की महिला २०१०-१०-१५ ६५ १११९ 4000 0 4000
१२९३ बिधवा भत्ता २०२३०५२३००२८२ धन देवी पाध्या महिला २०२३-०५-२३ ५२ ७१३०३६ 4000 0 4000
१२९४ बिधवा भत्ता २०१०१०१७००४१४ धनमतिदेवी धामी महिला २०१०-१०-१७ ६५ ११२५ 4000 0 4000
१२९५ बिधवा भत्ता २००९१२३०५९५३६ धनमतिदेवी सिंह महिला २००९-१२-३० ६५   4000 0 4000
१२९६ बिधवा भत्ता २०३७०२१०००१९५ धनमती ओली महिला २०३७-०२-१० ३८ ७१३०३६।७७४ 4000 0 4000
१२९७ बिधवा भत्ता २००८०१०१०३७९५ नरु देवि सिंह महिला २००८-०१-०१ ६७ १०३८ 4000 0 4000
१२९८ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३३२१ नरुदेवी सिंह महिला २०१६-१२-३० ५८ १०१८ 4000 0 4000
१२९९ बिधवा भत्ता २०३००३१६००१४६ पदमदेवी पाध्या महिला २०३०-०३-१६ ४५ ७११०३६/४०८ 4000 0 4000
१३०० बिधवा भत्ता २०३०१२३००९५८६ पद्मा देवी सार्की महिला २०३०-१२-३० ४४ ११५० 4000 0 4000
१३०१ बिधवा भत्ता २०२३०११४००५७९ पम्मा देवी खडका महिला २०२३-०१-१४ ५२ ६८३०१८-२५२ 4000 0 4000
१३०२ बिधवा भत्ता २०१७०१०१०१८२४ पशुपती सिंह महिला २०१७-०१-०१ ५८ २४३ 4000 0 4000
१३०३ बिधवा भत्ता २०२०१२३०२९८८२ पार्वती देवी वलि महिला २०२०-१२-३० ५४ ७१३०३६ 4000 0 4000
१३०४ बिधवा भत्ता २००६१२३०९९२०७ पार्वती देवी सिंह महिला २००६-१२-३० ६८ ४५४ 4000 0 4000
१३०५ बिधवा भत्ता २०२४१०२१००११२ पिरमा देवी धामी महिला २०२४-१०-२१ ५१ ७१३०३६/७६१ 4000 0 4000
१३०६ बिधवा भत्ता २०२६१००५०१२५६ प्रेमा बोहरा रोकाया महिला २०२६-१०-०५ ४९ १०५ 4000 0 4000
१३०७ बिधवा भत्ता २००७०६०४००३८२ बेलु देवी रोकाया महिला २००७-०६-०४ ६८ ७१३०३६/७२ 4000 0 4000
१३०८ बिधवा भत्ता २००११२३२३६६५१ भाना देवी सार्की महिला २००१-१२-३० ७३ १७१५ 4000 4000 8000
१३०९ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४५५५ मनमति चौहान महिला २०१९-१२-३० ५५ १०७५ 4000 0 4000
१३१० बिधवा भत्ता २०१७१२३०१८५०१ मना कुमारी कामी महिला २०१७-१२-३० ५७ १४८५ 4000 0 4000
१३११ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६९४७ मन्धरी देवी पाध्या महिला २०२०-१२-३० ५४ १९४४ 4000 0 4000
१३१२ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६९५४ मानमति देवी रोकाया महिला २०२०-१२-३० ५४ ११७२ 4000 0 4000
१३१३ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२८८ मानमतिदेवी धामी महिला २०११-१२-३० ६३ ११३५ 4000 0 4000
१३१४ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२७३ मोतिदेवी भण्डारी महिला २०११-१२-३० ६३ १०१५ 4000 0 4000
१३१५ बिधवा भत्ता २०४१०६१४०००९१ राजुदेवी सार्की महिला २०४१-०६-१४ ३४ ७१३०३६/७४५ 4000 0 4000
१३१६ बिधवा भत्ता २०१२०३१८००६५२ रेवती भन्डारी महिला २०१२-०३-१८ ६३ ७१३०३६-८७३ 4000 0 4000
१३१७ बिधवा भत्ता २०३००८१३००४६४ लक्ष्मी देवि भट्ट महिला २०३०-०८-१३ ४५ ७१३०३६-९३ 4000 0 4000
१३१८ बिधवा भत्ता २०४४१२३००२१११ लक्ष्मी देवी सिंह महिला २०४४-१२-३० ३० ७११०३६-३३ 4000 0 4000
१३१९ बिधवा भत्ता २०२४१२३०११४०३ लक्ष्मीदेवी सिंह महिला २०२४-१२-३० ५० २४० 4000 0 4000
१३२० बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३५९४ ललिता देवी धामी महिला २०१६-१२-३० ५८ ११४७ 4000 0 4000
१३२१ बिधवा भत्ता २०१२०१०५०२९२३ ललिता देवी बिस्ट महिला २०१२-०१-०५ ६३ ७१३०३६-१८९ 4000 0 4000
१३२२ बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४६७२ ललिता देवी सिंह महिला २०१३-१२-३० ६१ १७२८ 4000 0 4000
१३२३ बिधवा भत्ता २०२००३०८००१६९ लालमति धामी महिला २०२०-०३-०८ ५५ ७१३०३६/२५६ 4000 0 4000
१३२४ बिधवा भत्ता २०४४०३१०००२३१ वनदेवी दमाई महिला २०४४-०३-१० ३१ ७१३०३६/५५४ 4000 0 4000
१३२५ बिधवा भत्ता २०३००७१०००८७६ वाटु देवी वोगटी महिला २०३०-०७-१० ४५ ७१३०३६-१८० 4000 0 4000
१३२६ बिधवा भत्ता २०१८०१०१०१७७२ विशु नेपालि महिला २०१८-०१-०१ ५७ ७११०३६।३२१ 4000 0 4000
१३२७ बिधवा भत्ता २०२५१००१००२१८ विष्नादेवी पाध्या महिला २०२५-१०-०१ ५० ८११०३६/७१९ 4000 0 4000
१३२८ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६८५५ शोभादेवी पाध्या महिला २०२०-१२-३० ५४ ९३९ 4000 0 4000
१३२९ बिधवा भत्ता २००९०३१००१२१६ सत्यदेवी उपाध्याय महिला २००९-०३-१० ६६ १०९६ 4000 0 4000
१३३० बिधवा भत्ता २०२५०१०५००८३८ सरस्वतीदेवी भण्डारी महिला २०२५-०१-०५ ५० ७१३०३६/८१५ 4000 0 4000
१३३१ बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४६६४ सरु देवी धामी महिला २०१३-१२-३० ६१ ११३९ 4000 0 4000
१३३२ बिधवा भत्ता २०१४१२३०२६३९४ सर्मादेवी दमाई महिला २०१४-१२-३० ६० १७०६ 4000 0 4000
१३३३ बिधवा भत्ता २०३१०११०००८५१ सारदा देवी ओली महिला २०३१-०१-१० ४४ ७११०३६-५४७ 4000 0 4000
१३३४ बिधवा भत्ता २०४६११२२०००९३ सिता सिंह महिला २०४६-११-२२ २९ २९९३७ 4000 0 4000
१३३५ बिधवा भत्ता २०१००३०२००८०९ सिद्धमति पाध्या महिला २०१०-०३-०२ ६५ ७११०३६/२ 4000 0 4000
१३३६ बिधवा भत्ता २०२००४१०००६६८ सुपारी देवी थापा महिला २०२०-०४-१० ५५ ७१३०३६/१११ 4000 0 4000
१३३७ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६१७४ हंसादेवी दमाई महिला २०१०-१२-३० ६४ १७४४ 4000 0 4000
१३३८ बिधवा भत्ता २०३३०११५००६७४ हरिकलादेवी भण्डारी महिला २०३३-०१-१५ ४२ ७१३०३६/८ 4000 0 4000
१३३९ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३३७३ हर्कमति रोकाया महिला २०१६-१२-३० ५८ २६० 4000 0 4000
१३४० बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४३८३ हर्कादेवी भण्डारी महिला २०१३-१२-३० ६१ ११४८ 4000 0 4000
१३४१ बिधवा भत्ता २०१२०८१७००२१६ ह्ररुदेवी सार्की महिला २०१२-०८-१७ ६३ ७१३०३६/८२५ 4000 0 4000
१३४२ बिधवा भत्ता २०२५०७११००१७१ अमितादेवी साउद महिला २०२५-०७-११ ५० ७१३०३६/२०० 4000 0 4000
१३४३ बिधवा भत्ता २०२४०३०५००३९९ उजलीदेवी डिख्ली महिला २०२४-०३-०५ ५१ ७१३०३६/३१६ 4000 0 4000
१३४४ बिधवा भत्ता २०२२१२३०१२४५४ कमलादेवी विष्ट महिला २०२२-१२-३० ५२   4000 0 4000
१३४५ बिधवा भत्ता २०३१०५१८००२३६ कलसा देवी वि क महिला २०३१-०५-१८ ४४ ७१३०३६-३७१ 4000 0 4000
१३४६ बिधवा भत्ता २०२५१०२७०००५६ कलसीदेवी पार्की महिला २०२५-१०-२७ ५० ७१३०३६/३९६ 4000 0 4000
१३४७ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९७७४ कलावती थापा महिला २०१८-१२-३० ५६ ६०६ 4000 0 4000
१३४८ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४५७१ किष्नादेवी साउद महिला २०१९-१२-३० ५५ ५६७ 4000 0 4000
१३४९ बिधवा भत्ता २०३००५०७००२८२ कुल देवी विष्ट महिला २०३०-०५-०७ ४५ ७१३०३६।१८७ 4000 0 4000
१३५० बिधवा भत्ता २०२०१२०२००१३२ केउडी देवि नेपाली महिला २०२०-१२-०२ ५४ ७१३०३६।८९ 4000 0 4000
१३५१ बिधवा भत्ता २०२१०५१५००७०४ गंगादेवी दमाई महिला २०२१-०५-१५ ५४ ७१३०३६/८२ 4000 0 4000
१३५२ बिधवा भत्ता २०२५०१०९००७१५ गिता देवी रोकाया महिला २०२५-०१-०९ ५० ७१३०३६-१८ 4000 0 4000
१३५३ बिधवा भत्ता २०२२०९०२०००३३ चनुदेवी खडायत महिला २०२२-०९-०२ ५३ ७१३०३६/४१५ 4000 0 4000
१३५४ बिधवा भत्ता २०२९०९११०००७३ जनकीदेवी विष्ट महिला २०२९-०९-११ ४६ ७१३०३६/७६ 4000 0 4000
१३५५ बिधवा भत्ता २०२९११०३०००८१ जलुदेवी वोहरा महिला २०२९-११-०३ ४६ ७१३०३६/४३५ 4000 0 4000
१३५६ बिधवा भत्ता २०२००६०१००६४७ जसु देवी बि०क महिला २०२०-०६-०१ ५५ ७१३०३६-१२० 4000 0 4000
१३५७ बिधवा भत्ता २०१७११०६००१०५ जसुदेवी डौडे महिला २०१७-११-०६ ५८ २९६१ 4000 0 4000
१३५८ बिधवा भत्ता २०१४१२३०२६३६३ जसुदेवी साउद महिला २०१४-१२-३० ६० ५७४ 4000 0 4000
१३५९ बिधवा भत्ता २०१२०११२००६९१ जोगमतिदेवी कामी महिला २०१२-०१-१२ ६३ १२५७ 4000 0 4000
१३६० बिधवा भत्ता २०३३१००५००५०२ तारा पार्की महिला २०३३-१०-०५ ४२ ७१३०३६/४८५ 4000 0 4000
१३६१ बिधवा भत्ता २०२८१२१६०००८३ तुलक्षीदेवी डौडे महिला २०२८-१२-१६ ४६ ७१३०३६/३९१ 4000 0 4000
१३६२ बिधवा भत्ता २०१००८०४००५४९ दुर्गादेवी विष्ट महिला २०१०-०८-०४ ६५ ७१३०३६/५२ 4000 0 4000
१३६३ बिधवा भत्ता २००८१०२००१५०१ देवकी देवी सिँह महिला २००८-१०-२० ६७ ७१३०३६-१८१ 4000 0 4000
१३६४ बिधवा भत्ता २००८१०२००१५१९ देवकी देवी सिँह महिला २००८-१०-२० ६७ ७१३०३६-१८१ 4000 0 4000
१३६५ बिधवा भत्ता २०३६०७१५००२९४ देवकीदेवी जोगी महिला २०३६-०७-१५ ३९ ७१३०३६/३१८ 4000 0 4000
१३६६ बिधवा भत्ता २०१८०८१०००६७१ देवादेवी वोहरा महिला २०१८-०८-१० ५७ ७१३०३६/४४० 4000 0 4000
१३६७ बिधवा भत्ता २०१८१२३०४७२९२ धनलक्ष्मी देवी जोशी महिला २०१८-१२-३० ५६ २२१२ 4000 0 4000
१३६८ बिधवा भत्ता २०१२१२०३००२८३ धनादेवी जोशी महिला २०१२-१२-०३ ६२ ७१३०३६/३११ 4000 0 4000
१३६९ बिधवा भत्ता २०१००६०५००६०७ धर्मादेवी वि॰क॰ महिला २०१०-०६-०५ ६५ ७१३०३६/२६७ 4000 0 4000
१३७० बिधवा भत्ता २०१६१२३०३९७४९ नन्दमति थापा महिला २०१६-१२-३० ५८ ६०७ 4000 0 4000
१३७१ बिधवा भत्ता २०२४०३०४००५८२ नन्दा देवी बिष्ट महिला २०२४-०३-०४ ५१ ७१३०३६-५१ 4000 0 4000
१३७२ बिधवा भत्ता २०४४०६१०००२०२ नन्ना देवी बोहरा महिला २०४४-०६-१० ३१ ७१३०३६/४३९ 4000 0 4000
१३७३ बिधवा भत्ता २०१००५२४००२१२ नरुदेवी वोहरा महिला २०१०-०५-२४ ६५ ७१३०३६/४७६ 4000 0 4000
१३७४ बिधवा भत्ता २००८०८०४००६९१ नारु देवी बिष्ट महिला २००८-०८-०४ ६७ ७१३०३६-६८ 4000 0 4000
१३७५ बिधवा भत्ता २०१८०७१५००५६५ पद्मादेवि सिंह महिला २०१८-०७-१५ ५७ ७१३०३६/४९५ 4000 0 4000
१३७६ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३८९५५ पार्भती साउद महिला २०१२-१२-३० ६२ ५४७ 4000 0 4000
१३७७ बिधवा भत्ता २०३००७१०००२८२ पार्वती देवी डौडे महिला २०३०-०७-१० ४५ ७१३०३६।६०३ 4000 0 4000
१३७८ बिधवा भत्ता २०२६१००५०१३५५ प्रेमा बोहरा महिला २०२६-१०-०५ ४९ ७१-०१-७४-०५१५२ 4000 0 4000
१३७९ बिधवा भत्ता २०४००५१००१०१८ भगवती देवी साउद महिला २०४०-०५-१० ३५ ७१३०३६-२३० 4000 0 4000
१३८० बिधवा भत्ता २०१६०५१५००७१२ मदना देवी बोहरा महिला २०१६-०५-१५ ५९ ७१३०३६/४६० 4000 0 4000
१३८१ बिधवा भत्ता २०२५०५१०००९२२ महामतिदेवी वोहरा महिला २०२५-०५-१० ५० ७१३०३६/४६९ 4000 0 4000
१३८२ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९५८४ मोती साउद महिला २०१८-१२-३० ५६ ५४६ 4000 0 4000
१३८३ बिधवा भत्ता २०१८०९१०००५४७ राजु वोगदी महिला २०१८-०९-१० ५७ ७१३०३६/१८१ 4000 0 4000
१३८४ बिधवा भत्ता २०११०५०५००६१५ रायमतिदेवी रावल महिला २०११-०५-०५ ६४ ६०९ 4000 0 4000
१३८५ बिधवा भत्ता २०३०१००७००२९८ लछु देवी बिष्ट महिला २०३०-१०-०७ ४५ ७१३०३६-७५ 4000 0 4000
१३८६ बिधवा भत्ता २०३००२१५००५८७ लतिता खडायत महिला २०३०-०२-१५ ४५ ७११०३६/४७९ 4000 0 4000
१३८७ बिधवा भत्ता २०१४१२३०२६४०२ ललितादेवी वोहरा महिला २०१४-१२-३० ६० ८७९ 4000 0 4000
१३८८ बिधवा भत्ता २००३०४१५०१५४७ लालमती देवी साउद महिला २००३-०४-१५ ७२   4000 4000 8000
१३८९ बिधवा भत्ता २०१५०१०५००९४६ वासुदेवी वि॰क॰ महिला २०१५-०१-०५ ६० ७१३०३६/२३१ 4000 0 4000
१३९० बिधवा भत्ता २०२००५०२००३३२ विर्खमतिदेवी जोशी महिला २०२०-०५-०२ ५५ ७१३०३६/३०३ 4000 0 4000
१३९१ बिधवा भत्ता २०१३०३१२००३५६ वीर्मादेवी साउद महिला २०१३-०३-१२ ६२ ७१३०३६/३९७ 4000 0 4000
१३९२ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३८९८९ वेलमति साउद महिला २०१२-१२-३० ६२ ५६२ 4000 0 4000
१३९३ बिधवा भत्ता २०३८०४०३००१२९ सुनीतादेवी साउद महिला २०३८-०४-०३ ३७ ७१३०३६/४८० 4000 0 4000
१३९४ बिधवा भत्ता २०३४१२१०००१८३ हंशरा देवी वि०क० महिला २०३४-१२-१० ४० ७१३०३६/५५९ 4000 0 4000
१३९५ बिधवा भत्ता २०१००६२४०००८७ हंसादेवी वि॰क॰ महिला २०१०-०६-२४ ६५ ७१३०३६/३६२ 4000 0 4000
१३९६ बिधवा भत्ता २०१७१२३०१८४६९ हरुदेवी विष्ट महिला २०१७-१२-३० ५७ २४१६५ 4000 0 4000
१३९७ बिधवा भत्ता २०३००८०५००२४७ हर्कादेवी वोहरा महिला २०३०-०८-०५ ४५ ७१३०३६/४८१ 4000 0 4000
१३९८ बिधवा भत्ता २०५२१२२००००५१ अमृता देवी बादी महिला २०५२-१२-२० २२ ७११०३८/५४६ 4000 0 4000
१३९९ बिधवा भत्ता २०२४०११०००६४१ कमला कामी महिला २०२४-०१-१० ५१ ४० 4000 0 4000
१४०० बिधवा भत्ता २०२२१२३०१६५५४ किट्टी झपाला महिला २०२२-१२-३० ५२ १७३ 4000 0 4000
१४०१ बिधवा भत्ता २०१४०८२२००२६१ किडडीदेबी जैसी महिला २०१४-०८-२२ ६१ ९५१ 4000 0 4000
१४०२ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८११४ किडी देवी पाध्या महिला २०११-१२-३० ६३ १२१९ 4000 0 4000
१४०३ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८०४९ कौशलादेबी विष्ट महिला २०११-१२-३० ६३ १२६० 4000 0 4000
१४०४ बिधवा भत्ता २०३००४१६०००९४ खिन्तूरीदेबी विष्ट महिला २०३०-०४-१६ ४५ ३२५ 4000 0 4000
१४०५ बिधवा भत्ता २०३००११४००१९४ खूडकीदेबी विष्ट महिला २०३०-०१-१४ ४५ २१४०४ 4000 0 4000
१४०६ बिधवा भत्ता २०२००३०२००४५१ गंगा देवी जोशी महिला २०२०-०३-०२ ५५ १८०४ 4000 0 4000
१४०७ बिधवा भत्ता २०१५१२३०२७८०३ गमनादेबी पाध्या महिला २०१५-१२-३० ५९ १२६८ 4000 0 4000
१४०८ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६७७२ गोदावरीदेबी जैसी महिला २०२०-१२-३० ५४ १२०२ 4000 0 4000
१४०९ बिधवा भत्ता २०१३०३०४००५१३ गोमादेबी सार्की महिला २०१३-०३-०४ ६२ ५३० 4000 0 4000
१४१० बिधवा भत्ता २०१२०२०६००३२९ जगू सार्की महिला २०१२-०२-०६ ६३ २९८२२ 4000 0 4000
१४११ बिधवा भत्ता २०२३०४१०००४२३ जला देवी कडाल महिला २०२३-०४-१० ५२ ७१३०३८/८३ 4000 0 4000
१४१२ बिधवा भत्ता २०१११२३०७२२४६ जुना देवी जैशी महिला २०११-१२-३० ६३ १२१६ 4000 0 4000
१४१३ बिधवा भत्ता २०१९१०१२००३२५ जुनी देवी वादी महिला २०१९-१०-१२ ५६ ३७५२ 4000 0 4000
१४१४ बिधवा भत्ता २०१८०३१५०१११७ जूनादेबी दमाई महिला २०१८-०३-१५ ५७ २२८ 4000 0 4000
१४१५ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१८९५२ दिर्खमति देवी जोशी महिला २०१९-१२-३० ५५ १५८१ 4000 0 4000
१४१६ बिधवा भत्ता २००९०८१०००९०२ धनकलादेबी खाती महिला २००९-०८-१० ६६ ६६६० 4000 0 4000
१४१७ बिधवा भत्ता २०२३०४०४००१२९ धनकलादेबी सवखोली महिला २०२३-०४-०४ ५२ १६१० 4000 0 4000
१४१८ बिधवा भत्ता २०३००१०२००५४६ धौलीदेबी खयर महिला २०३०-०१-०२ ४५ ६२८ 4000 0 4000
१४१९ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६७६४ नन्दा देवी जोशी महिला २०२०-१२-३० ५४ १३३० 4000 0 4000
१४२० बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३२८९ पदमा देबी जोशी महिला २०१६-१२-३० ५८ १५८३ 4000 0 4000
१४२१ बिधवा भत्ता २०२००१३०००१८३ पार्वती देवी अवस्थी महिला २०२०-०१-३० ५५ ७१३०३८/५६६ 4000 0 4000
१४२२ बिधवा भत्ता २०१४१२३०२६३०३ पार्वतीदेबी सिह महिला २०१४-१२-३० ६० १३५१ 4000 0 4000
१४२३ बिधवा भत्ता २०१३०६२०००१०५ पुनी देवी वादी महिला २०१३-०६-२० ६२ ७१३०३८/४१ 4000 0 4000
१४२४ बिधवा भत्ता २०३१०३१५००४०१ बसन्ती देवी जोशी महिला २०३१-०३-१५ ४४ ७१३०३८/१८५ 4000 0 4000
१४२५ बिधवा भत्ता २०३३१०२०००१४७ बसन्ती देवी सिंह महिला २०३३-१०-२० ४२ ७१३०३८/११५ 4000 0 4000
१४२६ बिधवा भत्ता २०२४०५१०००६७५ बासूदेबी दमाई महिला २०२४-०५-१० ५१ ३१४४२ 4000 0 4000
१४२७ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९७४७ भगवतीदेबी उपाध्याय महिला २०१८-१२-३० ५६ १२१२ 4000 0 4000
१४२८ बिधवा भत्ता २०२०१२३०२२००२ मथुरा देवी जोशी महिला २०२०-१२-३० ५४ २००१ 4000 0 4000
१४२९ बिधवा भत्ता २०३४०४२०००१३३ मधूदेबी साउथ महिला २०३४-०४-२० ४१ २८० 4000 0 4000
१४३० बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३२६३ मनमतीदेबी झपाल महिला २०१६-१२-३० ५८ ११८३ 4000 0 4000
१४३१ बिधवा भत्ता २०२४०८०३००१४६ मिन्द्रा जोशी महिला २०२४-०८-०३ ५१ १३४० 4000 0 4000
१४३२ बिधवा भत्ता २००९०५२०००४९३ रत्ना देवी साउद महिला २००९-०५-२० ६६ ७१३०३८/१ 4000 0 4000
१४३३ बिधवा भत्ता २०४००३२५००११२ राजेश्वरीदेबी सिह महिला २०४०-०३-२५ ३५ १३० 4000 0 4000
१४३४ बिधवा भत्ता २०१८०२०५००६५८ विष्णुमती अस्ती महिला २०१८-०२-०५ ५७ १७५१ 4000 0 4000
१४३५ बिधवा भत्ता २०५७०२१८००३११ सन्तोषी ओड मीजार महिला २०५७-०२-१८ १८ ७१-०१-७५-०१४५९ 4000 0 4000
१४३६ बिधवा भत्ता २०२९०५०६००२२७ सरस्वतीदेबी अस्ती महिला २०२९-०५-०६ ४६ १७५३ 4000 0 4000
१४३७ बिधवा भत्ता २०२३१०१८००२१७ हर्कु देवी बादी महिला २०२३-१०-१८ ५२ ३०७६१ 4000 0 4000
१४३८ बिधवा भत्ता २०१५०४१६००३५२ हिमसरा देवी सिंह महिला २०१५-०४-१६ ६० ९१८ 4000 0 4000
१४३९ बिधवा भत्ता २०१८०९०३००१३८ हिरादेबी दमाई महिला २०१८-०९-०३ ५७ ६९ 4000 0 4000
१४४० बिधवा भत्ता २०२७०३१००१६८९ उजली शार्की महिला २०२७-०३-१० ४८ ३२२१९ 4000 0 4000
१४४१ बिधवा भत्ता २०२७०३१००१५९८ उजली सार्की बुडा महिला २०२७-०३-१० ४८ ३२२१९ 4000 0 4000
१४४२ बिधवा भत्ता २०२९०२०४००५२६ कमला देबि बपष्ट महिला २०२९-०२-०४ ४६ ७१-०१-७२-००५०६ 4000 0 4000
१४४३ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८०८३ कमला देवी भाट महिला २०११-१२-३० ६३ १५१० 4000 0 4000
१४४४ बिधवा भत्ता २०२८१०१२००२२७ कम्पनी सार्की महिला २०२८-१०-१२ ४७ ३७६ 4000 0 4000
१४४५ बिधवा भत्ता २०१४१२३०२६२५३ कलादेबी रोकाया महिला २०१४-१२-३० ६० १८२९ 4000 0 4000
१४४६ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६७८३ काली देवी भाट महिला २०२०-१२-३० ५४ ७११५१२ 4000 0 4000
१४४७ बिधवा भत्ता २०२४०४०५००३१४ कृष्णादेबी कठायत महिला २०२४-०४-०५ ५१ ३०८८४ 4000 0 4000
१४४८ बिधवा भत्ता २०१५०५१७००३१४ केशरा देवी आेझा महिला २०१५-०५-१७ ६० ७११०३८/२२० 4000 0 4000
१४४९ बिधवा भत्ता २०२००७१०००४६३ कौसीदेबी कठायत महिला २०२०-०७-१० ५५ ३२२२५ 4000 0 4000
१४५० बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६६१६ गिठी देवी पाण्डे महिला २०२०-१२-३० ५४ १५९२ 4000 0 4000
१४५१ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६६२४ गोमा भाट महिला २०२०-१२-३० ५४ १७९ 4000 0 4000
१४५२ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८०३१ चन्द्रकलादेबी खत्री महिला २०११-१२-३० ६३ १५१८ 4000 0 4000
१४५३ बिधवा भत्ता २०२३०२१०००३९३ चन्द्रमति बिष्ट महिला २०२३-०२-१० ५२ १४१० 4000 0 4000
१४५४ बिधवा भत्ता २०३३०५१४००१८१ छन्चरीदेबी मिजार महिला २०३३-०५-१४ ४२ ५९३ 4000 0 4000
१४५५ बिधवा भत्ता २०३२१०२५००१९७ जलादेबी गिरी महिला २०३२-१०-२५ ४३ २४१ 4000 0 4000
१४५६ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३९१७७ जसु देवी बिष्ट महिला २०१२-१२-३० ६२ २०३ 4000 0 4000
१४५७ बिधवा भत्ता २०२००११६००२९९ जानकीदेबी रोकाया महिला २०२०-०१-१६ ५५ ५४५ 4000 0 4000
१४५८ बिधवा भत्ता २०१४१२३०३४५३९ जुना देवी कामी महिला २०१४-१२-३० ६० १५३८ 4000 0 4000
१४५९ बिधवा भत्ता २००८१२३०६०३४६ जैकलादेबी रोकाया महिला २००८-१२-३० ६६ १८१३ 4000 0 4000
१४६० बिधवा भत्ता २०३५०१०१००४६३ जोगादेवी विष्ट महिला २०३५-०१-०१ ४० १२८ 4000 0 4000
१४६१ बिधवा भत्ता २०१७०२२५००२११ जौकला देवी रोकाया महिला २०१७-०२-२५ ५८ १८८० 4000 0 4000
१४६२ बिधवा भत्ता २०२७०४१०००२८३ तुली सार्की महिला २०२७-०४-१० ४८ ३२२२४ 4000 0 4000
१४६३ बिधवा भत्ता २०५१०७०१००८७१ दिपा भट्टराइ महिला २०५१-०७-०१ २४ २० 4000 0 4000
१४६४ बिधवा भत्ता २०१५१२३०२७९८५ देवकी देवी सार्की महिला २०१५-१२-३० ५९ १५७६ 4000 0 4000
१४६५ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६८३३ धौलीदेबी सार्की महिला २०२०-१२-३० ५४ १५६६ 4000 0 4000
१४६६ बिधवा भत्ता २०४००३२१०००४६ नन्दा देवी भट्टराई महिला २०४०-०३-२१ ३५ ७११०३८/११९ 4000 0 4000
१४६७ बिधवा भत्ता २०३८११२०००१६९ निर्मला देवी रोकाया महिला २०३८-११-२० ३७ ७१३०३८/४४३ 4000 0 4000
१४६८ बिधवा भत्ता २०२२०१०२०१४७५ पदमा देवी रोकाया महिला २०२२-०१-०२ ५३ ७१३०३८-३२ 4000 0 4000
१४६९ बिधवा भत्ता २०१०१०१४०११५३ परमति ओड महिला २०१०-१०-१४ ६५ ७२००६३० 4000 0 4000
१४७० बिधवा भत्ता २०२७११०९०००५८ पार्भतीदेबी भटटराइ महिला २०२७-११-०९ ४८ २५३४२ 4000 0 4000
१४७१ बिधवा भत्ता २०२८१०१५००७७४ बासु देवी बिष्ट महिला २०२८-१०-१५ ४७ २९६४९ 4000 0 4000
१४७२ बिधवा भत्ता २०१५१२३०४६९६९ बेलु गिरी महिला २०१५-१२-३० ५९ १४७१ 4000 0 4000
१४७३ बिधवा भत्ता २०२९०२१८००२२९ भगवती कुमारी रोकाया महिला २०२९-०२-१८ ४६ १८८४ 4000 0 4000
१४७४ बिधवा भत्ता २०२०१२३०३४६८४ भुरी देबि भाट महिला २०२०-१२-३० ५४ १४५४ 4000 0 4000
१४७५ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८०५६ मनादेबी रोकाया महिला २०११-१२-३० ६३ १५०२ 4000 0 4000
१४७६ बिधवा भत्ता २०१००२१६००४५४ महामति देवी रोकाया महिला २०१०-०२-१६ ६५ ७१३०३८/३०० 4000 0 4000
१४७७ बिधवा भत्ता २०३५०८०३००१६७ माधबी रोकाया महिला २०३५-०८-०३ ४० १४७१ 4000 0 4000
१४७८ बिधवा भत्ता २०२५०७१५००४१२ रंगु देवी कामी महिला २०२५-०७-१५ ५० ७१-०१-७१-०३२६० 4000 0 4000
१४७९ बिधवा भत्ता २०२४०३१००१७३६ रतना देवी कामी महिला २०२४-०३-१० ५१ १५६३ 4000 0 4000
१४८० बिधवा भत्ता २०३८०५१०००५३५ रत्ना देवी रोकाया महिला २०३८-०५-१० ३७ ७१३०३८/२१० 4000 0 4000
१४८१ बिधवा भत्ता २०२२०२२०००१७२ राइमति देवी रोकाया महिला २०२२-०२-२० ५३ ७१३०३८/३८५ 4000 0 4000
१४८२ बिधवा भत्ता २०१२१२३०७४१५८ रामकला देबि रोकाया महिला २०१२-१२-३० ६२ १४०६ 4000 0 4000
१४८३ बिधवा भत्ता २०१३०११५०१८०७ रामा देवी भट्टराई महिला २०१३-०१-१५ ६२ १७६४४ 4000 0 4000
१४८४ बिधवा भत्ता २०४७०११३००१०९ रेखा कुमारी थापा महिला २०४७-०१-१३ २८ ७११०३०/५ 4000 0 4000
१४८५ बिधवा भत्ता २०१०११०५००९५३ लक्ष्मी कुमारी चौहान महिला २०१०-११-०५ ६५ ७१-०१-७२-००५६२ 4000 0 4000
१४८६ बिधवा भत्ता २०२००२१०००५९७ लक्ष्मीदेबी पाण्डेे महिला २०२०-०२-१० ५५ २०९९१ 4000 0 4000
१४८७ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६७५६ ललितादेबी रोकाया महिला २०२०-१२-३० ५४ ८१० 4000 0 4000
१४८८ बिधवा भत्ता २०१५०९०८००१४१ लालमती देबी कठायत महिला २०१५-०९-०८ ६० १५१६ 4000 0 4000
१४८९ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८१२२ विर्मादेबी भाट महिला २०११-१२-३० ६३ १५३५ 4000 0 4000
१४९० बिधवा भत्ता २०१००१२८००२६१ वेलूदेबी सार्की महिला २०१०-०१-२८ ६५ ७१ 4000 0 4000
१४९१ बिधवा भत्ता २०४००५१००१७९४ सम्झना देवी चौहान महिला २०४०-०५-१० ३५ ७१३०३८-५७९ 4000 0 4000
१४९२ बिधवा भत्ता २०२७०५०४००२३४ सूनादेबी नेपाली महिला २०२७-०५-०४ ४८ ५२६ 4000 0 4000
१४९३ बिधवा भत्ता २०१६१२३०५२७२६ सोनादेवी कामी महिला २०१६-१२-३० ५८ १५४९ 4000 0 4000
१४९४ बिधवा भत्ता २०२८०४२८००१६८ हरिजला रोकाया महिला २०२८-०४-२८ ४७ २८६ 4000 0 4000
१४९५ बिधवा भत्ता २०२१०२२०००११५ हिउकला देवी रोकाया महिला २०२१-०२-२० ५४ १८९४ 4000 0 4000
१४९६ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८१३३ उजली देवी सुनार महिला २०११-१२-३० ६३ २०४९ 4000 0 4000
१४९७ बिधवा भत्ता २०१००१०४०१३९३ किट्टी देवी ओखेडा महिला २०१०-०१-०४ ६५ ७१३०३७/२३७ 4000 0 4000
१४९८ बिधवा भत्ता २०२८१०१२००२३५ किडीदेवी पार्की महिला २०२८-१०-१२ ४७ ७१३०३७/३७२ 4000 0 4000
१४९९ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८३२३ गोमति देवी पाध्या महिला २०११-१२-३० ६३ १८२७ 4000 0 4000
१५०० बिधवा भत्ता २०१६१०१००१०६७ गोला देबि साकी महिला २०१६-१०-१० ५९ २९४३६ 4000 0 4000
१५०१ बिधवा भत्ता २०३५०५०२००२१५ जला देवी सार्की महिला २०३५-०५-०२ ४० ९६ 4000 0 4000
१५०२ बिधवा भत्ता २०३३०८२९०००५३ झिमा आग्री महिला २०३३-०८-२९ ४२ ७१३०३७/३७९ 4000 0 4000
१५०३ बिधवा भत्ता २०२८०७१३००१३३ झिरकुली देवी चलाउने महिला २०२८-०७-१३ ४७ ७१३०३७/१३१ 4000 0 4000
१५०४ बिधवा भत्ता २०२०१००२००१६७ तिलहरी सार्की महिला २०२०-१०-०२ ५५   4000 0 4000
१५०५ बिधवा भत्ता २०३२०१०६००२३८ देवु देवी ओखेडा महिला २०३२-०१-०६ ४३ ७१३०७/७०० 4000 0 4000
१५०६ बिधवा भत्ता २०३०१२०३००१५२ धनलक्ष्मी उपाध्याय महिला २०३०-१२-०३ ४४ २७१६७ 4000 0 4000
१५०७ बिधवा भत्ता २०२२०४०४००१८८ धनलक्ष्मी पाध्या महिला २०२२-०४-०४ ५३ ७१३०३७/१३६ 4000 0 4000
१५०८ बिधवा भत्ता २०२८०३१०००४३२ धना देवी उपाध्याय महिला २०२८-०३-१० ४७ २०७४ 4000 0 4000
१५०९ बिधवा भत्ता २०१७१२३०२३१६२ धौली उपाध्याय महिला २०१७-१२-३० ५७ २०८४ 4000 0 4000
१५१० बिधवा भत्ता २००८१२३०६०४९४ नरादेवी पाध्या महिला २००८-१२-३० ६६ १९८४ 4000 0 4000
१५११ बिधवा भत्ता २०२८०१०२००५०८ पारु देवी सार्की महिला २०२८-०१-०२ ४७ ३१३०३७/ १३० 4000 0 4000
१५१२ बिधवा भत्ता २००८१२३०६०८७४ बाटु देवी थापा महिला २००८-१२-३० ६६ २००० 4000 0 4000
१५१३ बिधवा भत्ता २००६०६१०००७९५ बेलु देवी रोकाया महिला २००६-०६-१० ६९ ४१७ 4000 0 4000
१५१४ बिधवा भत्ता २०२३०६०४००१३२ मतीकला देवी पाध्या महिला २०२३-०६-०४ ५२ ७१३०३७/११७ 4000 0 4000
१५१५ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६८२२ मनमति देवी जोशी महिला २०२०-१२-३० ५४ १७८९ 4000 0 4000
१५१६ बिधवा भत्ता २०१३०१०४००४४९ मना देवी ओखेडा महिला २०१३-०१-०४ ६२ ७१३०३७/४७२ 4000 0 4000
१५१७ बिधवा भत्ता २०३५०५१०००४९९ मना सार्की महिला २०३५-०५-१० ४० ७१३०३७/१४ 4000 0 4000
१५१८ बिधवा भत्ता २०४००२१२०००९६ मिजुली देवी आग्री महिला २०४०-०२-१२ ३५ ७१३०३७/२४० 4000 0 4000
१५१९ बिधवा भत्ता २०४३०११००२१२६ मिसुली सार्की महिला २०४३-०१-१० ३२ ७१३०३७-३६८ 4000 0 4000
१५२० बिधवा भत्ता २०२६०२०३००३४२ मैना देवी उपाध्याय महिला २०२६-०२-०३ ४९ १९६२ 4000 0 4000
१५२१ बिधवा भत्ता २०१६०२२४००१३३ राजु देवी ओखेडा महिला २०१६-०२-२४ ५९ १२०४५ 4000 0 4000
१५२२ बिधवा भत्ता २००९१२३०७४७९५ लक्षिमा देवी पाध्या महिला २००९-१२-३० ६५ १९६१ 4000 0 4000
१५२३ बिधवा भत्ता २०२६०६२६००१५३ लक्ष्मी देवी पाध्या महिला २०२६-०६-२६ ४९   4000 0 4000
१५२४ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३३१३ ललिता उपाध्या महिला २०१६-१२-३० ५८ १९३२ 4000 0 4000
१५२५ बिधवा भत्ता २०२६०७०३००२०२ लालमति पाध्या महिला २०२६-०७-०३ ४९ १७९५ 4000 0 4000
१५२६ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८१४८ लुली सुनार महिला २०११-१२-३० ६३ २०८७ 4000 0 4000
१५२७ बिधवा भत्ता २०१००२१००१६३८ वसुना देवी सार्की महिला २०१०-०२-१० ६५ ७१३०३७/९१ 4000 0 4000
१५२८ बिधवा भत्ता २०११०१०५०१६९५ वाटु देवी सार्की महिला २०११-०१-०५ ६४ ७१३०३७/२२२ 4000 0 4000
१५२९ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३९०११ विस्नुमति उपाध्याय महिला २०१२-१२-३० ६२ २००१ 4000 0 4000
१५३० बिधवा भत्ता २०१११२३०३८१६३ वेलमति जोशी महिला २०११-१२-३० ६३ १८५५ 4000 0 4000
१५३१ बिधवा भत्ता २०२३०८०५००४०८ सत्य देवी रोकाया महिला २०२३-०८-०५ ५२ १९४८ 4000 0 4000
१५३२ बिधवा भत्ता २०१७०९१०००४६५ हंशा देवी उपाध्याय महिला २०१७-०९-१० ५८ ७१०३७१ /३५३ 4000 0 4000
१५३३ बिधवा भत्ता २०३२०१०४००१९१ हंशा सार्की महिला २०३२-०१-०४ ४३ ७१३०३७/२५२ 4000 0 4000
१५३४ बिधवा भत्ता २०३८१२२४०००६३ हरिना देवी पाध्या महिला २०३८-१२-२४ ३६ ७१३०३७/१९७ 4000 0 4000
१५३५ बिधवा भत्ता २०३३१०१२००८९६ हिरा सार्की महिला २०३३-१०-१२ ४२ ७१३०३७-२०९ 4000 0 4000
१५३६ बिधवा भत्ता २०४६०११०००३०५ अम्बीका पार्की महिला २०४६-०१-१० २९ ७११०३७/ ५२० 4000 0 4000
१५३७ बिधवा भत्ता २००१०३१५०५०६४ अम्भा देवी खड्का महिला २००१-०३-१५ ७४ ७१३०३७/६५८ 4000 4000 8000
१५३८ बिधवा भत्ता २०४४०९२३०००३३ अम्भिका देवी जैशी महिला २०४४-०९-२३ ३१ ७१३०३७/५६५ 4000 0 4000
१५३९ बिधवा भत्ता २०१३०६१०००३५३ उजली देव जोशी महिला २०१३-०६-१० ६२ ७१३०३७/४३५ 4000 0 4000
१५४० बिधवा भत्ता २०१६०२२७००१४४ उजली देवी पाध्या महिला २०१६-०२-२७ ५९ २३४१५ 4000 0 4000
१५४१ बिधवा भत्ता २०१४०५०६००३६९ उमावती जोशी महिला २०१४-०५-०६ ६१ १८५३/५७१ 4000 0 4000
१५४२ बिधवा भत्ता २०२५०५१२००३१४ कमला देवी दमाई महिला २०२५-०५-१२ ५० ७१०१७१०/५७३ 4000 0 4000
१५४३ बिधवा भत्ता २०२८०३२०००२४१ कला देवी उपाध्या महिला २०२८-०३-२० ४७ ७१३०३७/१८५ 4000 0 4000
१५४४ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६८८९ किस्ना देवी जैशी महिला २०२०-१२-३० ५४ १७५६ 4000 0 4000
१५४५ बिधवा भत्ता २०१३०९१०००३९९ किस्ना देवी पण्डित महिला २०१३-०९-१० ६२ ३१५०३ 4000 0 4000
१५४६ बिधवा भत्ता २०३००९०५०००९६ कुन्ता देवी पाध्या महिला २०३०-०९-०५ ४५   4000 0 4000
१५४७ बिधवा भत्ता २००४०१०१४७०९८ कुन्तीदेवी जोशी महिला २००४-०१-०१ ७१ १३७६ 4000 4000 8000
१५४८ बिधवा भत्ता २०२००३१५०१५७६ केउडी पार्की महिला २०२०-०३-१५ ५५ ७१३०३७ / ६७१ 4000 0 4000
१५४९ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४६७४ गंगमति जैशी महिला २०१९-१२-३० ५५ १७६० 4000 0 4000
१५५० बिधवा भत्ता २०१५०२२८००१७७ गंगा देवी जोशी महिला २०१५-०२-२८ ६० ३७४९ 4000 0 4000
१५५१ बिधवा भत्ता २०२६१००७००६०१ गितादेवी उपाध्याय महिला २०२६-१०-०७ ४९ ७१-०१-७५-०२०२७ 4000 0 4000
१५५२ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३५८६ चाखुडी सार्की महिला २०१६-१२-३० ५८ १७६९/ ३८ 4000 0 4000
१५५३ बिधवा भत्ता २०४००४०५००२११ जमुना देवी जैशी महिला २०४०-०४-०५ ३५ ७१३०३७/४७७ 4000 0 4000
१५५४ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८३४६ जोगा देवी खत्री महिला २०११-१२-३० ६३ १६५२ 4000 0 4000
१५५५ बिधवा भत्ता २०१००१२००१२९२ जौकला दमाई महिला २०१०-०१-२० ६५ ७११०३७/३७४ 4000 0 4000
१५५६ बिधवा भत्ता २०२९०१०३००३१४ तुलसी देवी जोशी महिला २०२९-०१-०३ ४६ ७१३०३७/४७३ 4000 0 4000
१५५७ बिधवा भत्ता २०३६०८०७०००९१ दिर्खमति जैशी महिला २०३६-०८-०७ ३९   4000 0 4000
१५५८ बिधवा भत्ता २००४१२०२०१९५९ दुर्गा देवी खड्का महिला २००४-१२-०२ ७१ ७११०३७-१६३ 4000 4000 8000
१५५९ बिधवा भत्ता २००६१२३१२३५२८ धनमति देवी जैशी महिला २००६-१२-३० ६८ १७४९ 4000 0 4000
१५६० बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३०२४ नन्दा देवी ओझा महिला २०१६-१२-३० ५८ १४४२ 4000 0 4000
१५६१ बिधवा भत्ता २०४००४०५००३०२ नन्दा देवी जैशी महिला २०४०-०४-०५ ३५ ७१३०३७ / २१५ 4000 0 4000
१५६२ बिधवा भत्ता २०२४०७०५००४१६ नन्दा देवी पन्डित महिला २०२४-०७-०५ ५१ ७१३०३७/२० 4000 0 4000
१५६३ बिधवा भत्ता २०२२०४१६००१६६ पदमा देवी थापा महिला २०२२-०४-१६ ५३ ७०३०३७/ ७९१ 4000 0 4000
१५६४ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९७९६ पद्मा देवी सुनार महिला २०१८-१२-३० ५६ ६४५८ 4000 0 4000
१५६५ बिधवा भत्ता २०२६०८०३००१४१ पुनी देवी खत्री महिला २०२६-०८-०३ ४९ ७१३०३७/४२० 4000 0 4000
१५६६ बिधवा भत्ता २००४०१०१४७०७२ बिष्णुमती जैशी महिला २००४-०१-०१ ७१ १९३९ 4000 4000 8000
१५६७ बिधवा भत्ता २०१३०६१२००२३५ भिणी सुनार महिला २०१३-०६-१२ ६२ ७१३०३७/५३५ 4000 0 4000
१५६८ बिधवा भत्ता २००६१००१०१८५१ मधुदेवी खड्का महिला २००६-१०-०१ ६९ ७११०३७-१८७ 4000 0 4000
१५६९ बिधवा भत्ता २०२२०४२४०००५३ मन्धरी देवी जोशी महिला २०२२-०४-२४ ५३ ७१३०७/५१४ 4000 0 4000
१५७० बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४५६५ मन्धरी देवी पाध्या महिला २०१३-१२-३० ६१ १६३७ 4000 0 4000
१५७१ बिधवा भत्ता २०२४११०९०००७१ महादेवी सिंह महिला २०२४-११-०९ ५१ ७०१३/५०० 4000 0 4000
१५७२ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६२८१ महामति पाध्या महिला २०१०-१२-३० ६४ १८४८ 4000 0 4000
१५७३ बिधवा भत्ता २०२८१०१५०३०२६ महेश्वरी भट्ट महिला २०२८-१०-१५ ४७ ७११०३७-७३४ 4000 0 4000
१५७४ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६५९३७ माधवी सिंह महिला २०१०-१२-३० ६४ ३४२ 4000 0 4000
१५७५ बिधवा भत्ता २०३२११०४००३९८ मैना देवी खत्री महिला २०३२-११-०४ ४३ ७१३०३७-४०२ 4000 0 4000
१५७६ बिधवा भत्ता २००९०१०१२०००३ रंगादेवी पाध्या महिला २००९-०१-०१ ६६ से ब १८०४ 4000 0 4000
१५७७ बिधवा भत्ता २०२५११०५००२३३ रत्ना देवी जोशी महिला २०२५-११-०५ ५० ७१३००३७/२३४ 4000 0 4000
१५७८ बिधवा भत्ता २००७१२३०६२०४७ रत्ना देवी पाध्या महिला २००७-१२-३० ६७ १७९७ 4000 0 4000
१५७९ बिधवा भत्ता २०००१११५०१९३६ रम्भा देवी खड्का महिला २०००-११-१५ ७५ ७१३०३७ / ५५० 4000 4000 8000
१५८० बिधवा भत्ता २०३५०८१५०१२३५ राधिका देबी खड्का महिला २०३५-०८-१५ ४० ७१-०१-७४-०२९३६ 4000 0 4000
१५८१ बिधवा भत्ता २०१३०३०९००२४६ राधिका देवी खड्का महिला २०१३-०३-०९ ६२ ७१३०३७/६६९ 4000 0 4000
१५८२ बिधवा भत्ता २०३९०६०८००५१९ लक्ष्मीदेवी खड्का महिला २०३९-०६-०८ ३६ ७११०३७-२९६ 4000 0 4000
१५८३ बिधवा भत्ता २०२४०५०३०१३०६ लक्ष्मीदेवी साही महिला २०२४-०५-०३ ५१ ७१३०३७-५९० 4000 0 4000
१५८४ बिधवा भत्ता २०१८०९१५००५६१ लिला देवी सिंह महिला २०१८-०९-१५ ५७ ७१३०३७/४४८ 4000 0 4000
१५८५ बिधवा भत्ता २०३३०८१६०००८१ विस्ना देवी उपाध्या महिला २०३३-०८-१६ ४२ ७१३०३७/७३९ 4000 0 4000
१५८६ बिधवा भत्ता २०२५०२०२००२७२ विस्ना देवी खत्री महिला २०२५-०२-०२ ५० ११६८६ 4000 0 4000
१५८७ बिधवा भत्ता २०१४०१०११६७३८ सरश्वतीदेवी जोशी महिला २०१४-०१-०१ ६१ १९९८ 4000 0 4000
१५८८ बिधवा भत्ता २०४३१२१४०००७९ सिता पाध्याय महिला २०४३-१२-१४ ३१ ७१३०३७ / ६७ 4000 0 4000
१५८९ बिधवा भत्ता २०३००८१४००२०७ सिदु सार्की महिला २०३०-०८-१४ ४५ ७१३०३७ / ३४९ 4000 0 4000
१५९० बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४६८८ हर्का देवी खड्का महिला २०१९-१२-३० ५५ ७५६ 4000 0 4000
१५९१ बिधवा भत्ता २०११०१०१२५१५६ हर्का देवी खड्का महिला २०११-०१-०१ ६४ १७५९ 4000 0 4000
१५९२ बिधवा भत्ता २०१२१२३०३८९२२ हिमालय देवी जोशी महिला २०१२-१२-३० ६२ ६९८ 4000 0 4000
१५९३ बिधवा भत्ता २०१८०२०५००६७४ अमृता सुनार महिला २०१८-०२-०५ ५७ ७१३०१८/१३९ 4000 0 4000
१५९४ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६५४४३ अम्बा देबी दमाई महिला २०१०-१२-३० ६४   4000 0 4000
१५९५ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६६३८ अम्बा देवी खड्का महिला २०१०-१२-३० ६४ १५०८ 4000 0 4000
१५९६ बिधवा भत्ता २०१११२३१०५१३७ उजली देवी भ०डारी महिला २०११-१२-३० ६३ २३०६ 4000 0 4000
१५९७ बिधवा भत्ता २०४१०२२०००१५४ कन्तरी देवी देउडा महिला २०४१-०२-२० ३४ ७१३०१८।२०८ 4000 0 4000
१५९८ बिधवा भत्ता २०१६११२३०००५२ कम्पनी खड्का महिला २०१६-११-२३ ५९ १५२४ 4000 0 4000
१५९९ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४६६२ कम्पनी देवी खड्का महिला २०१९-१२-३० ५५ २४११ 4000 0 4000
१६०० बिधवा भत्ता २०१६०६०८००२२८ कम्पनी लुहार महिला २०१६-०६-०८ ५९ १००८९ 4000 0 4000
१६०१ बिधवा भत्ता २००३१२३०९५९१३ करमति देवी डेउडा महिला २००३-१२-३० ७१ १६१८ 4000 4000 8000
१६०२ बिधवा भत्ता २०३१०५१०००५५५ कलसि देवी देउडा महिला २०३१-०५-१० ४४ ७१३०१८।१९३ 4000 0 4000
१६०३ बिधवा भत्ता २०२४१००२००३६७ कलावती देवी बिष्ट महिला २०२४-१०-०२ ५१ २४२७ 4000 0 4000
१६०४ बिधवा भत्ता २००४१२३१६८७५९ कांउकुरी देबी खडका महिला २००४-१२-३० ७० १८३० 4000 4000 8000
१६०५ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३४४६ कान्कुरी सार्की महिला २०१६-१२-३० ५८ १४३ 4000 0 4000
१६०६ बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४३४२ किट्टी देवी जोशी महिला २०१३-१२-३० ६१   4000 0 4000
१६०७ बिधवा भत्ता २०१९१२३०१४५८९ किष्णा देवी खड्का महिला २०१९-१२-३० ५५ १५४२ 4000 0 4000
१६०८ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६१८२ केउडी भुल महिला २०१०-१२-३० ६४ १०३३१ 4000 0 4000
१६०९ बिधवा भत्ता २०१८१११२००१९२ कौशिल्या सिंह महिला २०१८-११-१२ ५७ ७१३०१८/२५८ 4000 0 4000
१६१० बिधवा भत्ता २०२२०६१०००३६२ खिन्तुरी भुल महिला २०२२-०६-१० ५३ ७१३०१८/१८५ 4000 0 4000
१६११ बिधवा भत्ता २०१६०५०३००५९३ गंगु दमाई महिला २०१६-०५-०३ ५९ ७१३०१८/१५१ 4000 0 4000
१६१२ बिधवा भत्ता २०१७०४०५००२९२ गोपा देवी भण्डारी महिला २०१७-०४-०५ ५८ ७१३०१८।१६७ 4000 0 4000
१६१३ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६१६६ छन्चरी देवी बिष्ट महिला २०१०-१२-३० ६४ २३६३ 4000 0 4000
१६१४ बिधवा भत्ता २००७१२३०६१८४१ जगु देवी खड्का महिला २००७-१२-३० ६७ १८३५ 4000 0 4000
१६१५ बिधवा भत्ता २०२००९२०००१८७ जमना देवी बिष्ट महिला २०२०-०९-२० ५५ ७१३०१८।७५ 4000 0 4000
१६१६ बिधवा भत्ता २०३६१००५००२९९ जला कामी महिला २०३६-१०-०५ ३९ ७१३०१८।४४ 4000 0 4000
१६१७ बिधवा भत्ता २००८१२३०५९५५३ जला भण्डारी महिला २००८-१२-३० ६६ १०८ 4000 0 4000
१६१८ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६५९६३ जलु देवी जोशी महिला २०१०-१२-३० ६४ ११५ 4000 0 4000
१६१९ बिधवा भत्ता २०२८०५०२००२६९ जुना देवी भण्डारी महिला २०२८-०५-०२ ४७ २४३१ 4000 0 4000
१६२० बिधवा भत्ता २०२०१२१५००५५३ ज्ञानु देवी खड्का महिला २०२०-१२-१५ ५४ २३३५१ 4000 0 4000
१६२१ बिधवा भत्ता २०३५०८०२०००७८ झिरकुली देवी खड्का महिला २०३५-०८-०२ ४० २४०४२ 4000 0 4000
१६२२ बिधवा भत्ता २०१५०३३०००२६२ थुमा देवी भुल महिला २०१५-०३-३० ६० ७१३०१८/२८२ 4000 0 4000
१६२३ बिधवा भत्ता २०२००११००१०३५ दुदा खड्का महिला २०२०-०१-१० ५५ १७१४५ 4000 0 4000
१६२४ बिधवा भत्ता २०१८१२३०४७२२७ धनलक्ष्मी देवी जोशी महिला २०१८-१२-३० ५६ २३१२ 4000 0 4000
१६२५ बिधवा भत्ता २०२०१२३०१६९२१ नन्दमती भुल महिला २०२०-१२-३० ५४ ७१३०१८/१७९ 4000 0 4000
१६२६ बिधवा भत्ता २०२५१२३०२२९६९ नन्ना देबि सिह महिला २०२५-१२-३० ४९ १४१ 4000 0 4000
१६२७ बिधवा भत्ता २०२८०६१२००२८२ पारु देवी बिष्ट महिला २०२८-०६-१२ ४७ ७१३०१८।७७ 4000 0 4000
१६२८ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९७८८ पार्भती देवी जोशी महिला २०१८-१२-३० ५६ १४७१ 4000 0 4000
१६२९ बिधवा भत्ता २०२६०८०८००१०८ पार्वती सार्की महिला २०२६-०८-०८ ४९ ८००५ 4000 0 4000
१६३० बिधवा भत्ता २०१२१०२१००५४५ पिरमपला खडका महिला २०१२-१०-२१ ६३ ७१३०१८।३१ 4000 0 4000
१६३१ बिधवा भत्ता २०१६१२३०२३४०४ पुतली देवी बिष्ट महिला २०१६-१२-३० ५८ ५८ 4000 0 4000
१६३२ बिधवा भत्ता २०२५०३१२००२१२ पुतली देवी भण्डारी महिला २०२५-०३-१२ ५० २३६० 4000 0 4000
१६३३ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६५९०३ बाटु देवी जोशी महिला २०१०-१२-३० ६४ १६५ 4000 0 4000
१६३४ बिधवा भत्ता २०१८०९११००११५ बासु देवी बिष्ट महिला २०१८-०९-११ ५७ ७१३०१८।१७४ 4000 0 4000
१६३५ बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२६२ बिर्मा देवी भण्डारी महिला २०११-१२-३० ६३ १०८ 4000 0 4000
१६३६ बिधवा भत्ता २०१२१२३१०८९९८ बिसु डेउडा महिला २०१२-१२-३० ६२ ७००० 4000 0 4000
१६३७ बिधवा भत्ता २०१३१२३०२४५३२ भिमकला देवी खड्का महिला २०१३-१२-३० ६१ २२६६ 4000 0 4000
१६३८ बिधवा भत्ता २००८१२३११६०४९ मदना देबि डेउडा महिला २००८-१२-३० ६६ १९४ 4000 0 4000
१६३९ बिधवा भत्ता २०१०१२३०६६३२३ मदना देवी देउडा महिला २०१०-१२-३० ६४ ९९६१ 4000 0 4000
१६४० बिधवा भत्ता २०१८०४२७००२६३ मनसरा सुनार महिला २०१८-०४-२७ ५७ ७१३०१८-७६ 4000 0 4000
१६४१ बिधवा भत्ता २०१०१२३१२२०३५ मना देबि खडका महिला २०१०-१२-३० ६४ १५१५ 4000 0 4000
१६४२ बिधवा भत्ता २०२३०२०५००४१९ मन्धरी देवी बिष्ट महिला २०२३-०२-०५ ५२ ७१३०१८।२२ 4000 0 4000
१६४३ बिधवा भत्ता २०३७०१०१०१६९९ मन्धरी भुल महिला २०३७-०१-०१ ३८ ७१३०१८-९८ 4000 0 4000
१६४४ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९७६२ रतना देवी सिंह महिला २०१८-१२-३० ५६   4000 0 4000
१६४५ बिधवा भत्ता २०२११२३०११६८३ राधा देवी बिष्ट महिला २०२१-१२-३० ५३ ७८ 4000 0 4000
१६४६ बिधवा भत्ता २०१२१२०५००५०२ रामकला चनारा महिला २०१२-१२-०५ ६२ ७११०१८।२२३ 4000 0 4000
१६४७ बिधवा भत्ता २०३५०५१५००६६२ रुपा भण्डारी महिला २०३५-०५-१५ ४० ७११०१८/३२९ 4000 0 4000
१६४८ बिधवा भत्ता २०३२१२१३००३५५ लक्ष्मी जोशी महिला २०३२-१२-१३ ४२ ७१-०१-७४०३९७३ 4000 0 4000
१६४९ बिधवा भत्ता २००६१२३०८५१७२ लक्ष्मी देवी जोशी महिला २००६-१२-३० ६८ ९३ 4000 0 4000
१६५० बिधवा भत्ता २०१११२३०३८२०५ लक्ष्मी देवी बिष्ट महिला २०११-१२-३० ६३ २३११ 4000 0 4000
१६५१ बिधवा भत्ता २०१८१२३०१९८३८ विष्नमती खड्का महिला २०१८-१२-३० ५६ ७९ 4000 0 4000
१६५२ बिधवा भत्ता २०३९०५०१००११२ शान्ती देवी बिष्ट महिला २०३९-०५-०१ ३६ ७१३०१८।१५ 4000 0 4000
१६५३ बिधवा भत्ता २०३४०९०८०००७६ सिता देवी खत्री के॰सि॰ महिला २०३४-०९-०८ ४१ ८०७९ 4000 0 4000
१६५४ बिधवा भत्ता २०३३०४०२००११४ सिता देवी भण्डारी महिला २०३३-०४-०२ ४२ ७१३०१८।२११ 4000 0 4000
१६५५ बिधवा भत्ता २०१५०८१३००४९९ हर्कु सुनार महिला २०१५-०८-१३ ६० ७१३०१८र९५ 4000 0 4000
१६५६ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४१०१०१००९५८ काली खादु महिला २०४१-०१-०१ ३४ 8000 0 8000
१६५७ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६१०८१५००२२५ किणु थापा पुरूष २०६१-०८-१५ १४   8000 0 8000
१६५८ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४८०५०४००३६२ दिल थापा पुरूष २०४८-०५-०४ २७ ७११०३९।१७८ 8000 0 8000
१६५९ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०५२०४०२००२२१ देबीराज जोशी पुरूष २०५२-०४-०२ २३ 8000 0 8000
१६६० पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६६०९२८०१०८२ निर्मला कुमारी खत्री महिला २०६६-०९-२८   8000 0 8000
१६६१ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४१०४०३००२६३ पदमा थापा महिला २०४१-०४-०३ ३४ ७१३०३९।२६८ 8000 0 8000
१६६२ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४४०४१०००६३५ शेर बहादुर खडका पुरूष २०४४-०४-१० ३१ ७१३०३९।१४९ 8000 0 8000
१६६३ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २००८०१०११३४७१ हरिमल किमाडी पुरूष २००८-०१-०१ ६७ २५४ 8000 0 8000
१६६४ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०१११२३०३७६३७ नरु नेपाली पुरूष २०११-१२-३० ६३ 8000 0 8000
१६६५ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०५५१०२२०००५४ प्रकास कामी पुरूष २०५५-१०-२२ २०   8000 0 8000
१६६६ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०३००५१५०१३२३ बासुदेबी खाती महिला २०३०-०५-१५ ४५ ७१३०३९।१०९ 8000 0 8000
१६६७ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४००५०६००४१४ भीम खाती पुरूष २०४०-०५-०६ ३५ ७१३०३९।३७७ 8000 0 8000
१६६८ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०५८०१०५००१५१ विकास सायर पुरूष २०५८-०१-०५ १७   8000 0 8000
१६६९ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६८१०२२०१७९४ आशीका बि क महिला २०६८-१०-२२   8000 0 8000
१६७० पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०४४०११८००३३७ भिम बहादुर साउँद पुरूष २०४४-०१-१८ ३१ ७१-०१-७४-०२४८९ 8000 0 8000
१६७१ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २००८१२३०५९४१३ जय बहादुर साउद पुरूष २००८-१२-३० ६६ १४६१८ 8000 0 8000
१६७२ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २००६०३०५०११६२ रमा कुमारी जोशी महिला २००६-०३-०५ ६९   8000 0 8000
१६७३ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०३००२११००३०५ पदम बहादुर राेकाया पुरूष २०३०-०२-११ ४५ ७१३०३८-२०५ 8000 0 8000
१६७४ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०३५१०२५००१५८ लाल बहादुर दमाई पुरूष २०३५-१०-२५ ४० २९९०१ 8000 0 8000
१६७५ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६४०२०४०००६९ स्मारिका खाती महिला २०६४-०२-०४ ११   8000 0 8000
१६७६ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०२६११२७००३९१ उमा देवी उपाध्या महिला २०२६-११-२७ ४९ ७१३०३७-२४९ 8000 0 8000
१६७७ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६५०५०१००७१९ कमला कुमारी उपाध्याय महिला २०६५-०५-०१ १०   8000 0 8000
१६७८ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०५८०९१०००१०५ प्रेमजला सुनार महिला २०५८-०९-१० १७   8000 0 8000
१६७९ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६७०८२२०१०४४ भानु सुनार पुरूष २०६७-०८-२२ ६४ 8000 0 8000
१६८० पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०६११०२८००१३३ विमल चलाउने पुरूष २०६१-१०-२८ १४ १२८ 8000 0 8000
१६८१ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २००६१२३०६९५९८ दल बहादुर खडका पुरूष २००६-१२-३० ६८ १६८४ 8000 0 8000
१६८२ पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २०३७०६०३००२४१ धुर्वराज उपाध्याय पुरूष २०३७-०६-०३ ३८ ७१३०३७-६१८ 8000 0 8000
१६८३ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४४०२२८००१०२ कवि गिरि पुरूष २०४४-०२-२८ ३१ १८६८ 2400 0 2400
१६८४ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४९१२०९००१९१ चेतराज जोशी पुरूष २०४९-१२-०९ २५ ७१३०३९-२४१ 2400 0 2400
१६८५ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०६६०९२८००८७८ निरमला खत्री महिला २०६६-०९-२८ १०२ 2400 0 2400
१६८६ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२५०३१००११६२ प्रेम ओली पुरूष २०२५-०३-१० ५० २८ 2400 0 2400
१६८७ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०३८०७१०००५१५ बासु देब जोशी पुरूष २०३८-०७-१० ३७ ३९-१३८५८ 2400 0 2400
१६८८ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०६४०८०१००२४५ रमेश बि क पुरूष २०६४-०८-०१ ११   2400 0 2400
१६८९ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०३६१०१५००३६३ विरबल थापा पुरूष २०३६-१०-१५ ३९ ३२३३३ 2400 0 2400
१६९० अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २००६१२३०९९२२३ करु भन्डारी पुरूष २००६-१२-३० ६८ १३२ 2400 0 2400
१६९१ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २००९०७०९००२११ चन्द ब॰ धामी महिला २००९-०७-०९ ६६ १०८९ 2400 0 2400
१६९२ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४७०४०२००१६३ कर्ण बहादुर बिष्ट पुरूष २०४७-०४-०२ २८ ७११०३८/५२४ 2400 0 2400
१६९३ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४३०४१०००८२७ जंगे बिष्ट पुरूष २०४३-०४-१० ३२ ७१३०३८-२३९ 2400 0 2400
१६९४ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०१४१२३०२६४८५ बिरे खाती पुरूष २०१४-१२-३० ६० ८९६ 2400 0 2400
१६९५ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०६८०११४०१३०९ मन्जु साकर्ी महिला २०६८-०१-१४   2400 0 2400
१६९६ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०१४०२१३००१९८ हिरा देवी जोशी महिला २०१४-०२-१३ ६१ १८९६ 2400 0 2400
१६९७ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२५१११२००२०५ उजली सार्की महिला २०२५-११-१२ ५० ३२२२६ 2400 0 2400
१६९८ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२६०८१२००२६६ नरे दमाई पुरूष २०२६-०८-१२ ४९ ७१३०३८/२१४ 2400 0 2400
१६९९ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४११०१५००३१४ नरेश रोकाया पुरूष २०४१-१०-१५ ३४ ७११०३०/१४१ 2400 0 2400
१७०० अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०६००३२६००१३४ निशा कुमारी बिष्ट महिला २०६०-०३-२६ १५   2400 0 2400
१७०१ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२३१२३०११४४७ राम बहादुर बि०क पुरूष २०२३-१२-३० ५१ ७११०३८/४५ 2400 0 2400
१७०२ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०५२१००५००१३२ कमला रोकाया महिला २०५२-१०-०५ २३ ७१०३७/३७३ 2400 0 2400
१७०३ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४४०४२६०००८६ मधनराज पाध्या पुरूष २०४४-०४-२६ ३१ २६३१० 2400 0 2400
१७०४ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०५७०२२४०००५३ युवराज उपाध्याय पुरूष २०५७-०२-२४ १८   2400 0 2400
१७०५ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२००७१०००४५५ राम सार्की पुरूष २०२०-०७-१० ५५ ७१०३७/१९७ 2400 0 2400
१७०६ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०५९०५२००००९२ शंकु ओखेडा पुरूष २०५९-०५-२० १६ ७११०३७/२३४ 2400 0 2400
१७०७ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४९०५०४००९०७ हिमा कुमारी ओझा महिला २०४९-०५-०४ २६ ७११०३७-७६ 2400 0 2400
१७०८ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २००६१२३०६७४८५ दले खड्का पुरूष २००६-१२-३० ६८ १६८४ 2400 0 2400
१७०९ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०५३१२०८०००५४ बिन्दु कुमारी गिरी महिला २०५३-१२-०८ २१ ७११०१७१/२८३१ 2400 0 2400
१७१० अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०६६१११८००८१८ राधिका कुमारी जोशी महिला २०६६-११-१८   2400 0 2400
१७११ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४८०९०९००१२४ कमल सिंह पुरूष २०४८-०९-०९ २७ ७११०१८/५५ 2400 0 2400
१७१२ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०३००३१०००२६३ मिन बहादुर देउडा पुरूष २०३०-०३-१० ४५ १३३११ 2400 0 2400
१७१३ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०४५०७१०००२०५ लालमती बिष्ट महिला २०४५-०७-१० ३०   2400 0 2400
१७१४ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०२६०३१२००४०८ सारदा भण्डारी महिला २०२६-०३-१२ ४९ १४९४ 2400 0 2400
१७१५ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०१००२०५०१५८८ सिगैं खड्का पुरूष २०१०-०२-०५ ६५ ४४४५/३७ 2400 0 2400
१७१६ अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता २०५५०२२००००८९ सुनिल बहादुर डेउडा पुरूष २०५५-०२-२० २० - 2400 0 2400
१७१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२१२०१०२४ अञ्जली विक महिला २०७१-०२-१२   1200 0 1200
१७१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०११०१९५७ अनिल ताम्राकार पुरूष २०७४-१०-११   1600 0 1600
१७१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१६०१६१३ अनुसा ओड महिला २०७४-०३-१६   1600 0 1600
१७२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९२५०२३५७ अन्जली ओड महिला २०७२-०९-२५   1600 0 1600
१७२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६२२०१०६९ अमिर ओड पुरूष २०७४-०६-२२   1600 0 1600
१७२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१३००६८४ अरुण नेपाली पुरूष २०७३-१२-१३   1600 0 1600
१७२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५१५०१३०५ अरुणी बि क महिला २०७४-०५-१५   1600 0 1600
१७२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४२२०३६१२ अवसिका सुनार महिला २०७५-०४-२२   1600 0 1600
१७२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०५०३०४९ अस्मीता खादु महिला २०७३-०५-०५   1600 0 1600
१७२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१५०१७५३ आदित्य बि०क पुरूष २०७२-०७-१५   1600 0 1600
१७२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१५०१३३९ आदित्य विक पुरूष २०७२-०७-१५   1600 0 1600
१७२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७०१०३००२ आयुस नेपाली पुरूष २०७३-०७-०१   1600 0 1600
१७२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७१५००९२३ आरीसा बि क पुरूष २०७४-०७-१५   1600 0 1600
१७३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१००७०१९६३ आरुसी सुनार महिला २०७५-१०-०७   1600 0 1600
१७३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१०१८००६७७ आशिका बि०क महिला २०७२-१०-१८   1600 0 1600
१७३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०१०१६१४ उमेश ओड पुरूष २०७१-०६-०१   1600 0 1600
१७३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२२०००९११ उमेश खादु पुरूष २०७१-१२-२०   1600 0 1600
१७३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०१०३३४९ उमेश नेपाली पुरूष २०७३-०८-०१   1600 0 1600
१७३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०३०२७०७ कमल नेपाली पुरूष २०७३-०५-०३   1600 0 1600
१७३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३०१०१२०५ करिश्मा सुनार महिला २०७२-०३-०१   1600 0 1600
१७३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३३०००७२७ कुवेर ओढ पुरूष २०७२-०३-३०   1600 0 1600
१७३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४०५०१७०१ कुशल तम्राकार पुरूष २०७१-०४-०५   1600 0 1600
१७३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१००१८५७ कुशुमा बि०क महिला २०७२-०४-१०   1600 0 1600
१७४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१३००६९२ खगेन्द्र नेपाली पुरूष २०७३-१०-१३   1600 0 1600
१७४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२००२२८९ गोमती नेपाली महिला २०७५-०३-२०   1600 0 1600
१७४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१६०१७१९ गोरे नेपाली पुरूष २०७३-१०-१६   1600 0 1600
१७४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०२००४६१ चन्द्रा बि०क महिला २०७३-०६-०२   1600 0 1600
१७४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१२०३७०४ धन विक पुरूष २०७३-०८-१२   1600 0 1600
१७४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२१२०१०१६ नवराज ताम्राकार पुरूष २०७१-०२-१२   1200 0 1200
१७४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७०१२२१००७१३ निरोज नेपाली पुरूष २०७०-१२-२१   400 0 400
१७४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२२७०२६२८ निशोद सुनार पुरूष २०७४-०२-२७   1600 0 1600
१७४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०९०९०१०४१ पुजा सुनार महिला २०७१-०९-०९   1600 0 1600
१७४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२८००५४४ पुष्पा सुनार महिला २०७३-०६-२८   1600 0 1600
१७५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१३०२२९४ प्रतिमा ताम्राकार महिला २०७३-०६-१३   1600 0 1600
१७५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०४०२८५६ बिपना नेपाली महिला २०७३-०४-०४   1600 0 1600
१७५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२०६०१०७९ बिसाल नेपाली पुरूष २०७४-०२-०६   1600 0 1600
१७५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८१२०१२५३ भाना कुमारी खादु महिला २०७२-०८-१२   1600 0 1600
१७५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०२००२२८७ भावना नेपाली महिला २०७४-१०-२०   1600 0 1600
१७५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०९०२७५६ भावना नेपाली महिला २०७४-०३-०९   1600 0 1600
१७५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८१९०२१७६ भुवन किमाडी पुरूष २०७४-०८-१९   1600 0 1600
१७५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२०२०१२९८ मनिस खादु पुरूष २०७१-०२-०२   1200 0 1200
१७५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०५०११९७ मन्धरी खादु महिला २०७२-०८-०५   1600 0 1600
१७५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०२००१९१७ महेश्वरी विक महिला २०७४-१०-२०   1600 0 1600
१७६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७०९०३२६४ मिलन नेपाली पुरूष २०७३-०७-०९   1600 0 1600
१७६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२०५०१७९१ युनिक खादु पुरूष २०७३-१२-०५   1600 0 1600
१७६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४११०८०१६५४ राधिका नेपाली महिला २०७४-११-०८   1600 0 1600
१७६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१५०१३७२ राम ताम्राकार पुरूष २०७२-०६-१५   1600 0 1600
१७६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०११००६७६४ राम सुनार पुरूष २०७५-०१-१०   1600 0 1600
१७६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७०१२२६००६१३ रेजना विक महिला २०७०-१२-२६   400 0 400
१७६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१०६००८०७ रेजीना नेपाली महिला २०७५-०१-०६   1600 0 1600
१७६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१०१८००६८५ रोसनी ताम्राकार महिला २०७२-१०-१८   1600 0 1600
१७६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१५०१३६४ लक्ष्मण ताम्राकार पुरूष २०७२-०६-१५   1600 0 1600
१७६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०११००६७७२ लक्ष्मन सुनार पुरूष २०७५-०१-१०   1600 0 1600
१७७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१०२०१६४८ विकाश किमाडी पुरूष २०७५-०१-०२   1600 0 1600
१७७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६२९००९८४ विकास किमाडि पुरूष २०७५-०६-२९   1600 0 1600
१७७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०२०३३४२ शुशिला खादु महिला २०७३-०१-०२   1600 0 1600
१७७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०३०१२०६ शुसमिता विक महिला २०७१-०६-०३   1600 0 1600
१७७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३३१००८३४ सन्दिप नेपाली पुरूष २०७१-०३-३१   1600 0 1600
१७७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०२०१९७९ सन्दिप सुनार पुरूष २०७५-०५-०२   1600 0 1600
१७७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०४००७३९ सपना नेपाली महिला २०७२-०८-०४   1600 0 1600
१७७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०८००९९३ सपना नेपाली महिला २०७३-०८-०८   1600 0 1600
१७७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०२५००९८९ समित नेपाली पुरूष २०७१-१०-२५   1600 0 1600
१७७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४०८००६६३ सुरज तम्राकार पुरूष २०७२-०४-०८   1600 0 1600
१७८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४०५०१३४१ सुसिल खादु पुरूष २०७४-०४-०५   1600 0 1600
१७८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२३००७७८ अनमोल बि क पुरूष २०७४-०७-२३   1600 0 1600
१७८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४०६००९३१ अनिल नेपाली पुरूष २०७२-०४-०६   1600 0 1600
१७८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४११०३०२६३८ अनिषा नेपाली महिला २०७४-११-०३   1600 0 1600
१७८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६२८०१३४८ अमन नेपाली पुरूष २०७४-०६-२८   1600 0 1600
१७८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२१२००७७६ अरुण सुनार पुरूष २०७२-०२-१२   1600 0 1600
१७८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१६०२३२५ अविसेक विक पुरूष २०७३-१२-१६   1600 0 1600
१७८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५२७००४७८ आयसोरी बि०क महिला २०७३-०५-२७   1600 0 1600
१७८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०१०४०५६ आयुस बि क पुरूष २०७३-०४-०१   1600 0 1600
१७८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२०५००७४८ आरती नेपाली महिला २०७१-१२-०५   1600 0 1600
१७९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३१८०२२९१ आर्यनबाबु नेपाली पुरूष २०७५-०३-१८   1600 0 1600
१७९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१४००३६७ आशा सार्की महिला २०७३-०६-१४   1600 0 1600
१७९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९१९००७३३ उमेश बि,क पुरूष २०७३-०९-१९   1600 0 1600
१७९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०११९००५३४ उमेश विक पुरूष २०७२-०१-१९   1600 0 1600
१७९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७०४००७५६ कमल साकी पुरूष २०७२-०७-०४   1600 0 1600
१७९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४३१०१२११ करिश्मा सार्की महिला २०७५-०४-३१   1600 0 1600
१७९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७२०००६०२ कलक सार्की पुरूष २०७३-०७-२०   1600 0 1600
१७९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२०२००५३७ केशब बि०क पुरूष २०७२-१२-०२   1600 0 1600
१७९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८११००९०३ कोपिला विक महिला २०७१-०८-११   1600 0 1600
१७९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०९१००३२९२ कौमती नेपाली महिला २०७१-०९-१०   1600 0 1600
१८०० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२३००६७३ खगी नेपाली पुरूष २०७३-११-२३   1600 0 1600
१८०१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३१२००५३३ खुशी नेपाली महिला २०७३-०३-१२   1600 0 1600
१८०२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१११००३८४७ गिता नेपाली महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
१८०३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७०८००५७८ गोपी खाती पुरूष २०७५-०७-०८   1600 0 1600
१८०४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१००१७२४ गोरे दमाई पुरूष २०७१-१०-१०   1600 0 1600
१८०५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२१६००५९६ गोरे दमाई पुरूष २०७१-१२-१६   1600 0 1600
१८०६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१००१२४१ जानकी नेपाली महिला २०७२-०६-१०   1600 0 1600
१८०७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०१५०२३०३ जानकी नेपाली महिला २०७४-१०-१५   1600 0 1600
१८०८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०११००२५३१ जीवन नेपाली पुरूष २०७१-०१-१०   800 0 800
१८०९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०५१८००८५१ जेनिसा खादु महिला २०७१-०५-१८   1600 0 1600
१८१० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१५०२६६६ जौकला नेपाली महिला २०७२-०३-१५   1600 0 1600
१८११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१२००११६७ डम्मर सार्की पुरूष २०७२-०१-२०   1600 0 1600
१८१२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११५००६०५ दर्शन नेपाली पुरूष २०७३-०१-१५   1600 0 1600
१८१३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१६०१६८८ दिनेश बि क पुरूष २०७४-०३-१६   1600 0 1600
१८१४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१५०१३०४ दिपक नेपाली पुरूष २०७२-०३-१५   1600 0 1600
१८१५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२२८००६१२ दिपसीका बि,क महिला २०७४-०२-२८   1600 0 1600
१८१६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१५०१३७८ दिपा नेपाली महिला २०७३-१२-१५   1600 0 1600
१८१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०११४०११३९ दिर्ख नेपाली पुरूष २०७१-०१-१४   800 0 800
१८१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२०६००५२२ दुर्गा नेपाली महिला २०७१-१२-०६   1600 0 1600
१८१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५२२०१२६९ देब नेपाल पुरूष २०७४-०५-२२   1600 0 1600
१८२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७०४००९९२ नबिन बि क पुरूष २०७४-०७-०४   1600 0 1600
१८२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३२००२०९२ नबिना नेपाली महिला २०७४-०३-२०   1600 0 1600
१८२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१९००६०८ नरेन्द्र नेपाली पुरूष २०७२-०६-१९   1600 0 1600
१८२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३१००२२१४ नर्पता नेपाली महिला २०७१-०३-१०   1600 0 1600
१८२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१६०३१७१ निनेस विक पुरूष २०७४-०३-१६   1600 0 1600
१८२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२१२००५२५ पदमा बि,क महिला २०७४-०२-१२   1600 0 1600
१८२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२५००८६९ पद्मा नेपाली महिला २०७२-०२-२५   1600 0 1600
१८२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७२६००८६८ पाउनी विक महिला २०७१-०७-२६   1600 0 1600
१८२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०११००२२७९ पार्भती नेपिाली महिला २०७४-०१-१०   1600 0 1600
१८२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२४०१९९२ पुजा खादु महिला २०७३-०६-२४   1600 0 1600
१८३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१२००९६१ पुतली कुमारी नेपाली महिला २०७१-१०-१२   1600 0 1600
१८३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२७००७३३ पुतली कुमारी नेपाली महिला २०७२-०२-२७   1600 0 1600
१८३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६२४०११३१ बिस्ना सार्की महिला २०७४-०६-२४   1600 0 1600
१८३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२५०२५६७ भुवन नेपाली पुरूष २०७३-०६-२५   1600 0 1600
१८३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३०२००५८३ मनिष नेपाली पुरूष २०७३-०३-०२   1600 0 1600
१८३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१३००६६८ मनिषा नेपाली महिला २०७३-०५-१३   1600 0 1600
१८३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१३००६४३ मनिसा सार्की महिला २०७२-०६-१३   1600 0 1600
१८३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११११००५३३ महाबिर दमाई पुरूष २०७२-११-११   1600 0 1600
१८३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१०२०२२५६ मान व॰ वि॰क॰ पुरूष २०७१-०१-०२   800 0 800
१८३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७२५००४३७ मुकेश सार्की पुरूष २०७३-०७-२५   1600 0 1600
१८४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८२००२६७९ मोहित सार्की पुरूष २०७४-०८-२०   1600 0 1600
१८४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१३००६७४ मौसम नेपाली महिला २०७२-०७-१३   1600 0 1600
१८४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९०१०२२४८ रती सार्की पुरूष २०७४-०९-०१   1600 0 1600
१८४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१२००४४५ रमिला सार्की महिला २०७३-०६-१२   1600 0 1600
१८४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९१२०४०५२ रमीता नेपाली महिला २०७३-०९-१२   1600 0 1600
१८४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०१०२२२७ रमेश नेपाली पुरूष २०७५-०५-०१   1600 0 1600
१८४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०३०१४४९ रमेश नेपाली पुरूष २०७५-०५-०३   1600 0 1600
१८४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८२७०२०७४ रम्भा सार्की महिला २०७४-०८-२७   1600 0 1600
१८४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१००५०२३४६ राजेश विक पुरूष २०७४-१०-०५   1600 0 1600
१८४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३१५००८०९ राजेश सार्की पुरूष २०७३-०३-१५   1600 0 1600
१८५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२५००९३४ राशिी बि,क महिला २०७३-११-२५   1600 0 1600
१८५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२८०१८९६ रितिका नेपाली महिला २०७५-०३-२८   1600 0 1600
१८५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४११०२२५७ रिना नेपाली महिला २०७३-०४-११   1600 0 1600
१८५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४१००१७४४ रोमन नेपाली पुरूष २०७५-०४-१०   1600 0 1600
१८५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०४००७२१ रोशनी नेपाली महिला २०७२-०८-०४   1600 0 1600
१८५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२८०११०१ विकेश नेपाली पुरूष २०७२-०२-२८   1600 0 1600
१८५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७२८०३४२२ विपिन नेपाली पुरूष २०७५-०७-२८   1600 0 1600
१८५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२००३१२५ विरेन्द्र विक पुरूष २०७४-०७-२०   1600 0 1600
१८५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३२००२१५५ विशाल विक पुरूष २०७१-०३-२०   1600 0 1600
१८५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१००१८७४ शर्मा नेपाली पुरूष २०७३-१२-१०   1600 0 1600
१८६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३०२००८५८ शुसिला नेपाली महिला २०७२-०३-०२   1600 0 1600
१८६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१७०२१०३ संगिता नेपाली महिला २०७३-१०-१७   1600 0 1600
१८६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०१०२०२१५१ संदिप नेपाली पुरूष २०७४-०१-०२   1600 0 1600
१८६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३०२००५७५ सन्दिप सार्की पुरूष २०७३-०३-०२   1600 0 1600
१८६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९२००२८१४ समिता नेपाली महिला २०७३-०९-२०   1600 0 1600
१८६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०७०१०५२ सर्मिला नेपाली महिला २०७२-०८-०७   1600 0 1600
१८६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०६०३२३३ सावित्री रावल महिला २०७२-०८-०६   1600 0 1600
१८६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७२७००९६५ सावित्री विक महिला २०७१-०७-२७   1600 0 1600
१८६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५१२०२५८१ सिनु विक महिला २०७४-०५-१२   1600 0 1600
१८६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१५०५६६९ सिमा विक महिला २०७२-०३-१५   1600 0 1600
१८७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११००९००५५३ सुमन चनारा पुरूष २०७१-१०-०९   1600 0 1600
१८७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१००६०१९५९ सुमन नेपाली पुरूष २०७३-१०-०६   1600 0 1600
१८७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९२८०१९२५ सुशिला किमाडी महिला २०७४-०९-२८   1600 0 1600
१८७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४१२०१४०३ हरिश विक पुरूष २०७१-०४-१२   1600 0 1600
१८७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११०७०१३६१ अजुन साकी पुरूष २०७२-११-०७   1600 0 1600
१८७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१७००६५५ आकांसी बि०क महिला २०७१-१०-१७   1600 0 1600
१८७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८०९०१६९६ आशिका कुमारी सार्की महिला २०७१-०८-०९   1600 0 1600
१८७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१००१६७६ आशिष मोर पुरूष २०७३-०७-१०   1600 0 1600
१८७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२००५५६१ एश्वर्य कुमारी विक महिला २०७३-०६-२०   1600 0 1600
१८७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१५०१२३६ कसिस कुमरा नेपाली पुरूष २०७३-०८-१५   1600 0 1600
१८८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३२००१७२४ किसन चनार पुरूष २०७३-०३-२०   1600 0 1600
१८८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३२००२३०३ किस्न चनारा पुरूष २०७३-०३-२०   1600 0 1600
१८८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३१२०३७६३ कृतिका शार्की महिला २०७५-०३-१२   1600 0 1600
१८८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५२०००९३९ चादँनी बि०क महिला २०७२-०५-२०   1600 0 1600
१८८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३१८००३११ जुना चनारा महिला २०७५-०३-१८   1600 0 1600
१८८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७१८०३१४२ जेनीसा विक महिला २०७५-०७-१८   1600 0 1600
१८८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३२२०२४१३ दशरन नेपाली पुरूष २०७३-०३-२२   1600 0 1600
१८८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२८००९६७ दिपिका सकि पुरूष २०७४-०७-२८   1600 0 1600
१८८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३३००१४२६ दिपेश नेपाली पुरूष २०७३-०३-३०   1600 0 1600
१८८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११९००७६३ दिपेश साकी पुरूष २०७३-०१-१९   1600 0 1600
१८९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१००३४६४ नरेश वि क पुरूष २०७३-०८-१०   1600 0 1600
१८९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०२०११४६ नविन नेपाली पुरूष २०७३-०२-०२   1600 0 1600
१८९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२०१०२५८४ नविन सकि पुरूष २०७२-१२-०१   1600 0 1600
१८९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०५०१३७१ निकिता नेपाली महिला २०७३-०६-०५   1600 0 1600
१८९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४२८०१३६८ निरिता वि क महिला २०७४-०४-२८   1600 0 1600
१८९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६१५०१४२४ पविन सार्की पुरूष २०७१-०६-१५   1600 0 1600
१८९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११११०००९६३ पुर्णिमा बि०क महिला २०७१-११-१०   1600 0 1600
१८९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०९०९०१६११ पुसप साकी महिला २०७१-०९-०९   1600 0 1600
१८९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८१९०४२५५ प्रणिति विक महिला २०७४-०८-१९   1600 0 1600
१८९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३१८०११४४ प्रमोशन बि०क पुरूष २०७१-०३-१८   1600 0 1600
१९०० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११०९०१०११ प्रशान्त भन्डारी पुरूष २०७२-११-०९   1600 0 1600
१९०१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१७००६४८ बजस्वी नेपाली महिला २०७१-१०-१७   1600 0 1600
१९०२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१००१२७१ बर्षा बि०क महिला २०७२-०३-१०   1600 0 1600
१९०३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९२९०२४२३ महा सकि पुरूष २०७३-०९-२९   1600 0 1600
१९०४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३११०१०८१ युवराज सार्की पुरूष २०७१-०३-११   1600 0 1600
१९०५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१२४०१८११ रमला सकि महिला २०७३-०१-२४   1600 0 1600
१९०६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८०२०३६९१ राधिका नेपाली महिला २०७४-०८-०२   1600 0 1600
१९०७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४०२०१६५२ रोजनी सकि महिला २०७४-०४-०२   1600 0 1600
१९०८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१०२०२८६६ लक्ष्मण साकी पुरूष २०७२-०१-०२   1600 0 1600
१९०९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०३०११४४ लिदम नेपाली महिला २०७३-०२-०३   1600 0 1600
१९१० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०९०१२२४ विकश नेपाली पुरूष २०७३-०४-०९   1600 0 1600
१९११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३०७०२९५४ विनिता सकि पुरूष २०७१-०३-०७   1600 0 1600
१९१२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११२०३६७१ विनोद सार्की पुरूष २०७३-०१-१२   1600 0 1600
१९१३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२६००९०४ विपना पकी महिला २०७४-०७-२६   1600 0 1600
१९१४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२८०१३६७ विपिन बि क पुरूष २०७२-११-२८   1600 0 1600
१९१५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९२२०१३८४ विशला साकी पुरूष २०७२-०९-२२   1600 0 1600
१९१६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०७०२६६५ विसाल पकी महिला २०७३-०१-०७   1600 0 1600
१९१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१०२१०१३४९ शुशीला कुमरी नेपाली महिला २०७२-१०-२१   1600 0 1600
१९१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२२००८५६ समिर सार्की पुरूष २०७१-०४-२२   1600 0 1600
१९१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२१००२९८१ समिला सकि महिला २०७२-१२-१०   1600 0 1600
१९२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८१००६३५४ सविना वि.क महिला २०७४-०८-१०   1600 0 1600
१९२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६१९०१३८५ सागर सार्की पुरूष २०७५-०६-१९   1600 0 1600
१९२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२१०२१२१ सामना सकि महिला २०७२-११-२१   1600 0 1600
१९२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२९०१०२७ सामना साकी पुरूष २०७२-११-२९   1600 0 1600
१९२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२७०१६९८ सिजना सकि महिला २०७३-११-२७   1600 0 1600
१९२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३०१०२४४५ सिता कुमारी पार्की महिला २०७१-०३-०१   1600 0 1600
१९२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९२७०१००९ सुनिता कुमरी नेपाली महिला २०७२-०९-२७   1600 0 1600
१९२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८०९०११०३ सुनिल सार्की पुरूष २०७१-०८-०९   1600 0 1600
१९२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१०१०३६७८ सुरेश सार्की पुरूष २०७१-०१-०१   800 0 800
१९२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०१२२०२२९४ स्पेन्जल ओली पुरूष २०७४-०१-२२   1600 0 1600
१९३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४१८०१२८६ हिमानसि वि क महिला २०७४-०४-१८   1600 0 1600
१९३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९२९०१४८२ हिरा चनारा महिला २०७३-०९-२९   1600 0 1600
१९३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४०४०३४७९ अंकित सार्की पुरूष २०७५-०४-०४   1600 0 1600
१९३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१११६०१३३९ अञजु कुमारी नेपाली महिला २०७२-११-१६   1600 0 1600
१९३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५१५०३१५२ अनमोल बि॰सी पुरूष २०७४-०५-१५   1600 0 1600
१९३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०२०४३४६ अनमोल विसी पुरूष २०७५-०५-०२   1600 0 1600
१९३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५११०३००९०२ अनिस नेपाली पुरूष २०७५-११-०३   1600 0 1600
१९३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५११०३००८९४ अनिसा नेपाली महिला २०७५-११-०३   1600 0 1600
१९३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२७००८०९ अभिदय विसी पुरूष २०७५-०३-२७   1600 0 1600
१९३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५१६०१३३४ आदेश नेपाली पुरूष २०७५-०५-१६   1600 0 1600
१९४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९२४०१९४२ आदेश विसी पुरूष २०७५-०९-२४   1600 0 1600
१९४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१३०२११६ आयुस पार्की पुरूष २०७३-१२-१३   1600 0 1600
१९४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१००७५०१ आयुस बि॰क पुरूष २०७२-०७-१०   1600 0 1600
१९४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०५०६१९३ आरति बिसी महिला २०७३-०४-०५   1600 0 1600
१९४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२४०१९११ आरयन नेपाली पुरूष २०७५-०३-२४   1600 0 1600
१९४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७२२००८४२ आविष विसि पुरूष २०७१-०७-२२   1600 0 1600
१९४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२०४०२३१२ आशिका बिसी महिला २०७४-०२-०४   1600 0 1600
१९४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२०८०२०५८ कमल बि॰क पुरूष २०७३-१२-०८   1600 0 1600
१९४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८०७०१०६२ कमला डौडे महिला २०७१-०८-०७   1600 0 1600
१९४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१११००२०२१ जानकी बिसी महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
१९५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१२६०२३८४ डबल नेपाली पुरूष २०७३-०१-२६   1600 0 1600
१९५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२००५५४६ थोपा सार्की महिला २०७३-०६-२०   1600 0 1600
१९५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०११५०२२३१ दक्षक बि क पुरूष २०७२-०१-१५   1600 0 1600
१९५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२२८०२५७६ दिवान्शी नेपाली महिला २०७४-०२-२८   1600 0 1600
१९५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५१९०२४२४ नन्दनी बि॰क महिला २०७४-०५-१९   1600 0 1600
१९५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२५०२०३९ निरजना पार्की महिला २०७२-०७-२५   1600 0 1600
१९५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४११०१७९१ पारस नेपाली पुरूष २०७५-०४-११   1600 0 1600
१९५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३०१००६९७ प्रिया बिसि महिला २०७५-०३-०१   1600 0 1600
१९५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२१५०२१५८ बबिता बिक महिला २०७५-०२-१५   1600 0 1600
१९५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०८१५०२५१३ बिनिता डौंडे महिला २०७४-०८-१५   1600 0 1600
१९६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३०५०१०२४ बिपना नेपाली महिला २०७२-०३-०५   1600 0 1600
१९६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१००४२९७ बिपना नेपाली महिला २०७४-०३-१०   1600 0 1600
१९६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२१७०२३९९ बिरेन्द्र बि॰क पुरूष २०७३-०२-१७   1600 0 1600
१९६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१००८०३८०३ महेश नेपाली पुरूष २०७३-१०-०८   1600 0 1600
१९६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०१५०२२६१ महेश्वरी बिक महिला २०७४-१०-१५   1600 0 1600
१९६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४२००१७८९ मिना नेपाली महिला २०७३-०४-२०   1600 0 1600
१९६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२५०३६२५ रबिना पाकीर् महिला २०७३-१०-२५   1600 0 1600
१९६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२५०४६६४ रविन पार्की पुरूष २०७३-१०-२५   1600 0 1600
१९६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६११००९२८ राम नेपाली पुरूष २०७२-०६-११   1600 0 1600
१९६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२०२०२५९८ रितु पार्की महिला २०७३-१२-०२   1600 0 1600
१९७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१००१०६८२९ रेजनी नेपाली महिला २०७२-१०-०१   1600 0 1600
१९७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९०५०४४७८ रोशनी साकीर् महिला २०७३-०९-०५   1600 0 1600
१९७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९०५०५४८३ रोसनी सार्की महिला २०७३-०९-०५   1600 0 1600
१९७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४११०३०१५३१ रोहित नेपाली पुरूष २०७४-११-०३   1600 0 1600
१९७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०११००११३८ लक्ष्मन बिक पुरूष २०७५-०१-१०   1600 0 1600
१९७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०४१००४४५८ विकास सार्की पुरूष २०७५-०४-१०   1600 0 1600
१९७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२२२०१२८७ विधा कुमारी पार्की महिला २०७१-१२-२२   1600 0 1600
१९७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०१०६४६५ विमला नेपाली महिला २०७४-०३-०१   1600 0 1600
१९७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४११२००१८१६ शिमा कुमारी पार्की महिला २०७४-११-२०   1600 0 1600
१९७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५२९०३१६१ शुसिल नेपाली पुरूष २०७४-०५-२९   1600 0 1600
१९८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४०१०७७७६ संजीव पार्की पुरूष २०७४-०४-०१   1600 0 1600
१९८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१९०२५५४ सन्तोष डौडे पुरूष २०७४-०६-१९   1600 0 1600
१९८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२९०३०६२ सपना नेपाली महिला २०७३-०६-२९   1600 0 1600
१९८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२११००४९८ समर्पण बि०क पुरूष २०७१-१२-११   1600 0 1600
१९८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३१९००९७९ सम्झना नेपाली महिला २०७१-०३-१९   1600 0 1600
१९८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१११००३८८४ सरोज सार्की पुरूष २०७३-११-१०   1600 0 1600
१९८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२०३०३१९४ सविन सार्की पुरूष २०७२-१२-०३   1600 0 1600
१९८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४११२००३३७४ सिमा कुमारी पार्की महिला २०७४-११-२०   1600 0 1600
१९८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१११४०२४११ सिर्या रसाइली महिला २०७४-११-१४   1600 0 1600
१९८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११००१८४४ सुवास बि क पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
१९९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५२९०३९५५ सुसिल नेपाली पुरूष २०७४-०५-२९   1600 0 1600
१९९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०८०४३३४ सोभा विक महिला २०७३-०५-०८   1600 0 1600
१९९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२१२०२२७३ स्वसितिका नेपाली महिला २०७४-०२-१२   1600 0 1600
१९९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९११०१७१४ अजैुन दमाइे पुरूष २०७२-०९-११   1600 0 1600
१९९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०९००४९९ अनमोल मिजार पुरूष २०७३-०२-०९   1600 0 1600
१९९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२३००९६१ अमिसा नेपाली महिला २०७१-०४-२३   1600 0 1600
१९९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५२०००९२१ आदित्य नेपाली पुरूष २०७२-०५-२०   1600 0 1600
१९९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९१०००७३४ आयुस बादी पुरूष २०७२-०९-१०   1600 0 1600
१९९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७२००१२०८ आर्यन पार्की पुरूष २०७१-०७-२०   1600 0 1600
१९९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१०२५०१३४३ आवास मिजार पुरूष २०७५-१०-२५   1600 0 1600
२००० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१०००७२२ आशिक दमाई महिला २०७३-०५-१०   1600 0 1600
२००१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१५०१३४९ आशिक दमाई पुरूष २०७१-०७-१५   1600 0 1600
२००२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६०५०१२५४ आशिस पार्की पुरूष २०७४-०६-०५   1600 0 1600
२००३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२९००५१६ उजली दमाई महिला २०७२-११-२९   1600 0 1600
२००४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२५००८५३ करिश्मा बादी महिला २०७२-०७-२५   1600 0 1600
२००५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१६००९२७ करिश्मा रसाइली महिला २०७१-०७-१६   1600 0 1600
२००६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५०५०२९९९ करे नेपाली पुरूष २०७४-०५-०५   1600 0 1600
२००७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७६१०२००००१३ कविता पार्की महिला २०७६-१०-२०   1600 0 1600
२००८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१००४७८८ काजल नेपाली पुरूष २०७२-०३-१०   1600 0 1600
२००९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१५०२९५४ गणेश नेपाली पुरूष २०७४-०६-१५   1600 0 1600
२०१० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७२५०२०५२ जया पाकीै पुरूष २०७३-०७-२५   1600 0 1600
२०११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१३०११३२ दिपिन विश्वकर्मा पुरूष २०७३-०८-१३   1600 0 1600
२०१२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२०००८६९ दिपिन सार्की पुरूष २०७२-०७-२०   1600 0 1600
२०१३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२७०२२०१ दिप्सीका ओखेडा पुरूष २०७५-०३-२७   1600 0 1600
२०१४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११०००७९६ दिर्खु दमाई महिला २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२०१५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३१८०२२६७ नरेश नेपाली पुरूष २०७५-०३-१८   1600 0 1600
२०१६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०८२८०२७२९ प्रभास सार्की पुरूष २०७५-०८-२८   1600 0 1600
२०१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६०८०२७५१ बबिता नेपाली महिला २०७४-०६-०८   1600 0 1600
२०१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१५०१३२३ बर्षा कुमारी बादी महिला २०७१-०७-१५   1600 0 1600
२०१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२०३०१३४६ बिमल पार्की पुरूष २०७१-०२-०३   1200 0 1200
२०२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०८००९२६ बिशाल पार्की पुरूष २०७१-०६-०८   1600 0 1600
२०२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०२८००७०२ बिष्ना मिजार महिला २०७१-१०-२८   1600 0 1600
२०२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८०४०१५६४ मनिषा दमाई महिला २०७१-०८-०४   1600 0 1600
२०२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१२२९००९५७ महित नेपाली पुरूष २०७४-१२-२९   1600 0 1600
२०२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२०५००८०७ रिया नेपाली महिला २०७५-०२-०५   1600 0 1600
२०२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०५०२०१२२६ रेखा कुमारी दमाई महिला २०७१-०५-०२   1600 0 1600
२०२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१११८०१६९९ रेशमा वादी महिला २०७२-११-१८   1600 0 1600
२०२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७०१२०४०१३२९ रोशन ओड पुरूष २०७०-१२-०४   400 0 400
२०२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२०००६३३ रोशनी दमाई महिला २०७२-११-२०   1600 0 1600
२०२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७१२०२४३९ रोहित दमाइ पुरूष २०७४-०७-१२   1600 0 1600
२०३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७०९०१२६४ लक्ष्मण् सुनार पुरूष २०७३-०७-०९   1600 0 1600
२०३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२३०००६४५ लक्ष्मन दमाई पुरूष २०७२-१२-३०   1600 0 1600
२०३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१००५०८३६२ विजय नेपाली पुरूष २०७२-१०-०५   1600 0 1600
२०३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७०९०१०५२ शिब पार्की पुरूष २०७१-०७-०९   1600 0 1600
२०३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८२३०११७२ शुशिला पाकीै महिला २०७३-०८-२३   1600 0 1600
२०३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०३०३८८५ संगिता पाकीर् महिला २०७३-०४-०३   1600 0 1600
२०३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७०३०१११३ सक्षम पार्की पुरूष २०७१-०७-०३   1600 0 1600
२०३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१००१६२९ सजम बादी महिला २०७२-०७-१०   1600 0 1600
२०३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८१७०२१७४ सन्दिप बादी पुरूष २०७२-०८-१७   1600 0 1600
२०३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२५००८४३ सन्धा बादी महिला २०७२-०७-२५   1600 0 1600
२०४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१००३०२३५३ सबिना नेपाली महिला २०७३-१०-०३   1600 0 1600
२०४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०५००६४२ समित पाकीै पुरूष २०७४-०३-०५   1600 0 1600
२०४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०८००४०१ समिप पार्की पुरूष २०७३-०६-०८   1600 0 1600
२०४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२३००५२६ समिर नेपाली पुरूष २०७२-०२-२३   1600 0 1600
२०४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५०८०३८७४ समिर नेपाली पुरूष २०७२-०५-०८   1600 0 1600
२०४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८११०१३३४ समिर वादी पुरूष २०७३-०८-११   1600 0 1600
२०४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१२६००९०३ सम्राट बादी पुरूष २०७१-०१-२६   800 0 800
२०४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१११००२२६२ सरस्वती सार्की महिला २०७३-११-१०   1600 0 1600
२०४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०८१००३६५९ सर्मिला नेपाली महिला २०७५-०८-१०   1600 0 1600
२०४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२२२००५०१ सर्मिला सार्की महिला २०७२-१२-२२   1600 0 1600
२०५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५२००३४३६ सितल बादी पुरूष २०७३-०५-२०   1600 0 1600
२०५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१००२०२७९८ सिरिश नेपाली पुरूष २०७४-१०-०२   1600 0 1600
२०५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०८०१५४६ सिरेश मिजार पुरूष २०७३-०८-०८   1600 0 1600
२०५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६२७००९२६ सिर्जना कुमारी पार्की महिला २०७१-०६-२७   1600 0 1600
२०५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९०२०२२०४ सुजल नेपाली पुरूष २०७४-०९-०२   1600 0 1600
२०५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१२२००६४८ सुदिप ओखेडा पुरूष २०७५-०१-२२   1600 0 1600
२०५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०२००६१५ सुमन नेपाली पुरूष २०७४-०३-०२   1600 0 1600
२०५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१८००४०८ सृष्टि बादी महिला २०७३-०७-१८   1600 0 1600
२०५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०४०१०९९ सोमन बादी पुरूष २०७३-०८-०४   1600 0 1600
२०५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२२००३३४७ हिमानी नेपाली महिला २०७५-०२-२०   1600 0 1600
२०६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२१५०२३८७ अनिश ओड पुरूष २०७२-०२-१५   1600 0 1600
२०६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२०४००६३४ अनिश नेपाली पुरूष २०७१-१२-०४   1600 0 1600
२०६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२०२०१९९४ अनिशा सार्की महिला २०७१-१२-०२   1600 0 1600
२०६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२०८०१६६८ अनुष नेपाली पुरूष २०७५-०२-०८   1600 0 1600
२०६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२०८००७५१ अनुस नेपाली पुरूष २०७५-०२-०८   1600 0 1600
२०६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२१२०१२६७ अन्जली नेपाली महिला २०७४-०२-१२   1600 0 1600
२०६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६१८०१२४७ अभिषेक मीजार पुरूष २०७५-०६-१८   1600 0 1600
२०६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९०२००६२४ अर्जुन सार्की पुरूष २०७२-०९-०२   1600 0 1600
२०६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७०२०१४७७ अस्मिता सार्की महिला २०७२-०७-०२   1600 0 1600
२०६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१००६०१८४८ आचल ओड महिला २०७५-१०-०६   1600 0 1600
२०७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१००११६५ आयुस नेपाली पुरूष २०७२-०७-१०   1600 0 1600
२०७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३१५०२४४१ आशा कामी महिला २०७३-०३-१५   1600 0 1600
२०७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७०६००७६२ आशिका अोड महिला २०७५-०७-०६   1600 0 1600
२०७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०९०१२५५ आशिका नेपाली महिला २०७५-०५-०९   1600 0 1600
२०७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१००१३९४ आशिष नेपाली पुरूष २०७२-०४-१०   1600 0 1600
२०७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५०९०२८८४ आसिक नेपाली पुरूष २०७४-०५-०९   1600 0 1600
२०७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२२०२३७५ आसिका नेपाली महिला २०७२-०२-२२   1600 0 1600
२०७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५१५०१८८३ काजल ओड महिला २०७५-०५-१५   1600 0 1600
२०७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१००१५५५ गोबर्धन सार्की पुरूष २०७१-०७-१०   1600 0 1600
२०७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६२२०४५६८ दिपेश्वरी शार्की महिला २०७४-०६-२२   1600 0 1600
२०८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९२१०१८४९ धनराज ओड पुरूष २०७५-०९-२१   1600 0 1600
२०८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२५०१३२९ नविना मिजार महिला २०७१-०४-२५   1600 0 1600
२०८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३२०००६३३ प्रतिक्षा साकीै महिला २०७४-०३-२०   1600 0 1600
२०८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६०९०१२५६ प्रमेश साकीै पुरूष २०७४-०६-०९   1600 0 1600
२०८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६१६०११५९ प्रवेश सार्की पुरूष २०७५-०६-१६   1600 0 1600
२०८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०९०७०२१७५ मुकेश ओड पुरूष २०७१-०९-०७   1600 0 1600
२०८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४१००१८३८ रिनुका साकी महिला २०७४-०४-१०   1600 0 1600
२०८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१३१०२१३२ ललित सार्की पुरूष २०७५-०१-३१   1600 0 1600
२०८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७०३००८१९ विजय मिजार पुरूष २०७५-०७-०३   1600 0 1600
२०८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९०५०५२७५ विराज सार्की पुरूष २०७४-०९-०५   1600 0 1600
२०९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०५१३१७९ विराज सार्की पुरूष २०७३-०१-०५   1600 0 1600
२०९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९०८०२०८३ सन्ता्स शार्की पुरूष २०७५-०९-०८   1600 0 1600
२०९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०३०५५४३ सपना कुमारी सार्की महिला २०७३-०१-०३   1600 0 1600
२०९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२१३००८९१ सुगम सार्की पुरूष २०७१-०२-१३   1200 0 1200
२०९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१०८०१७८५ सुजाता कुमारी बिक महिला २०७५-०१-०८   1600 0 1600
२०९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१००२८३५ सुनिता मिजार महिला २०७३-०५-१०   1600 0 1600
२०९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४१००२०२२ सुनिता सार्की महिला २०७१-०४-१०   1600 0 1600
२०९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९०५०५२६७ सुनिता सार्की महिला २०७४-०९-०५   1600 0 1600
२०९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१५०१३६४ सुरज बि०क पुरूष २०७१-०७-१५   1600 0 1600
२०९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०२२६००४०३ सुरिता मिजार महिला २०७४-०२-२६   1600 0 1600
२१०० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०१००५९६ सेरु ओड पुरूष २०७३-०६-०१   1600 0 1600
२१०१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२७००९६२ अनिता आग्री महिला २०७१-०४-२७   1600 0 1600
२१०२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१११००२२८८ अनिश ओखेडा पुरूष २०७३-११-१०   1600 0 1600
२१०३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६१६००५८८ अनिस आग्री पुरूष २०७२-०६-१६   1600 0 1600
२१०४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१३०२४२१ अनिसा सार्की महिला २०७४-०६-१३   1600 0 1600
२१०५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१००१९४८ अभिशेक साकिै पुरूष २०७३-०८-१०   1600 0 1600
२१०६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०५०२०२२ अभिशेख ओखेडा पुरूष २०७३-०२-०५   1600 0 1600
२१०७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०२८००६९४ अभिष ओखेडा पुरूष २०७१-१०-२८   1600 0 1600
२१०८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३१६०१२५४ अरविन्द सुनार पुरूष २०७१-०३-१६   1600 0 1600
२१०९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१११२०२६५८ अर्जुन ओखेडा पुरूष २०७२-११-१२   1600 0 1600
२११० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१९००५१२ अशोक सार्की पुरूष २०७२-०४-१९   1600 0 1600
२१११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३२५०१३७३ अस्मिता कुमारी सार्की महिला २०७१-०३-२५   1600 0 1600
२११२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३२१०१९७४ आकाश आेखेडा पुरूष २०७५-०३-२१   1600 0 1600
२११३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११००२५३७ आयुस ओखेडा पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२११४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१८००७२२ आयुस्मा सुनार महिला २०७२-०३-१८   1600 0 1600
२११५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३०१०१८९२ आयुस्मा सुनार महिला २०७१-०३-०१   1600 0 1600
२११६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०९०६०१८६८ आरती ओखेडा महिला २०७४-०९-०६   1600 0 1600
२११७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६०५०३६०४ आरती ओखेडा महिला २०७५-०६-०५   1600 0 1600
२११८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९१००२८२४ आराेही आग्री महिला २०७५-०९-१०   1600 0 1600
२११९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०२९०२७२६ आर्यन सार्की पुरूष २०७४-१०-२९   1600 0 1600
२१२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६११०२३६९ आशिका ओखेडा महिला २०७३-०६-११   1600 0 1600
२१२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०८०२७८२ उत्तम ओखेडा पुरूष २०७४-०३-०८   1600 0 1600
२१२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०१०८०२५७४ उब्जन ओखेडा पुरूष २०७४-०१-०८   1600 0 1600
२१२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१२०२९६६ करिस्मा सुनार महिला २०७४-०३-१२   1600 0 1600
२१२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१००१५०२ गजेन्द्र आग्री पुरूष २०७४-०६-१०   1600 0 1600
२१२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११०३००९१५ जेिनसा साकीै महिला २०७३-११-०३   1600 0 1600
२१२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४१००७२०९ त्रितु ओखेडा महिला २०७३-०४-१०   1600 0 1600
२१२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०६००९७९ दर्शन सुनार पुरूष २०७१-०६-०६   1600 0 1600
२१२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२३००५१९ दिनेश सुनार पुरूष २०७३-१०-२३   1600 0 1600
२१२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१११००२०५४ दिपा आग्री महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
२१३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५०९००९१६ धर्म आग्री पुरूष २०७२-०५-०९   1600 0 1600
२१३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२१३००६९४ निमिसा सुनार महिला २०७५-०२-१३   1600 0 1600
२१३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१५०४४९१ निमेस सुनार पुरूष २०७३-१०-१५   1600 0 1600
२१३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९२३०२०२५ निशा ओखेडा महिला २०७५-०९-२३   1600 0 1600
२१३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६०३०३६३३ निशा सुनार महिला २०७५-०६-०३   1600 0 1600
२१३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१३०२४०३ निष्पल उपाध्याय पुरूष २०७१-१०-१३   1600 0 1600
२१३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०६०१०४९ निसा सार्कि महिला २०७३-०६-०६   1600 0 1600
२१३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११००७१७१ निसान ओखेडा पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२१३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१७००५४८ नीतेस सार्की पुरूष २०७४-०३-१७   1600 0 1600
२१३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१०१०२८११ पारस आग्री पुरूष २०७१-०१-०१   800 0 800
२१४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१००३४७२ प्रशन्त ओखेडा पुरूष २०७३-०८-१०   1600 0 1600
२१४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२०९००७५७ प्रिति सुनार महिला २०७१-१२-०९   1600 0 1600
२१४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५३००११७१ बजेन्द सुनार पुरूष २०७४-०५-३०   1600 0 1600
२१४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०५०१६९९ बसन्त सुनार पुरूष २०७३-०४-०५   1600 0 1600
२१४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२८०२३६५ बिनोद आग्री पुरूष २०७३-१०-२८   1600 0 1600
२१४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१११२०२६६६ बिपना आग्री महिला २०७२-११-१२   1600 0 1600
२१४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०१४०१२४१ बिबेक सार्की पुरूष २०७४-१०-१४   1600 0 1600
२१४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२८००९७५ बिमा ओखेडा महिला २०७४-०७-२८   1600 0 1600
२१४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१६००८०६ मनोज आग्री पुरूष २०७१-१०-१६   1600 0 1600
२१४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२००११९८ मनोज सार्की पुरूष २०७२-०७-२०   1600 0 1600
२१५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८२००१४३८ मन्जु आग्री महिला २०७१-०८-२०   1600 0 1600
२१५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०६०५००९९५ महादेव सार्की पुरूष २०७२-०६-०५   1600 0 1600
२१५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०६०२२९४ मौसम नेपाली पुरूष २०७३-०८-०६   1600 0 1600
२१५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१२४०११७९ यगेन्द्र सुनार पुरूष २०७१-०१-२४   800 0 800
२१५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८०२०१०४६ यसोदा कुमारी सार्की महिला २०७२-०८-०२   1600 0 1600
२१५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१००४०१८७३ रितिका ओखेडा महिला २०७२-१०-०४   1600 0 1600
२१५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११५०१४०५ रितु कुमारी सुनार महिला २०७३-०१-१५   1600 0 1600
२१५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७०१०३९७३ रेजीना सार्की महिला २०७५-०७-०१   1600 0 1600
२१५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७०७०१०६३ रेजीना सुनार महिला २०७३-०७-०७   1600 0 1600
२१५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४१८०२४९५ रेशिका सुनार महिला २०७४-०४-१८   1600 0 1600
२१६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४१८०२८५४ रेसिका सुनार महिला २०७४-०४-१८   1600 0 1600
२१६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८२७०२४३९ रोशनि ओखेडा महिला २०७२-०८-२७   1600 0 1600
२१६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०७०१२०८ रोशनी सार्कि महिला २०७३-०४-०७   1600 0 1600
२१६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०९२७००८८८ रोसन सार्की पुरूष २०७१-०९-२७   1600 0 1600
२१६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२८०३५३६ रोसनि ओखेडा महिला २०७२-०७-२८   1600 0 1600
२१६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२८०२७१२ विनोद आग्री पुरूष २०७३-१०-२८   1600 0 1600
२१६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०७२८०२९६३ विर्मा आेखेडा महिला २०७४-०७-२८   1600 0 1600
२१६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०१४०१७५३ विवेक सार्की पुरूष २०७४-१०-१४   1600 0 1600
२१६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८२६००८२५ विसाल आग्री पुरूष २०७१-०८-२६   1600 0 1600
२१६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०११८०२१८१ शिसिर ओखेडा पुरूष २०७४-०१-१८   1600 0 1600
२१७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१३०२११६ सचिन सुनार पुरूष २०७४-०६-१३   1600 0 1600
२१७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२२५०३७१२ सन्ताेष आग्री पुरूष २०७३-१२-२५   1600 0 1600
२१७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०८२३०२५४८ सन्दीप सार्की पुरूष २०७५-०८-२३   1600 0 1600
२१७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१११००२९९ समिर ओखेडा पुरूष २०७३-०१-११   1600 0 1600
२१७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४०२०१६६४ समीक्ष सार्की महिला २०७४-०४-०२   1600 0 1600
२१७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९०१००८०८ सम्झना सार्की महिला २०७२-०९-०१   1600 0 1600
२१७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२११२६०१९६५ सरजन ओखेडा पुरूष २०७२-११-२६   1600 0 1600
२१७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२२००८६४ सरिता सार्की महिला २०७१-०४-२२   1600 0 1600
२१७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०४०५०४०६५ सरीका ओखेडा महिला २०७३-०४-०५   1600 0 1600
२१७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१९००५२४ सविता सार्की महिला २०७२-०४-१९   1600 0 1600
२१८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६२८०१०१३ सस्मिता सुनार महिला २०७१-०६-२८   1600 0 1600
२१८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१२७०२०५१ सागर सुनार पुरूष २०७३-०१-२७   1600 0 1600
२१८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०१०१०५८९१ सानु कुमारी ओखेडा महिला २०७४-०१-०१   1600 0 1600
२१८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१२०२८४५ सावित्री दमाइ महिला २०७४-०६-१२   1600 0 1600
२१८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८१५०११८६ सितल आग्री पुरूष २०७३-०८-१५   1600 0 1600
२१८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०१२७००७४६ सिता आग्री महिला २०७५-०१-२७   1600 0 1600
२१८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९२५०२४२६ सिमरन ओखेडा महिला २०७५-०९-२५   1600 0 1600
२१८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७१००३७४३ सीता अाेखेडा महिला २०७५-०७-१०   1600 0 1600
२१८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१००१०९१२८ सुदिप आग्री पुरूष २०७३-१०-०१   1600 0 1600
२१८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९०१०३४७४ सुरज आग्री पुरूष २०७५-०९-०१   1600 0 1600
२१९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६२८०१०२१ सुशिला सुनार महिला २०७१-०६-२८   1600 0 1600
२१९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१५०२५१९ सुसिला आग्री महिला २०७२-०७-१५   1600 0 1600
२१९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०५२९०५१०९ अन्जली नेपाली महिला २०७४-०५-२९   1600 0 1600
२१९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०८२८०२७६४ अमीत दमाइ पुरूष २०७५-०८-२८   1600 0 1600
२१९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०२०४३६४ अरुसी दमाइ महिला २०७३-०८-०२   1600 0 1600
२१९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५२६००७७९ अविना सुनार महिला २०७२-०५-२६   1600 0 1600
२१९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०११८००९१६ अविशेक सुनार पुरूष २०७२-०१-१८   1600 0 1600
२१९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५१००२७६१ अस्मीता सार्कि महिला २०७२-०५-१०   1600 0 1600
२१९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०११२०३४८६ आकाश सार्की पुरूष २०७५-०१-१२   1600 0 1600
२१९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२००४२७५ आयुस सुनार पुरूष २०७३-११-२०   1600 0 1600
२२०० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६१७०३३०२ आशिष सुनार पुरूष २०७५-०६-१७   1600 0 1600
२२०१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०९०१२४५ आसिष सार्की पुरूष २०७१-०६-०९   1600 0 1600
२२०२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०९००४८२ कमला पार्की महिला २०७३-०६-०९   1600 0 1600
२२०३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१६००६०४ नरेश सार्की पुरूष २०७३-०५-१६   1600 0 1600
२२०४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१११०१६५३ पिङका दमाई महिला २०७२-०१-११   1600 0 1600
२२०५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१०१०२८२९ भिम पार्की पुरूष २०७१-०१-०१   800 0 800
२२०६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२२८०२२८४ महेश नेपाली पुरूष २०७५-०२-२८   1600 0 1600
२२०७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१२१६०२०६७ मिनष सुनार पुरूष २०७४-१२-१६   1600 0 1600
२२०८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०८०६०३३४८ मौसम नेपाली पुरूष २०७३-०८-०६   1600 0 1600
२२०९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३०२०१४४१ राजन सार्कि पुरूष २०७३-०३-०२   1600 0 1600
२२१० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१०१५०१९७१ राधीका सार्की महिला २०७५-१०-१५   1600 0 1600
२२११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२२४००६६४ विनोद दमाई पुरूष २०७२-०२-२४   1600 0 1600
२२१२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२२२०१३३४ विशाल दमाई पुरूष २०७३-०२-२२   1600 0 1600
२२१३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३०३०३६३४ संगीता नेपाली महिला २०७५-०३-०३   1600 0 1600
२२१४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०५०९०३१६३ सनी नेपाली पुरूष २०७५-०५-०९   1600 0 1600
२२१५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६२००६३४४ सन्जय पार्की पुरूष २०७४-०६-२०   1600 0 1600
२२१६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१०००६११ सरस्वती सार्की महिला २०७३-०७-१०   1600 0 1600
२२१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५२७००६६३ सविता सार्की महिला २०७२-०५-२७   1600 0 1600
२२१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५१२००७३८ सुनिल सार्की पुरूष २०७२-०५-१२   1600 0 1600
२२१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७१५०३९९९ सुमीत्रा दमाइ महिला २०७५-०७-१५   1600 0 1600
२२२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०६१००४६०२ सुरज सार्की पुरूष २०७५-०६-१०   1600 0 1600
२२२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१०११०४२७४ सुशील नेपाली पुरूष २०७४-१०-११   1600 0 1600
२२२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६११०४४४७ सुश्मा नेपालि महिला २०७४-०६-११   1600 0 1600
२२२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६०५००६०५ सुस्मिता सुनार महिला २०७३-०६-०५   1600 0 1600
२२२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१११२०१६८४ सोमिसा नेपाली महिला २०७४-११-१२   1600 0 1600
२२२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०२०१२९६ अनिशा सार्की महिला २०७३-०१-०२   1600 0 1600
२२२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८२६००८१७ अनिस सार्की पुरूष २०७१-०८-२६   1600 0 1600
२२२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१०२००६५२ अनिसा सार्की महिला २०७३-०१-०२   1600 0 1600
२२२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०१२८०१४२२ अनुजा दमाइ महिला २०७४-०१-२८   1600 0 1600
२२२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२०३०२०६३ अनोज चनारा पुरूष २०७५-०२-०३   1600 0 1600
२२३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२०३००९४३ अनोजा चनारा महिला २०७५-०२-०३   1600 0 1600
२२३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१००३०२४३९ अन्तीम सार्की पुरूष २०७५-१०-०३   1600 0 1600
२२३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७०१२१६००८०४ अमित चनारा पुरूष २०७०-१२-१६   400 0 400
२२३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१११०८००७३६ अमित सार्की पुरूष २०७१-११-०८   1600 0 1600
२२३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१०५०१३६६ अमृता नेपाली महिला २०७२-०१-०५   1600 0 1600
२२३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०११००२४६५ अर्जुन सार्की पुरूष २०७१-०१-१०   800 0 800
२२३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३०२०१६६८ अविनाश कामी पुरूष २०७१-०३-०२   1600 0 1600
२२३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८२१००७८४ अशोक सार्की पुरूष २०७१-०८-२१   1600 0 1600
२२३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१२०२०१२२६ अस्मिता कामी महिला २०७४-१२-०२   1600 0 1600
२२३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७२००१९३३ अस्मिता सार्की महिला २०७२-०७-२०   1600 0 1600
२२४० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२२००३९४ आइते सार्की पुरूष २०७३-११-२२   1600 0 1600
२२४१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१०००५८७ आदित्या चनारा पुरूष २०७३-०७-१०   1600 0 1600
२२४२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१७००४५३ आशिक सार्की पुरूष २०७३-०५-१७   1600 0 1600
२२४३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३२५००६६७ आशिस नेपाली पुरूष २०७३-०३-२५   1600 0 1600
२२४४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१२१९०१८५९ आस्था साकीर् महिला २०७३-१२-१९   1600 0 1600
२२४५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२६००८३२ इैश्वर सार्की पुरूष २०७१-०४-२६   1600 0 1600
२२४६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३२६००८८३ एेश्वर्य कुमारी सार्की महिला २०७१-०३-२६   1600 0 1600
२२४७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०११००१२७५ कमल बि०क पुरूष २०७२-०१-१०   1600 0 1600
२२४८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१०२१०११३६ कम्लेश सुनार पुरूष २०७५-१०-२१   1600 0 1600
२२४९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३२७००९९८ करिश्मा सुनार महिला २०७१-०३-२७   1600 0 1600
२२५० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८२९००६८६ काजल नेपाली पुरूष २०७२-०८-२९   1600 0 1600
२२५१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६२००५४९६ किरण साकीर् पुरूष २०७३-०६-२०   1600 0 1600
२२५२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२१५००६४८ कुबेर चनारा पुरूष २०७१-१२-१५   1600 0 1600
२२५३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२१०००५५५ कृष्ण सार्की पुरूष २०७२-१२-१०   1600 0 1600
२२५४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१०००५५५ कौशिल्ला ताईला महिला २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२२५५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१८००८२४ गणेश सार्की पुरूष २०७१-०७-१८   1600 0 1600
२२५६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०१०१११४ चन्द्र सार्की पुरूष २०७३-०२-०१   1600 0 1600
२२५७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०२०१०११०६ चन्द्रा सार्की महिला २०७३-०२-०१   1600 0 1600
२२५८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०११००२२९५ छन्चे कामी पुरूष २०७४-०१-१०   1600 0 1600
२२५९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७०७००९३४ टेक बहादुर कामी पुरूष २०७१-०७-०७   1600 0 1600
२२६० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०१००६४१ डम्मर कामी पुरूष २०७४-०३-०१   1600 0 1600
२२६१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५१५०१३०७ त्रिसा बि०क महिला २०७३-०५-१५   1600 0 1600
२२६२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२१८००५९१ दिपक दमाई पुरूष २०७२-०२-१८   1600 0 1600
२२६३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४२२००८४९ नरेन्द्र सार्की पुरूष २०७१-०४-२२   1600 0 1600
२२६४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०२१२००७५३ नरेश दमाई पुरूष २०७२-०२-१२   1600 0 1600
२२६५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२२८०१३४३ निरा सार्की महिला २०७१-०२-२८   1200 0 1200
२२६६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०९१५०२७०३ नीरज साकीर् पुरूष २०७३-०९-१५   1600 0 1600
२२६७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०९०२६७४ नीस्मा सुनार महिला २०७३-०५-०९   1600 0 1600
२२६८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१००६४८७ न्यादिश साकीर् पुरूष २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२२६९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०९१३००४९८ पवन दमाई पुरूष २०७२-०९-१३   1600 0 1600
२२७० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८२१००७५३ पवित्रा सार्की महिला २०७१-०८-२१   1600 0 1600
२२७१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२१०००५९७ प्रदिप चनारा पुरूष २०७२-१२-१०   1600 0 1600
२२७२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०११५०१६१५ प्रदिप सुनार पुरूष २०७१-०१-१५   800 0 800
२२७३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१५०१३२३ प्रबिन सुनार पुरूष २०७३-१०-१५   1600 0 1600
२२७४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४१६०१६११ प्रशाद ताइला पुरूष २०७४-०४-१६   1600 0 1600
२२७५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०५१५०३२१६ बबित दमाई पुरूष २०७१-०५-१५   1600 0 1600
२२७६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२१००२३४३ बबिता साकीर् महिला २०७५-०२-१०   1600 0 1600
२२७७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३२३००६६४ बर्षा ताइला महिला २०७२-०३-२३   1600 0 1600
२२७८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१५०२३६७ बिना सार्की महिला २०७२-०४-१५   1600 0 1600
२२७९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१२०५०१२४५ बिनोद कामी पुरूष २०७४-१२-०५   1600 0 1600
२२८० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८१२०१८५४ बिन्दु कामी महिला २०७२-०८-१२   1600 0 1600
२२८१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५१११५००४७६ बिपन सार्की पुरूष २०७५-११-१५   1600 0 1600
२२८२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२२५०२०५७ बिमला दमाई महिला २०७१-०२-२५   1200 0 1200
२२८३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०२१५०२५८७ बिमला दमाई महिला २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२२८४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३०२००६७२ बिमा कुमारी सार्की महिला २०७४-०३-०२   1600 0 1600
२२८५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११०१५०२३१७ बिशाल कामी पुरूष २०७१-१०-१५   1600 0 1600
२२८६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५२०००९०५ मनिषा सार्की महिला २०७२-०५-२०   1600 0 1600
२२८७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०१५०२५९४ मनीस साकीर् पुरूष २०७३-१०-१५   1600 0 1600
२२८८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०११५०२०९३ मनोज सार्की पुरूष २०७२-०१-१५   1600 0 1600
२२८९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७०४००४७३ मन्जु दमाई महिला २०७३-०७-०४   1600 0 1600
२२९० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०६१९०३१९४ रजत साकीर् पुरूष २०७४-०६-१९   1600 0 1600
२२९१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७०९०१८११ रजनी सुनार महिला २०७२-०७-०९   1600 0 1600
२२९२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०३१८००७१४ रबिन दमाई पुरूष २०७२-०३-१८   1600 0 1600
२२९३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०७१९००८७१ रिचा ताइला महिला २०७१-०७-१९   1600 0 1600
२२९४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११२२४००५३३ रुपेश सार्की पुरूष २०७१-१२-२४   1600 0 1600
२२९५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०८०८०१११३ रेश्मा चनारा महिला २०७१-०८-०८   1600 0 1600
२२९६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०२१५०२०४२ लोकेश साकीर् पुरूष २०७५-०२-१५   1600 0 1600
२२९७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७०१२१००१४९३ लोकेश सार्की पुरूष २०७०-१२-१०   400 0 400
२२९८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०११००१५३९ विवेक कामी पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२२९९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६३०००८२१ विवेक सार्की पुरूष २०७१-०६-३०   1600 0 1600
२३०० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०६००५०६ शिक्षा सुनार महिला २०७३-०५-०६   1600 0 1600
२३०१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५१३००५९५ शितल सुनार पुरूष २०७२-०५-१३   1600 0 1600
२३०२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०५०२००६१२ शिसिर सुनार पुरूष २०७३-०५-०२   1600 0 1600
२३०३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४०३००९९५ शुभम दमाई पुरूष २०७२-०४-०३   1600 0 1600
२३०४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१६०२११९ संगम सुनार पुरूष २०७३-०७-१६   1600 0 1600
२३०५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०९०८०२०१८ संगित सुनार पुरूष २०७५-०९-०८   1600 0 1600
२३०६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६१२०१२१५ सचिन सार्की पुरूष २०७१-०६-१२   1600 0 1600
२३०७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१११२०१८६४ सपना दमाइ महिला २०७३-११-१२   1600 0 1600
२३०८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१०२०००६४८ सपना सुनार महिला २०७३-१०-२०   1600 0 1600
२३०९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१२००१९४४ समिर सार्की पुरूष २०७२-०१-२०   1600 0 1600
२३१० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४१००१०२३८६ समिर सुनार पुरूष २०७४-१०-०१   1600 0 1600
२३११ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०६०४०१२०४ सरस्वती सुनार महिला २०७१-०६-०४   1600 0 1600
२३१२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०१२००१३८९ सरिता कामी महिला २०७३-०१-२०   1600 0 1600
२३१३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१५००४९५ सरिता चनारा महिला २०७३-०७-१५   1600 0 1600
२३१४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०४३००१५४७ सरीता सार्की महिला २०७४-०४-३०   1600 0 1600
२३१५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३११२००१९६६ सरोज साकी पुरूष २०७३-११-२०   1600 0 1600
२३१६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१०७००८२८ सहिश सुनार पुरूष २०७२-०१-०७   1600 0 1600
२३१७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३०५०१९०१ सागर सार्की पुरूष २०७१-०३-०५   1600 0 1600
२३१८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०८१००१९८१ सितल सुनार पुरूष २०७२-०८-१०   1600 0 1600
२३१९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१०७००८१३ सिद्धार्थ सुनार पुरूष २०७२-०१-०७   1600 0 1600
२३२० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०१०१०१४६४ सिर्जना कामी महिला २०७२-०१-०१   1600 0 1600
२३२१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३१००५०१६५४ सिर्जना मिजार महिला २०७३-१०-०५   1600 0 1600
२३२२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७११००२००९४७ सिर्जना सार्की महिला २०७१-१०-०२   1600 0 1600
२३२३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१०००५४८ सिर्जना सुनार महिला २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२३२४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०१०३०१४६२ सुनिता सार्की महिला २०७१-०१-०३   800 0 800
२३२५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०७१५०१३१३ सुनिल दमाई पुरूष २०७२-०७-१५   1600 0 1600
२३२६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२१२१००१२८३ सुनिल दमाई पुरूष २०७२-१२-१०   1600 0 1600
२३२७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४१८०१४१३ सुन्दर सुनार पुरूष २०७२-०४-१८   1600 0 1600
२३२८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३२८०१७३३ सुपारी कामी महिला २०७४-०३-२८   1600 0 1600
२३२९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०३२००१६६६ सुरज सुनार पुरूष २०७३-०३-२०   1600 0 1600
२३३० बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०७१०००५९५ सुविक्षा सार्की महिला २०७३-०७-१०   1600 0 1600
२३३१ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७३०६१२०३९३६ सुसिल साकीर् पुरूष २०७३-०६-१२   1600 0 1600
२३३२ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०४२५००८२४ सुस्मिता बि०क महिला २०७२-०४-२५   1600 0 1600
२३३३ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७२०५०४००७७६ सुस्मिता सुनार महिला २०७२-०५-०४   1600 0 1600
२३३४ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३१२०१४०६ सुिदप सुनार पुरूष २०७४-०३-१२   1600 0 1600
२३३५ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०४०२०१४५३ सृष्टि सुनार महिला २०७१-०४-०२   1600 0 1600
२३३६ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०७०५००५८२ सृष्िट दमाई महिला २०७५-०७-०५   1600 0 1600
२३३७ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७५०३१४०१९२४ स्वस्तीका सुनार महिला २०७५-०३-१४   1600 0 1600
२३३८ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७१०३२६००८७५ हिमाल सुनार पुरूष २०७१-०३-२६   1600 0 1600
२३३९ बालबलिका सुरक्षा भत्ता - दलित २०७४०३२५०१९९४ िकस्नन सुनार पुरूष २०७४-०३-२५   1600 0 1600
२३४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०१०१९०४ अंकित थापा पुरूष २०७३-०४-०१   1600 0 1600
२३४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१११००१९६५ अनिता बोहरा महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
२३४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८०८०२६७१ अनिस धामी पुरूष २०७५-०८-०८   1600 0 1600
२३४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०७०३३४३ अनुस थापा पुरूष २०७५-०७-०७   1600 0 1600
२३४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९३००१६१८ अन्जु कुवँर महिला २०७५-०९-३०   1600 0 1600
२३४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९१३०२५८८ अमृत किमाडी पुरूष २०७५-०९-१३   1600 0 1600
२३४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१११८०११८२ अम्बिका कोइराला महिला २०७४-११-१८   1600 0 1600
२३४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१११५०१३५६ अम्बीका बोहरा महिला २०७२-११-१५   1600 0 1600
२३४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१०६०२०१८ अरती गिरी महिला २०७१-०१-०६   800 0 800
२३४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१३००१४१६ अविसेक निरौला पुरूष २०७१-०१-३०   800 0 800
२३५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०८०३०३९ अशोक कुवँर पुरूष २०७२-०९-०८   1600 0 1600
२३५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०८०१२१५ अशोक कुवर पुरूष २०७२-०९-०८   1600 0 1600
२३५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२०६०११२८ अस्मिता थापा महिला २०७४-१२-०६   1600 0 1600
२३५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१११००१९७३ अस्मिता थापा महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
२३५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१५०२६५२ अस्मिता भट्ट महिला २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२३५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१००९०१७७१ अस्मीता कुवर महिला २०७३-१०-०९   1600 0 1600
२३५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४२२०१४५६ अस्मीता जोशी महिला २०७२-०४-२२   1600 0 1600
२३५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२१०२०३२ अस्लेसा थापा महिला २०७१-११-२१   1600 0 1600
२३५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१११३०१५९९ आपुस कुवर पुरूष २०७३-११-१३   1600 0 1600
२३५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६२८०१८८४ आयुष थापा पुरूष २०७१-०६-२८   1600 0 1600
२३६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४२१०१५५७ आयुष भट्ट पुरूष २०७२-०४-२१   1600 0 1600
२३६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६१८०१८५५ आयुषा जोशी महिला २०७२-०६-१८   1600 0 1600
२३६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१११७०२१०३ आयुस खत्री पुरूष २०७२-११-१७   1600 0 1600
२३६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९१२०२४७३ आयुस नाथ पुरूष २०७५-०९-१२   1600 0 1600
२३६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०४०२१८२ आयुस निरौला पुरूष २०७२-१२-०४   1600 0 1600
२३६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३०२०१४५८ आयुसा निरौला महिला २०७३-०३-०२   1600 0 1600
२३६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५०२०१३२९ आरती जोशी महिला २०७४-०५-०२   1600 0 1600
२३६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००८०१२२१ आरेन भट्ट पुरूष २०७२-१०-०८   1600 0 1600
२३६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८२५०३१२९ आर्जन कुवँर पुरूष २०७५-०८-२५   1600 0 1600
२३६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०५०३१७२ आशा थापा महिला २०७२-०१-०५   1600 0 1600
२३७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६२९०३४४१ आशिक बाेहरा पुरूष २०७४-०६-२९   1600 0 1600
२३७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२२०१८९४ आशिका कोइराला महिला २०७१-०२-२२   1200 0 1200
२३७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०३०१२३२ आशिका थापा महिला २०७२-०९-०३   1600 0 1600
२३७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१२१७०११८४ आशिका भट्ट महिला २०७३-१२-१७   1600 0 1600
२३७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६०४०११९२ आषिका थापा महिला २०७३-०६-०४   1600 0 1600
२३७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१०१४०१३७३ आसव जैशी पुरूष २०७५-१०-१४   1600 0 1600
२३७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२१९०११३४ आसा थापा महिला २०७२-०२-१९   1600 0 1600
२३७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०५०५४३२ इसु कुवँर महिला २०७२-०६-०५   1600 0 1600
२३७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०५०३८५८ इसु कुवर महिला २०७२-०६-०५   1600 0 1600
२३७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०५०३०९९ ईश्वर जोशी पुरूष २०७२-०१-०५   1600 0 1600
२३८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०६००७५४ उजली कुँवर महिला २०७५-०७-०६   1600 0 1600
२३८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२०४०१२१३ उपेन्द्र थापा पुरूष २०७१-१२-०४   1600 0 1600
२३८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३३००२८७९ उमा खत्री महिला २०७३-०३-३०   1600 0 1600
२३८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०५०३४५३ उमेश बोहरा पुरूष २०७४-०४-०५   1600 0 1600
२३८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६२८०१११६ उर्मीला भट्ट महिला २०७४-०६-२८   1600 0 1600
२३८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४१५०१४७२ एन्जीला जैशी महिला २०७४-०४-१५   1600 0 1600
२३८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८१२०२००१ एलिसा थापा महिला २०७२-०८-१२   1600 0 1600
२३८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७०६००९६५ एल्सीका गिरी महिला २०७३-०७-०६   1600 0 1600
२३८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४०८०२०२६ ओमप्रकाश ओली पुरूष २०७१-०४-०८   1600 0 1600
२३८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२७०१४६९ कमल कुवर पुरूष २०७१-०२-२७   1200 0 1200
२३९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१००२६७२ कमला कोइराला महिला २०७१-१०-१०   1600 0 1600
२३९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१०५०२३२१ करिस्मा भट्ट महिला २०७३-०१-०५   1600 0 1600
२३९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३१०००७७४ करुणा भट्ट महिला २०७४-०३-१०   1600 0 1600
२३९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१००२३७३ करुणा भट्ट महिला २०७२-१०-१०   1600 0 1600
२३९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९१७०१८४५ करुषा नाथ महिला २०७४-०९-१७   1600 0 1600
२३९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१२००२५२३ कल्पना जोशी महिला २०७५-०१-२०   1600 0 1600
२३९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१००४१४४ कविता कुमारी ओली महिला २०७४-१०-१०   1600 0 1600
२३९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९१००२६३३ कविता भट्ट महिला २०७१-०९-१०   1600 0 1600
२३९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०९०१४७४ कविराज भट्ट पुरूष २०७२-०६-०९   1600 0 1600
२३९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०१०८०१३४१ किरण जोशी पुरूष २०७४-०१-०८   1600 0 1600
२४०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००८०१२१३ किसोर भट्ट पुरूष २०७२-१०-०८   1600 0 1600
२४०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१००२४९८ कुशुम गिरी महिला २०७२-१०-१०   1600 0 1600
२४०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०५०२४०५ कुसुम जोशी महिला २०७२-०६-०५   1600 0 1600
२४०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१५००९८८ कुसुम थापा महिला २०७३-०९-१५   1600 0 1600
२४०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३२९०१९०९ कृष्ण जोशी पुरूष २०७२-०३-२९   1600 0 1600
२४०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७२२००७७४ केपी जोशी पुरूष २०७४-०७-२२   1600 0 1600
२४०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००१०२०६७ कोपिला जोशी महिला २०७२-१०-०१   1600 0 1600
२४०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१०२००१५१८ खगेन्द्र कुवँर पुरूष २०७५-१०-२०   1600 0 1600
२४०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११२०११२१ खगेन्द्र निरौला पुरूष २०७३-०१-१२   1600 0 1600
२४०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१५०१३३९ गंगा किमाडी महिला २०७२-१२-१५   1600 0 1600
२४१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०२००६७३ गंगादत्त जोशी पुरूष २०७५-०७-०२   1600 0 1600
२४११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५१९००९८६ गणेश किमाडी पुरूष २०७४-०५-१९   1600 0 1600
२४१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८२००१००४ गणेश कुवर पुरूष २०७३-०८-२०   1600 0 1600
२४१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३०८०१९८८ गणेश निरौला पुरूष २०७१-०३-०८   1600 0 1600
२४१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११२८०१७२८ गायत्री भट्ट महिला २०७४-११-२८   1600 0 1600
२४१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०७०४०९५ गोकर्ण गीरी पुरूष २०७३-०४-०७   1600 0 1600
२४१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४१९०१७९३ गोकुलराज जोशी पुरूष २०७१-०४-१९   1600 0 1600
२४१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७१२०२४४९ गोलु थापा महिला २०७३-०७-१२   1600 0 1600
२४१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१११००३८३९ गोविन्द कुवँर पुरूष २०७४-११-१०   1600 0 1600
२४१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२०६०१३८८ चादनी निरौला महिला २०७२-०२-०६   1600 0 1600
२४२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०५१५०१८७२ च्रन्द्र प्रसाद बाेहरा पुरूष २०७५-०५-१५   1600 0 1600
२४२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०२०३२२९ जनक थापा पुरूष २०७५-०७-०२   1600 0 1600
२४२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१५०१३२१ जमुना किमाडी महिला २०७२-१२-१५   1600 0 1600
२४२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५२५०१३०६ जय थापा पुरूष २०७३-०५-२५   1600 0 1600
२४२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७१४०१६९८ जयन्ती जोशी महिला २०७१-०७-१४   1600 0 1600
२४२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२००२४३९ जानकी कुवर महिला २०७१-०२-२०   1200 0 1200
२४२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११०५०१२९३ जानकी निरौला महिला २०७२-११-०५   1600 0 1600
२४२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११०५०२८५३ जानकी भट्ट महिला २०७२-११-०५   1600 0 1600
२४२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९०२०१५४१ जिवन वली पुरूष २०७१-०९-०२   1600 0 1600
२४२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११११५०१९६३ जुना भट्ट महिला २०७१-११-१५   1600 0 1600
२४३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०२७०१४५८ जेनिशा जोशी महिला २०७४-१०-२७   1600 0 1600
२४३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६११०२३०२ जेनीसा जोशी महिला २०७३-०६-११   1600 0 1600
२४३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१००८०१९२२ झर्ना किमाडी महिला २०७३-१०-०८   1600 0 1600
२४३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८१३०२८७९ डम्मर कुवर पुरूष २०७५-०८-१३   1600 0 1600
२४३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०११४०१६३५ डम्मर बहादुर बोहरा पुरूष २०७५-०१-१४   1600 0 1600
२४३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००२०२००२ डम्मरा जोशी महिला २०७१-१०-०२   1600 0 1600
२४३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८२००४९२७ तुलसी धामी महिला २०७२-०८-२०   1600 0 1600
२४३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१०५०७२१७ दिक्षा जोशी महिला २०७१-०१-०५   800 0 800
२४३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१०२०१३७९ दिक्षा जोशी महिला २०७३-०१-०२   1600 0 1600
२४३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५२४०१०१८ दिनेश कुवर पुरूष २०७४-०५-२४   1600 0 1600
२४४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१०२०१३५३ दिपक कोइराला पुरूष २०७३-०१-०२   1600 0 1600
२४४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२०१०१८४३ दिपकाज कोइराला पुरूष २०७२-०२-०१   1600 0 1600
२४४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२२३०१११३ दीक्षा नाथ महिला २०७२-०२-२३   1600 0 1600
२४४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६०१०१४९५ देबकी भट्ट महिला २०७३-०६-०१   1600 0 1600
२४४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१२०४३८५ धन बहादुर विक पुरूष २०७३-०८-१२   1600 0 1600
२४४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९०४०३२४५ धना कुँवर महिला २०७४-०९-०४   1600 0 1600
२४४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७१३००८४५ धर्म निरौला पुरूष २०७४-०७-१३   1600 0 1600
२४४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८०२०३६०४ नन्ना कुमारी थापा महिला २०७४-०८-०२   1600 0 1600
२४४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१२०२४७४ नबिन भट्ट पुरूष २०७१-०८-१२   1600 0 1600
२४४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११२८०१३२६ नरेन्द्र किमाडी पुरूष २०७२-११-२८   1600 0 1600
२४५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२११०१५९६ नरेश किमाडी पुरूष २०७१-०२-११   1200 0 1200
२४५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११००१८३६ नरेस थापा पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२४५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१२०३२६३ नव राज भट्ट पुरूष २०७२-१०-१२   1600 0 1600
२४५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८०४०२३५४ नविना कुमारी थापा महिला २०७४-०८-०४   1600 0 1600
२४५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०११४०१८७३ नारद कोइराला पुरूष २०७१-०१-१४   800 0 800
२४५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२२५००४७७ निकाश जोशी पुरूष २०७४-०२-२५   1600 0 1600
२४५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११००१७६३ निकेश कुवर पुरूष २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२४५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३०१०१५६७ निकेश थापा पुरूष २०७३-०३-०१   1600 0 1600
२४५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७०९००८३७ नितेश गिरी पुरूष २०७३-०७-०९   1600 0 1600
२४५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०२००१९२५ निर्मला ओली महिला २०७४-१०-२०   1600 0 1600
२४६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०९०२८६३ निर्मला ओली महिला २०७४-०३-०९   1600 0 1600
२४६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२२५००४८५ निशान्त जोशी पुरूष २०७४-०२-२५   1600 0 1600
२४६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००५०२४७२ निसन थापा पुरूष २०७२-१०-०५   1600 0 1600
२४६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१००३५४२ निसा कुवर महिला २०७१-०८-१०   1600 0 1600
२४६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९०१०२१५६ निसा भट्ट महिला २०७४-०९-०१   1600 0 1600
२४६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०७२६०११८७ निसान कुवर पुरूष २०७२-०७-२६   1600 0 1600
२४६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११२७०३६३५ निसान गिरी पुरूष २०७४-११-२७   1600 0 1600
२४६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९२९०१६६२ निसान्त नाथ पुरूष २०७४-०९-२९   1600 0 1600
२४६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६०६०१२३७ पबित्रा निरौला महिला २०७४-०६-०६   1600 0 1600
२४६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६२००१९९२ पारस कुवर पुरूष २०७२-०६-२०   1600 0 1600
२४७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२१५०१९७५ पारु बोहरा महिला २०७२-०२-१५   1600 0 1600
२४७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५१५०३१११ पार्वती जोशी महिला २०७४-०५-१५   1600 0 1600
२४७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६१००३७६५ पुणीमा थापा महिला २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२४७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७०१०११९४ पुणीमा नाथ महिला २०७४-०७-०१   1600 0 1600
२४७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०७०१०९९ पुष्पा निरौला महिला २०७४-०४-०७   1600 0 1600
२४७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५१५०१४१४ पूजा बोहरा महिला २०७३-०५-१५   1600 0 1600
२४७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००५०२६८८ प्रकाश थापा पुरूष २०७२-१०-०५   1600 0 1600
२४७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२६०१२७५ प्रकाश बोहरा पुरूष २०७३-०३-२६   1600 0 1600
२४७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५१६०१०६३ प्रक्रीती गिरी महिला २०७४-०५-१६   1600 0 1600
२४७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०११३०२८९४ प्रदिप कुवँर पुरूष २०७५-०१-१३   1600 0 1600
२४८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१११४०१२८४ प्रदिप बोहरा पुरूष २०७२-११-१४   1600 0 1600
२४८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०५११०१५४८ प्रमिला जोशी महिला २०७२-०५-११   1600 0 1600
२४८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५१७००८८१ प्रमिसा थापा महिला २०७४-०५-१७   1600 0 1600
२४८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२७०२५९१ प्रिया कुवँर महिला २०७१-११-२७   1600 0 1600
२४८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२७०२०१३ प्रिया कुवर महिला २०७१-११-२७   1600 0 1600
२४८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२२०१९१६ प्रेमजला कुवर महिला २०७१-०२-२२   1200 0 1200
२४८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९१००२७७४ बासु देव भट्ट पुरूष २०७५-०९-१०   1600 0 1600
२४८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२१३००४८१ बिकाश जोी पुरूष २०७४-०२-१३   1600 0 1600
२४८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४२२०१७५५ बिनिता जोशी महिला २०७१-०४-२२   1600 0 1600
२४८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३२०००६४१ बिनीशा नाथ महिला २०७४-०३-२०   1600 0 1600
२४९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०४०३२१७ बिनोद किमाडी पुरूष २०७५-०७-०४   1600 0 1600
२४९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६०६०१०९८ बिनोदराज जोशी पुरूष २०७३-०६-०६   1600 0 1600
२४९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२४०१७६४ बिप्लप भट्ट पुरूष २०७१-११-२४   1600 0 1600
२४९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५११०१०१७ बिमला भट्ट महिला २०७३-०५-११   1600 0 1600
२४९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८०५०२८९४ भगवती भट्ट महिला २०७१-०८-०५   1600 0 1600
२४९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२२३००८९३ भुपेन्द्र ओली पुरूष २०७४-१२-२३   1600 0 1600
२४९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१९०१७६४ भुपेन्द्र कुवँर पुरूष २०७४-१०-१९   1600 0 1600
२४९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३१००३८५७ मदना कुवर महिला २०७१-०३-१०   1600 0 1600
२४९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१८०१७४४ मनिस गिरी पुरूष २०७१-०२-१८   1200 0 1200
२४९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१०४०२६९४ मनिसा किमाडी महिला २०७१-०१-०४   800 0 800
२५०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२२०१२१४ मनिसा गिरी महिला २०७१-११-२२   1600 0 1600
२५०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४१५०२७७३ मनिसा जोशी महिला २०७१-०४-१५   1600 0 1600
२५०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३०५०२४४४ मनोज ओली पुरूष २०७२-०३-०५   1600 0 1600
२५०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८२८०२५४५ मन्धरी कुमारी कुवँर महिला २०७४-०८-२८   1600 0 1600
२५०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६१००१३१२ महेश कुवर पुरूष २०७४-०६-१०   1600 0 1600
२५०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१२०२९३८ महेश जोशी पुरूष २०७१-०८-१२   1600 0 1600
२५०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०७०१५२८ महेश्वरी थापा महिला २०७२-०६-०७   1600 0 1600
२५०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१११००७९९ महेस थापा पुरूष २०७५-०१-११   1600 0 1600
२५०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६१००३५८१ मह्श कुवँर पुरूष २०७४-०६-१०   1600 0 1600
२५०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८१२०१९६१ मुकेश किमाडी पुरूष २०७२-०८-१२   1600 0 1600
२५१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१९०२१०७ मुकेश कुवर पुरूष २०७१-०८-१९   1600 0 1600
२५११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०७०१६७२ मुनमति बोहरा महिला २०७२-०८-०७   1600 0 1600
२५१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१००४००५९२ मुस्कान बोहरा पुरूष २०७३-१०-०४   1600 0 1600
२५१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१००१०२२८७ यज्ञ राज जोशी पुरूष २०७४-१०-०१   1600 0 1600
२५१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१०१०१९९६ यज्ञराज निरौला पुरूष २०७५-०१-०१   1600 0 1600
२५१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००८०१६९४ यशोदा जोशी महिला २०७१-१०-०८   1600 0 1600
२५१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४११०२१९४ यसोधा जोशी महिला २०७३-०४-११   1600 0 1600
२५१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२२४०११३५ युनिक कुवर पुरूष २०७१-१२-२४   1600 0 1600
२५१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१२६०१५४७ युनिक निरौला पुरूष २०७१-०१-२६   800 0 800
२५१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८१४०२८८५ युनिसा बोहरा महिला २०७५-०८-१४   1600 0 1600
२५२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५२९०१८६४ युवराज भट्ट पुरूष २०७१-०५-२९   1600 0 1600
२५२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६२८०१६०७ रबिन गिरी पुरूष २०७२-०६-२८   1600 0 1600
२५२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१०४०२६५८ रबिन्द्र निराैला पुरूष २०७१-०१-०४   800 0 800
२५२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०२३०१५८४ रविन्द्र बाृहरा पुरूष २०७४-१०-२३   1600 0 1600
२५२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२०२०२४२२ राजकुमार नाथ पुरूष २०७४-१२-०२   1600 0 1600
२५२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०७०१०१८७५ राजेन्द्र बोहरा पुरूष २०७२-०७-०१   1600 0 1600
२५२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०२३०१५७२ राजेन्द्र भट्ट पुरूष २०७४-१०-२३   1600 0 1600
२५२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०२२२०१८०३ राजेश कुँवर पुरूष २०७५-०२-२२   1600 0 1600
२५२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८११००८८४ राधिका नाथ महिला २०७३-०८-११   1600 0 1600
२५२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१००७०१९७८ रितिक खत्री महिला २०७५-१०-०७   1600 0 1600
२५३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६२६०१२७३ रितु कुँवर महिला २०७५-०६-२६   1600 0 1600
२५३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०४००३७१ रितु कुमारि जोशी महिला २०७४-०३-०४   1600 0 1600
२५३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८२३०१८३२ रितु जैशी महिला २०७४-०८-२३   1600 0 1600
२५३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५१४०१७९१ रितु जोशी महिला २०७१-०५-१४   1600 0 1600
२५३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०४००३८९ रिदम कुमार जोशी पुरूष २०७४-०३-०४   1600 0 1600
२५३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००५०२५१४ रिदिम जोशी पुरूष २०७२-१०-०५   1600 0 1600
२५३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२२३००७९७ रिदिम जोशी पुरूष २०७३-०२-२३   1600 0 1600
२५३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०५०१७२३ रिनु खाती महिला २०७३-०४-०५   1600 0 1600
२५३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९२८०१८५१ रियाज जाेशी पुरूष २०७५-०९-२८   1600 0 1600
२५३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९२८०१७७८ रियाज जोशी पुरूष २०७५-०९-२८   1600 0 1600
२५४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१९०१२०२ रुपेश किमाडी पुरूष २०७२-१०-१९   1600 0 1600
२५४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१२६०१५५४ रेखा थापा महिला २०७१-०१-२६   800 0 800
२५४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८०५०११९५ रेजिना कुवर महिला २०७३-०८-०५   1600 0 1600
२५४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१२२४०११७२ रोशन कुवर पुरूष २०७३-१२-२४   1600 0 1600
२५४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००७०१२९८ रोशन कुवर पुरूष २०७२-१०-०७   1600 0 1600
२५४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०५३००१३२४ रोसन थापा पुरूष २०७२-०५-३०   1600 0 1600
२५४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८१५०५७४२ लक्ष्मण कुवँर पुरूष २०७२-०८-१५   1600 0 1600
२५४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१००१०२७६३ लक्ष्मी किमाडी महिला २०७५-१०-०१   1600 0 1600
२५४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८०५०३४३६ लक्ष्मी किमाडी महिला २०७५-०८-०५   1600 0 1600
२५४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४१२०१३३१ लक्ष्मी कुवर महिला २०७३-०४-१२   1600 0 1600
२५५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९१४०२१२६ लक्ष्मी जैशी महिला २०७४-०९-१४   1600 0 1600
२५५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०८०१११५ लक्ष्मी नाथ महिला २०७३-०४-०८   1600 0 1600
२५५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०४०११५९ लक्ष्मी निरौला महिला २०७३-०२-०४   1600 0 1600
२५५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४१५०५४०४ लक्ष्मी बोहरा महिला २०७१-०४-१५   1600 0 1600
२५५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०९०१२०५ लक्ष्मी बोहरा महिला २०७२-०९-०९   1600 0 1600
२५५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१००१०२२९५ लक्ष्मी भट्ट महिला २०७४-१०-०१   1600 0 1600
२५५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११०२०१४२३ लक्ष्मी भट्ट महिला २०७२-११-०२   1600 0 1600
२५५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००१०२७८८ ललित थापा पुरूष २०७१-१०-०१   1600 0 1600
२५५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१०१०००८३९ विकास किमाडी पुरूष २०७३-१०-१०   1600 0 1600
२५५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०११००४२६३ विनिसा गिरी महिला २०७१-०१-१०   800 0 800
२५६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८०७०२०४५ विनोद किमाडी पुरूष २०७१-०८-०७   1600 0 1600
२५६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००२०१९४५ विन्दु निरौला महिला २०७१-१०-०२   1600 0 1600
२५६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२२४०१११६ विपिन कुवर पुरूष २०७३-०२-२४   1600 0 1600
२५६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११११२०१८३५ विमला निरौला महिला २०७१-११-१२   1600 0 1600
२५६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००५०२५०६ विवेक जैशी पुरूष २०७२-१०-०५   1600 0 1600
२५६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७२३०१५१७ विवेक थापा पुरूष २०७१-०७-२३   1600 0 1600
२५६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२७००७४४ विवेक बोहरा पुरूष २०७३-०९-२७   1600 0 1600
२५६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००७०१७०४ शर्मिला बोहरा महिला २०७१-१०-०७   1600 0 1600
२५६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३०२०२७४४ शान्ती कुवर महिला २०७१-०३-०२   1600 0 1600
२५६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८१९०२१८४ शितल कुवँर महिला २०७४-०८-१९   1600 0 1600
२५७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९०३०२१४५ शितल गिरी पुरूष २०७४-०९-०३   1600 0 1600
२५७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५०१०१२६३ शिशिर जोशी पुरूष २०७४-०५-०१   1600 0 1600
२५७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३२३०१८०६ शिशिर नाथ पुरूष २०७५-०३-२३   1600 0 1600
२५७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१५०२६७८ शुशिला नाथ महिला २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२५७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८२८०२७०३ सक्षम थापा पुरूष २०७५-०८-२८   1600 0 1600
२५७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१११००७४५ सन्तोकी ओली महिला २०७३-०१-११   1600 0 1600
२५७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४१३०३०२४ सन्तोस धामी पुरूष २०७१-०४-१३   1600 0 1600
२५७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०७१२०१७१६ सबिता नाथ महिला २०७२-०७-१२   1600 0 1600
२५७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३०४०१९३६ सबीत्री कुवर महिला २०७२-०३-०४   1600 0 1600
२५७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४१४०१७१९ समिक्षा निरौला महिला २०७२-०४-१४   1600 0 1600
२५८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११०४०१७३७ समिक्षा भट्ट महिला २०७४-११-०४   1600 0 1600
२५८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१००२४८३ समित किमाडी पुरूष २०७२-१०-१०   1600 0 1600
२५८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४२२०१७७२ सरिना कुँवर महिला २०७५-०४-२२   1600 0 1600
२५८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७२७००८६२ साजन ओली पुरूष २०७३-०७-२७   1600 0 1600
२५८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८२००२४८५ सानु कुवर महिला २०७१-०८-२०   1600 0 1600
२५८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९०१०२५४१ सान्त जैशी पुरूष २०७१-०९-०१   1600 0 1600
२५८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०३०१९३७ साबित्री जोशी महिला २०७२-०८-०३   1600 0 1600
२५८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२२२०१४१९ सितल किमाडी पुरूष २०७२-०२-२२   1600 0 1600
२५८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२७०१४८५ सिता थापा महिला २०७१-०२-२७   1200 0 1200
२५८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०१०२३४७ सिता भट्ट महिला २०७२-०६-०१   1600 0 1600
२५९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१६०१२४६ सिमा थापा महिला २०७२-१२-१६   1600 0 1600
२५९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८०५०२४१५ सिमा बोहरा महिला २०७४-०८-०५   1600 0 1600
२५९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२०५००७०१ सिर्जना कुमारी जोशी महिला २०७४-०२-०५   1600 0 1600
२५९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२०५०१४९३ सिर्जना जोशी महिला २०७४-०२-०५   1600 0 1600
२५९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१००५०२२८८ सिर्जना थापा महिला २०७४-१०-०५   1600 0 1600
२५९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१४०१८३७ सिर्जना बोहरा महिला २०७१-०८-१४   1600 0 1600
२५९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१६००६९९ सिसिर जोशी पुरूष २०७३-०८-१६   1600 0 1600
२५९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९२३०१३६४ सुनिता जोशी महिला २०७१-०९-२३   1600 0 1600
२५९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७१३००८५२ सुबास निरौला पुरूष २०७४-०७-१३   1600 0 1600
२५९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०१०१२६३ सुमन थापा पुरूष २०७२-१२-०१   1600 0 1600
२६०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४२२०१७८४ सुमन थापा पुरूष २०७५-०४-२२   1600 0 1600
२६०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८२८०२७११ सुमन बोहरा पुरूष २०७५-०८-२८   1600 0 1600
२६०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०७०१५७८ सुरक्षा भट्ट महिला २०७२-०१-०७   1600 0 1600
२६०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५०१०१४८९ सुरज कोइराला पुरूष २०७३-०५-०१   1600 0 1600
२६०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६१००१७४४ सुवास गिरी पुरूष २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२६०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२१४०२१०४ सुशिल बोहरा पुरूष २०७४-१२-१४   1600 0 1600
२६०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०२०२७९१ सुसिला किमाडी महिला २०७२-०१-०२   1600 0 1600
२६०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१८०१०३४ सुस्मिता जोशी महिला २०७३-०९-१८   1600 0 1600
२६०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०४०१२३३ सृष्टि थापा महिला २०७३-०२-०४   1600 0 1600
२६०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९२८०१७६४ सोनिका कुमारी ओली महिला २०७५-०९-२८   1600 0 1600
२६१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१११५०१८३४ स्रिष्टी जोशी महिला २०७३-११-१५   1600 0 1600
२६११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००८०१६८६ हजारी बोहरा महिला २०७१-१०-०८   1600 0 1600
२६१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०८०१४१४ हासु कुवर महिला २०७४-०४-०८   1600 0 1600
२६१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२०९०१३०९ हिक्मत ओली पुरूष २०७२-०२-०९   1600 0 1600
२६१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१११००३७२४ हेमन्त ओली पुरूष २०७३-११-१०   1600 0 1600
२६१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२१५०१५७५ हेमन्ती कुवर महिला २०७४-०२-१५   1600 0 1600
२६१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१८०१७१३ हेमराज भट्ट पुरूष २०७४-१०-१८   1600 0 1600
२६१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२३१००३५३ अंकित खडका पुरूष २०७४-०२-३१   1600 0 1600
२६१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२२१००७७६ अंकित सायर पुरूष २०७२-१२-२१   1600 0 1600
२६१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१५०३९९४ अजय रावल पुरूष २०७१-०६-१५   1600 0 1600
२६२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३२६०१७२५ अटिष्टा खड्का महिला २०७१-०३-२६   1600 0 1600
२६२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५११०३००८७८ अनन्ति खाती महिला २०७५-११-०३   1600 0 1600
२६२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६०५०१२३६ अनमल खाती पुरूष २०७५-०६-०५   1600 0 1600
२६२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१५०२७६९ अनमोल खड्का पुरूष २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२६२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३११०५०१८९२ अनमोल खाती पुरूष २०७३-११-०५   1600 0 1600
२६२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१२१००८९७ अनराज सायर पुरूष २०७५-०१-२१   1600 0 1600
२६२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५१६०११६४ अनिता खड्का महिला २०७३-०५-१६   1600 0 1600
२६२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०१००७२१ अनिता खाती महिला २०७५-०३-०१   1600 0 1600
२६२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१३०१३८५ अनिस किमाडी पुरूष २०७१-१२-१३   1600 0 1600
२६२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९१४०१२५४ अनिस खाती पुरूष २०७२-०९-१४   1600 0 1600
२६३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४१७०१४०७ अनिस बानिया पुरूष २०७२-०४-१७   1600 0 1600
२६३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८२००२१६३ अनिसा खाती महिला २०७२-०८-२०   1600 0 1600
२६३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१०१०७६०५ अनुजा खड्का महिला २०७५-०१-०१   1600 0 1600
२६३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०३०१९२९ अनुसा एेडी महिला २०७२-०८-०३   1600 0 1600
२६३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०५०६०१८३७ अनुस्का खड्का महिला २०७२-०५-०६   1600 0 1600
२६३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६३००१४३१ अनुस्का रावल महिला २०७१-०६-३०   1600 0 1600
२६३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०६०२४३८ अमन खाती पुरूष २०७४-०४-०६   1600 0 1600
२६३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७२३००१९७ अमन खाती पुरूष २०७५-०७-२३   1600 0 1600
२६३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७२६०३३०१ अमन खाती पुरूष २०७५-०७-२६   1600 0 1600
२६३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००२०२०२६ अमन बोहरा पुरूष २०७१-१०-०२   1600 0 1600
२६४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९१८०२२१५ अमन्तिका खड्का महिला २०७५-०९-१८   1600 0 1600
२६४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७२८००८११ अमित खाती पुरूष २०७३-०७-२८   1600 0 1600
२६४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०६०१८५३ अमिर खड्का पुरूष २०७२-०६-०६   1600 0 1600
२६४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०१०१८२१ अमिसा दहाल महिला २०७३-०४-०१   1600 0 1600
२६४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४०५०३०१२ अम्बीका खाती महिला २०७१-०४-०५   1600 0 1600
२६४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११०३०१६३६ अरविन खाती पुरूष २०७१-११-०३   1600 0 1600
२६४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२१००८७९ अविका खाती महिला २०७३-०९-२१   1600 0 1600
२६४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७१२०११०२ अविमत खड्का पुरूष २०७३-०७-१२   1600 0 1600
२६४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०८०१२४५ अशोक एेडी पुरूष २०७२-०६-०८   1600 0 1600
२६४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३०४०११५७ अशोक खाती पुरूष २०७३-०३-०४   1600 0 1600
२६५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१११८०१३६८ असिना खाती महिला २०७२-११-१८   1600 0 1600
२६५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६०७०११२३ अस्मीता खाती महिला २०७३-०६-०७   1600 0 1600
२६५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११११७०१४४६ आकास दहाल पुरूष २०७१-११-१७   1600 0 1600
२६५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१००२७३३ आकास रावल पुरूष २०७१-१०-१०   1600 0 1600
२६५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४३००१५२८ आकृती खड्का महिला २०७५-०४-३०   1600 0 1600
२६५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७०४०१६१६ आके खड्का पुरूष २०७१-०७-०४   1600 0 1600
२६५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०७०१२३२ आदित्य खाती पुरूष २०७३-०४-०७   1600 0 1600
२६५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२२००२०२४ आदित्य खाती पुरूष २०७१-१२-२०   1600 0 1600
२६५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७२१०२५९२ आदित्य सायर पुरूष २०७१-०७-२१   1600 0 1600
२६५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०६०१५७५ आब्सीक खड्का पुरूष २०७२-०८-०६   1600 0 1600
२६६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८२९०१३३८ आयन बानिया पुरूष २०७२-०८-२९   1600 0 1600
२६६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१२००१६०३ आयुष रावल पुरूष २०७३-०१-२०   1600 0 1600
२६६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०७००६८९ आयुस एेडी पुरूष २०७४-०३-०७   1600 0 1600
२६६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१०२६०१८२५ आयुस खाती पुरूष २०७३-१०-२६   1600 0 1600
२६६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१०२६०१८१७ आयुस सायर पुरूष २०७३-१०-२६   1600 0 1600
२६६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८०१०३५३४ आर एन विक पुरूष २०७५-०८-०१   1600 0 1600
२६६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१२०६०१५२६ आरती खाती महिला २०७३-१२-०६   1600 0 1600
२६६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५२२०२७९६ आरती खाती महिला २०७४-०५-२२   1600 0 1600
२६६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४१५०१७५५ आरती थापा महिला २०७३-०४-१५   1600 0 1600
२६६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०२२१०१९५३ आसिया खाती महिला २०७५-०२-२१   1600 0 1600
२६७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६०९०३३८२ आसिस नेपाली पुरूष २०७५-०६-०९   1600 0 1600
२६७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७२२००९८८ आसृता खड्का महिला २०७३-०७-२२   1600 0 1600
२६७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१५०२७०२ इन्द्र बानिया पुरूष २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२६७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१९००४२८ ईन्द्र खाती पुरूष २०७३-०९-१९   1600 0 1600
२६७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२२१००७४२ ईश्वरी खाती महिला २०७३-०२-२१   1600 0 1600
२६७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०८०११५१ उपेन्द्र खाती पुरूष २०७२-१२-०८   1600 0 1600
२६७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०७१६०१५२७ उमेश बानिया पुरूष २०७२-०७-१६   1600 0 1600
२६७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५१५०१३८३ उर्मिला किमाडी महिला २०७३-०५-१५   1600 0 1600
२६७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२०२०२२८८ उर्मिला कुवर महिला २०७१-०२-०२   1200 0 1200
२६७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२५००८६२ एन्जल दहाल पुरूष २०७३-०९-२५   1600 0 1600
२६८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३२७०१७०७ एलिसा खड्का महिला २०७१-०३-२७   1600 0 1600
२६८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४१६०१६६७ एलीसा खाती महिला २०७५-०४-१६   1600 0 1600
२६८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११६०१२१३ एसिस खड्का पुरूष २०७३-०१-१६   1600 0 1600
२६८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७१२०१११३ ओपी खाती पुरूष २०७३-०७-१२   1600 0 1600
२६८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२८०१५२९ कट्टि खाती महिला २०७३-०३-२८   1600 0 1600
२६८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०७०१२१४ कमल थापा पुरूष २०७४-०४-०७   1600 0 1600
२६८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७०१२१००२४३१ कमल थापा पुरूष २०७०-१२-१०   400 0 400
२६८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२८००५९३ कमल दहाल पुरूष २०७३-०९-२८   1600 0 1600
२६८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०१०२९३३ कमल सायर पुरूष २०७५-०३-०१   1600 0 1600
२६८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२५०१६१६ कमल सायर पुरूष २०७३-०३-२५   1600 0 1600
२६९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४२३०१६८९ करिश्मा थापा महिला २०७५-०४-२३   1600 0 1600
२६९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७१५०२६०२ करिस्मा किमाडी महिला २०७१-०७-१५   1600 0 1600
२६९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००८०१३२३ करिस्मा थापा महिला २०७२-१०-०८   1600 0 1600
२६९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७२३००७८६ करुणा खडका महिला २०७४-०७-२३   1600 0 1600
२६९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५२००१६०४ करुणा खड्का महिला २०७३-०५-२०   1600 0 1600
२६९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०१२४०१४३९ कलक किमाडी पुरूष २०७४-०१-२४   1600 0 1600
२६९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०४०१२२५ कलावती खाती महिला २०७३-०२-०४   1600 0 1600
२६९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७०७०१७४२ कलु खाती महिला २०७१-०७-०७   1600 0 1600
२६९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३२९०१६५४ कल्पना खाती महिला २०७५-०३-२९   1600 0 1600
२६९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७०६००९९९ कल्पना खाती महिला २०७३-०७-०६   1600 0 1600
२७०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४२३०१६७१ कल्पना थापा महिला २०७५-०४-२३   1600 0 1600
२७०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१००५०२२५१ कविन्द्र खाती पुरूष २०७५-१०-०५   1600 0 1600
२७०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३१८०१७४६ कविन्द्र खाती पुरूष २०७२-०३-१८   1600 0 1600
२७०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८१९०२२३४ कविराज खड्का पुरूष २०७४-०८-१९   1600 0 1600
२७०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०९०१३३५ कस्तुरी किमाडी महिला २०७४-०४-०९   1600 0 1600
२७०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२८०१५३७ किट्ट खाती महिला २०७३-०३-२८   1600 0 1600
२७०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०१००७३९ किरण खाती पुरूष २०७५-०३-०१   1600 0 1600
२७०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०७०१५६३ कृष दहाल पुरूष २०७२-०१-०७   1600 0 1600
२७०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४२००२७५७ केशव एेडी पुरूष २०७१-०४-२०   1600 0 1600
२७०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१५०२६३६ कोपिला एेडी महिला २०७१-१२-१५   1600 0 1600
२७१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५१००१४२१ खगिन्द थापा पुरूष २०७४-०५-१०   1600 0 1600
२७११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१०१९०११९७ खगी नेपाली पुरूष २०७५-१०-१९   1600 0 1600
२७१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८२६०३०६९ खगेन्द्र खाती पुरूष २०७५-०८-२६   1600 0 1600
२७१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०२०१६४५ खाषिका खाती महिला २०७४-०४-०२   1600 0 1600
२७१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६३००१३४८ खुसी खाती महिला २०७२-०६-३०   1600 0 1600
२७१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१०१०००८७३ खुसी खाती महिला २०७३-१०-१०   1600 0 1600
२७१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६१७०१२३४ गंगा किमाडी महिला २०७४-०६-१७   1600 0 1600
२७१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६०१०१५८४ गंगा खाती महिला २०७४-०६-०१   1600 0 1600
२७१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१४००९४६ गगन रावल पुरूष २०७२-१२-१४   1600 0 1600
२७१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२५०२७५४ गरिमा रावल महिला २०७३-०३-२५   1600 0 1600
२७२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२२५०१२१२ गायत्री खाती महिला २०७३-०२-२५   1600 0 1600
२७२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६०१०२७११ गुमाने खाती पुरूष २०७१-०६-०१   1600 0 1600
२७२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१००२५०२ चन्दन थापा पुरूष २०७४-१०-१०   1600 0 1600
२७२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४११०१४१४ चन्द्र सायर पुरूष २०७४-०४-११   1600 0 1600
२७२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१००२२०७ चेतना खाती महिला २०७१-१२-१०   1600 0 1600
२७२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७२८०३४१४ जगदिस रावल पुरूष २०७५-०७-२८   1600 0 1600
२७२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६०१०१५७६ जबना खाती महिला २०७४-०६-०१   1600 0 1600
२७२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२२६०१९१४ जानकी खाती महिला २०७४-१२-२६   1600 0 1600
२७२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०५०१७९८ जानकी खाती महिला २०७३-०४-०५   1600 0 1600
२७२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०५०२०१९७६ जिवन खाती पुरूष २०७२-०५-०२   1600 0 1600
२७३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३०५०१७४१ जिविका थापा महिला २०७३-०३-०५   1600 0 1600
२७३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९०७०२२१८ जेनिशा खड्का महिला २०७५-०९-०७   1600 0 1600
२७३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०७०२७५३ जेनिसा खाती महिला २०७२-०८-०७   1600 0 1600
२७३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७११०११३८ टंक खड्का पुरूष २०७३-०७-११   1600 0 1600
२७३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१२०२२३९ टार्जन खाती पुरूष २०७१-०६-१२   1600 0 1600
२७३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४०२०२०७९ टेक खाती पुरूष २०७५-०४-०२   1600 0 1600
२७३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०६००८७६ डब्बल सायर पुरूष २०७२-१२-०६   1600 0 1600
२७३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११११३०१५३६ डम्बर किमाडी पुरूष २०७१-११-१३   1600 0 1600
२७३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०७००७९१ डम्मर सायर पुरूष २०७२-१२-०७   1600 0 1600
२७३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७२८०२९५५ डम्मरा रावल महिला २०७४-०७-२८   1600 0 1600
२७४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२२००१२०२ तनुजा खडका महिला २०७४-१२-२०   1600 0 1600
२७४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५०८०२२८८ तपना खाती महिला २०७१-०५-०८   1600 0 1600
२७४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७०५०१५७७ तुनिला खाती महिला २०७३-०७-०५   1600 0 1600
२७४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२२००११९४ तुलसी खाती महिला २०७४-१२-२०   1600 0 1600
२७४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१२००८८६ तेज खाती पुरूष २०७३-०९-१२   1600 0 1600
२७४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३२३०१५०६ दर्शना खड्का महिला २०७२-०३-२३   1600 0 1600
२७४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१२०१६९४ दशरथ दहाल पुरूष २०७२-१०-१२   1600 0 1600
२७४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१०२०१६५५ दिक्षा खड्का महिला २०७५-०१-०२   1600 0 1600
२७४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२०५०२२५५ दिनेश किमाडी पुरूष २०७२-०२-०५   1600 0 1600
२७४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६१००१८०१ दिनेश खाती पुरूष २०७३-०६-१०   1600 0 1600
२७५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१५०२६६१ दिनेश दहाल पुरूष २०७१-०६-१५   1600 0 1600
२७५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६०८०३१९४ दिपक किमाडी पुरूष २०७५-०६-०८   1600 0 1600
२७५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३२१०१९६६ दिपसिका खड्का महिला २०७५-०३-२१   1600 0 1600
२७५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१००२९७३ दिपसिका रावल महिला २०७२-१२-१०   1600 0 1600
२७५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४२७०१२७९ दिपा खडका महिला २०७४-०४-२७   1600 0 1600
२७५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५०७०२७०८ दिपा रावल महिला २०७३-०५-०७   1600 0 1600
२७५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०५१५०५०८९ दिपिका खाती महिला २०७५-०५-१५   1600 0 1600
२७५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०११६०२०६६ दिपु किमाडी पुरूष २०७१-०१-१६   800 0 800
२७५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१४०२६१७ दिपेश रावल पुरूष २०७१-१०-१४   1600 0 1600
२७५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९१९०२८०८ दिबससिह सायर पुरूष २०७१-०९-१९   1600 0 1600
२७६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०१२८००७०२ दिवाकर खाती पुरूष २०७५-०१-२८   1600 0 1600
२७६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१२००२४४९ देउमती खाती महिला २०७१-०१-२०   800 0 800
२७६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०५२४०११२५ देबकी खाती महिला २०७४-०५-२४   1600 0 1600
२७६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८१४०२१३६ देवकी खाती महिला २०७४-०८-१४   1600 0 1600
२७६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१६००६८१ धगवती किमाडी महिला २०७३-०८-१६   1600 0 1600
२७६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६०५०२४३९ धनकुमारी थापा महिला २०७२-०६-०५   1600 0 1600
२७६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२०७००७७५ धनपित दहाल पुरूष २०७२-१२-०७   1600 0 1600
२७६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८०७०२३३८ धना कुमारी खाती महिला २०७४-०८-०७   1600 0 1600
२७६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३११०९००७४८ नमुना दाहाल महिला २०७३-११-०९   1600 0 1600
२७६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३०१०२२५२ नरी किमाडी पुरूष २०७२-०३-०१   1600 0 1600
२७७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१२००१४४७ नरु किमाडी महिला २०७३-०१-२०   1600 0 1600
२७७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१०१६०१७८९ नरेन्द्र खाती पुरूष २०७५-१०-१६   1600 0 1600
२७७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०५२३०२९३२ नरेश विक पुरूष २०७५-०५-२३   1600 0 1600
२७७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७१६०२९९९ नविन खाती पुरूष २०७५-०७-१६   1600 0 1600
२७७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१११४०१२९२ नविन खाती पुरूष २०७२-११-१४   1600 0 1600
२७७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०९१९०२०४९ नविन खाती पुरूष २०७५-०९-१९   1600 0 1600
२७७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२१५०११९७ नविना खड्का महिला २०७३-०२-१५   1600 0 1600
२७७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६२९०१७३४ नाईसा खाती महिला २०७१-०६-२९   1600 0 1600
२७७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९०५००९९७ निकेश बोहरा पुरूष २०७३-०९-०५   1600 0 1600
२७७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७०२०२९११ निखील खाति पुरूष २०७३-०७-०२   1600 0 1600
२७८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५२००२४४३ नितु कुवर महिला २०७१-०५-२०   1600 0 1600
२७८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९०५००९८९ नितेश बोहरा पुरूष २०७३-०९-०५   1600 0 1600
२७८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४२२०१३३८ निराजन खाती पुरूष २०७४-०४-२२   1600 0 1600
२७८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६०९०२७३४ निर्मला खाती महिला २०७४-०६-०९   1600 0 1600
२७८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०२०१०१६७१ निषा खाती महिला २०७५-०२-०१   1600 0 1600
२७८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२२००१४७९ निसा खाती महिला २०७२-१२-२०   1600 0 1600
२७८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१८०१९९४ निसा खाती महिला २०७१-०८-१८   1600 0 1600
२७८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४१००१९९६ निसा दहाल महिला २०७३-०४-१०   1600 0 1600
२७८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०११२०१७८४ निसा सायर महिला २०७२-०१-१२   1600 0 1600
२७८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११६०११९७ निसु खाती महिला २०७३-०१-१६   1600 0 1600
२७९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८२३०२४६४ निहान खड्का पुरूष २०७५-०८-२३   1600 0 1600
२७९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०६३००१३६३ निहारिका खड्का महिला २०७२-०६-३०   1600 0 1600
२७९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७१५०३९१६ नैनी खाती महिला २०७५-०७-१५   1600 0 1600
२७९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७०३०२००४ पदम खाती पुरूष २०७१-०७-०३   1600 0 1600
२७९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२९०१५८४ पदम बानिया पुरूष २०७१-०२-२९   1200 0 1200
२७९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०७१६०१५३५ पवित्रा खाती महिला २०७२-०७-१६   1600 0 1600
२७९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७०१०१३९२ पसुपती खडका महिला २०७४-०७-०१   1600 0 1600
२७९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५२५०३९४२ पारस एैडी पुरूष २०७१-०५-२५   1600 0 1600
२७९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१०१६०२४५३ पिरिंका रावल महिला २०७२-१०-१६   1600 0 1600
२७९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१००३०२५ पुजा खाती महिला २०७१-०६-१०   1600 0 1600
२८०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११०४०१६७५ पुतली खाती महिला २०७१-११-०४   1600 0 1600
२८०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११२३०३२६१ पुतली थापा महिला २०७४-११-२३   1600 0 1600
२८०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०५२८०१५८६ पुनिषा खड्का महिला २०७५-०५-२८   1600 0 1600
२८०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६०५०१२४७ पुष्पा दाहाल महिला २०७४-०६-०५   1600 0 1600
२८०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०९०१२३९ पूर्णिमा रावल महिला २०७२-०९-०९   1600 0 1600
२८०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८२००२०७९ प्रगति दहाल महिला २०७२-०८-२०   1600 0 1600
२८०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६२००१३९४ प्रतिभा किमाडी महिला २०७४-०६-२०   1600 0 1600
२८०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०११००१८५१ प्रतिभा खाती महिला २०७३-०१-१०   1600 0 1600
२८०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०२०१४४४ प्रतिभा खाती महिला २०७२-०९-०२   1600 0 1600
२८०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७०४००९८१ प्रदिप थापा पुरूष २०७५-०७-०४   1600 0 1600
२८१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१९०१७७८ प्रदिप दाहाल पुरूष २०७४-१०-१९   1600 0 1600
२८११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१५०२७७७ प्रभा खाती महिला २०७१-०२-१५   1200 0 1200
२८१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३२१०१९४४ प्रविन खड्का पुरूष २०७१-०३-२१   1600 0 1600
२८१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९१२०१७०६ प्रविन खाती पुरूष २०७१-०९-१२   1600 0 1600
२८१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१२०४८१९ प्रितम दाहाल पुरूष २०७२-१२-१२   1600 0 1600
२८१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६१९०२५४३ प्रेमा एेडी महिला २०७४-०६-१९   1600 0 1600
२८१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०८१००३५९१ बर्षा खाती महिला २०७१-०८-१०   1600 0 1600
२८१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०६०२५४८ बसन्त खाति पुरूष २०७२-०९-०६   1600 0 1600
२८१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१२००८७८ बाटुली किमाडी महिला २०७३-०९-१२   1600 0 1600
२८१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२८०३००१ बिनित कुमार सायर पुरूष २०७३-०९-२८   1600 0 1600
२८२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०१०१९७९ बिनिता खाती महिला २०७४-०३-०१   1600 0 1600
२८२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१९०१७६६ बिनिता खाती महिला २०७३-०८-१९   1600 0 1600
२८२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०७०३२६८ बिमला किमाडी महिला २०७५-०३-०७   1600 0 1600
२८२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७२००११०३ बिमला खाती महिला २०७४-०७-२०   1600 0 1600
२८२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७०४०२२७९ बिरेन्द्र खाती पुरूष २०७४-०७-०४   1600 0 1600
२८२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५०८०२५८१ बिशाल खाती पुरूष २०७३-०५-०८   1600 0 1600
२८२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०१०१०३०५२ भक्त खाती पुरूष २०७४-०१-०१   1600 0 1600
२८२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२२८०१५४५ भगवती थापा महिला २०७४-०२-२८   1600 0 1600
२८२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४२००१६९६ भरत किमाडी पुरूष २०७४-०४-२०   1600 0 1600
२८२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३२००२०८४ भागेश्वरी एेडी महिला २०७४-०३-२०   1600 0 1600
२८३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८०३०१९९४ भाग्यश्वरी किमाडी महिला २०७२-०८-०३   1600 0 1600
२८३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११०६०१५८३ भावना कुमारी खाती महिला २०७४-११-०६   1600 0 1600
२८३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०२१७०२९०७ भावना दाहाल महिला २०७५-०२-१७   1600 0 1600
२८३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०८१००३३९१ भावना सायर महिला २०७२-०८-१०   1600 0 1600
२८३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२२९००६१४ भुपाल खडका पुरूष २०७४-०२-२९   1600 0 1600
२८३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२०३०२२९४ भुपेन्द्र खाती पुरूष २०७१-०२-०३   1200 0 1200
२८३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२७०१४७७ भुमीका खाती महिला २०७१-०२-२७   1200 0 1200
२८३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१००२१७३ भुमीका सायर महिला २०७१-१२-१०   1600 0 1600
२८३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१०८०२१७३ भुवन एेडी पुरूष २०७१-०१-०८   800 0 800
२८३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०७१८०१९२५ मधना खाती महिला २०७४-०७-१८   1600 0 1600
२८४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३२६०१४८३ मनमति खाती महिला २०७२-०३-२६   1600 0 1600
२८४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९२८०११७१ मनिषा खाती महिला २०७२-०९-२८   1600 0 1600
२८४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०११३०१२१२ मनोज खाती पुरूष २०७२-०१-१३   1600 0 1600
२८४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११०२०२१०७ ममता खाती महिला २०७१-११-०२   1600 0 1600
२८४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४०५०३०२३ ममिता खाती महिला २०७१-०४-०५   1600 0 1600
२८४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९२७०१८९४ महिमा दाहाल महिला २०७१-०९-२७   1600 0 1600
२८४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३१५००८३१ महेश खाती पुरूष २०७४-०३-१५   1600 0 1600
२८४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१०५०२४०४ मिना बानिया महिला २०७३-०१-०५   1600 0 1600
२८४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२०१०४०५२ मिनिका खड्का महिला २०७२-०२-०१   1600 0 1600
२८४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०८१००३६१८ मिलन खाती पुरूष २०७५-०८-१०   1600 0 1600
२८५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०१०११४८ मुकेश किमाडी पुरूष २०७३-०२-०१   1600 0 1600
२८५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६३००१४४९ मुकेश खाती पुरूष २०७१-०६-३०   1600 0 1600
२८५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३०३०११७५ मेजिना थापा महिला २०७३-०३-०३   1600 0 1600
२८५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२०१०१३६८ मौसम नेपाली पुरूष २०७४-१२-०१   1600 0 1600
२८५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२२७००७३२ यसोदा एेडी महिला २०७२-१२-२७   1600 0 1600
२८५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०२०९००६३५ युकेश एेडी पुरूष २०७५-०२-०९   1600 0 1600
२८५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१०५०२४८७ युकेश खड्का पुरूष २०७३-०१-०५   1600 0 1600
२८५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०१०७०२६८९ युकेश खाती पुरूष २०७४-०१-०७   1600 0 1600
२८५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४२४०१५६९ युकेश खाती पुरूष २०७२-०४-२४   1600 0 1600
२८५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९०१०२५७४ युनिक थापा पुरूष २०७१-०९-०१   1600 0 1600
२८६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१३०२८९८ योगिन्द खाती पुरूष २०७१-०६-१३   1600 0 1600
२८६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१००७०१८९८ योगेश एेडी पुरूष २०७४-१०-०७   1600 0 1600
२८६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०४२२०१७३४ योगेश किमाडी पुरूष २०७१-०४-२२   1600 0 1600
२८६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३२५०१९८६ योगेश कुवर पुरूष २०७४-०३-२५   1600 0 1600
२८६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१२०६०१५१८ योसोदा खाती महिला २०७३-१२-०६   1600 0 1600
२८६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२८००६४३ रंजिता रावल महिला २०७३-०९-२८   1600 0 1600
२८६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१२००८६२ रक्षा खाती महिला २०७३-०८-१२   1600 0 1600
२८६७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११२६००९९७ रती नेपाली पुरूष २०७४-११-२६   1600 0 1600
२८६८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००२०१९५२ रबि किमाडी पुरूष २०७१-१०-०२   1600 0 1600
२८६९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०२२४०११८९ रबिन्द किमाडी पुरूष २०७४-०२-२४   1600 0 1600
२८७० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१६०१२१२ रबिन्द्र बानिया पुरूष २०७२-१२-१६   1600 0 1600
२८७१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२२००२०१६ रमा खाती महिला २०७१-१२-२०   1600 0 1600
२८७२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११२००१३४९ रमा सायर महिला २०७२-११-२०   1600 0 1600
२८७३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२२८०२२०३ रमित खड्का पुरूष २०७१-०२-२८   1200 0 1200
२८७४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२०५०३३३९ रमित खड्का पुरूष २०७१-०२-०५   1200 0 1200
२८७५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०१२००२४२३ रमिला बानिया महिला २०७१-०१-२०   800 0 800
२८७६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०११२०२३४७ रमेश किमाडी पुरूष २०७१-०१-१२   800 0 800
२८७७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०७०५०३४४५ रमेश रावल पुरूष २०७१-०७-०५   1600 0 1600
२८७८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१२०२००९ रसु एेडी महिला २०७१-१०-१२   1600 0 1600
२८७९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२१३०१५९२ राईमती खाती महिला २०७१-०२-१३   1200 0 1200
२८८० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५११२४००१२२ राजन खाती पुरूष २०७५-११-२४   1600 0 1600
२८८१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४०३०२००९ राजु किमाडी महिला २०७२-०४-०३   1600 0 1600
२८८२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१३०१३६३ राजेश खाती पुरूष २०७१-१०-१३   1600 0 1600
२८८३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१००३४५६ राजेश रावल पुरूष २०७३-०८-१०   1600 0 1600
२८८४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०३१४०१८८७ राजेश सायर पुरूष २०७१-०३-१४   1600 0 1600
२८८५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१६०१२६३ राम बोहरा पुरूष २०७१-१२-१६   1600 0 1600
२८८६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०९२६०११८५ रितिक खाती पुरूष २०७१-०९-२६   1600 0 1600
२८८७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०५११०१०६६ रितिका खाती महिला २०७३-०५-११   1600 0 1600
२८८८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७१८०३१८३ रितिका दाहाल महिला २०७५-०७-१८   1600 0 1600
२८८९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३१००१९१५ रितु खाती महिला २०७३-०३-१०   1600 0 1600
२८९० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०२८०४४७६ रितु खाती महिला २०७४-१०-२८   1600 0 1600
२८९१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३११०५००८४५ रितु सायर महिला २०७३-११-०५   1600 0 1600
२८९२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०२०२८३३ रुपेश खाती पुरूष २०७२-०१-०२   1600 0 1600
२८९३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२२९००८९४ रुपेश बनीया पुरूष २०७२-१२-२९   1600 0 1600
२८९४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०६२१०११५४ रेखा खाती महिला २०७३-०६-२१   1600 0 1600
२८९५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०११६०१५४६ रेखा खाती महिला २०७२-०१-१६   1600 0 1600
२८९६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३०१०१९८७ रेजिना कुवर महिला २०७४-०३-०१   1600 0 1600
२८९७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१२००२१३२ रेजिना खाती महिला २०७२-०१-२०   1600 0 1600
२८९८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१११२२०१२४८ रेजीना खाती महिला २०७१-११-२२   1600 0 1600
२८९९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०७०१२२४ रेस्मा खाती महिला २०७३-०४-०७   1600 0 1600
२९०० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४२००४१७६ रोमन एेडी पुरूष २०७५-०४-२०   1600 0 1600
२९०१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०१०१०३०४५ रोशनी खडका महिला २०७४-०१-०१   1600 0 1600
२९०२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०११२०१७९२ रोषनी खड्का महिला २०७२-०१-१२   1600 0 1600
२९०३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०२०२०२३२३ रोषनी खाती महिला २०७१-०२-०२   1200 0 1200
२९०४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१११००५८८३ रोसती दाहाल महिला २०७४-११-१०   1600 0 1600
२९०५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१२३०००७४४ रोसनी कुमारी सायर महिला २०७४-१२-३०   1600 0 1600
२९०६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१०२२०१४२८ लक्ष्मण किमाडी पुरूष २०७३-१०-२२   1600 0 1600
२९०७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६१६०३४०३ लक्ष्मण खाती पुरूष २०७५-०६-१६   1600 0 1600
२९०८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०४०१०२०१४ लक्ष्मी खाती महिला २०७५-०४-०१   1600 0 1600
२९०९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९०६०३८५६ लक्ष्मी खाती महिला २०७४-०९-०६   1600 0 1600
२९१० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११२००१८६५ ललिता दाहाल महिला २०७४-११-२०   1600 0 1600
२९११ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१२०२०४५ लाल बहादुर किमाडी पुरूष २०७४-१०-१२   1600 0 1600
२९१२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४१७०१४१५ लाल बानिया पुरूष २०७२-०४-१७   1600 0 1600
२९१३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२३००४७९ लिलत खाती पुरूष २०७३-०९-२३   1600 0 1600
२९१४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०११४००६८९ लोकेश खाति पुरूष २०७४-०१-१४   1600 0 1600
२९१५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०९१५०२०६५ वसन्त खाती पुरूष २०७४-०९-१५   1600 0 1600
२९१६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५११०८००७६३ विकास बानिया पुरूष २०७५-११-०८   1600 0 1600
२९१७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९२६००५३४ विकास बानिया पुरूष २०७३-०९-२६   1600 0 1600
२९१८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७२२००९३९ विनिता किमाडी महिला २०७३-०७-२२   1600 0 1600
२९१९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०१६०१७६२ विनोद बानिया पुरूष २०७१-१०-१६   1600 0 1600
२९२० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०५२९०१९१४ विपना खड्का महिला २०७१-०५-२९   1600 0 1600
२९२१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०१०२०२८९४ विपु खाती पुरूष २०७२-०१-०२   1600 0 1600
२९२२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७०१२०६०१५५५ विमला एेडी महिला २०७०-१२-०६   400 0 400
२९२३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७०१२२८०१६७४ विमला सायर महिला २०७०-१२-२८   400 0 400
२९२४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११२१५०१६०४ वियना किमाडी महिला २०७१-१२-१५   1600 0 1600
२९२५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०७११०२९६६ विविका खाती महिला २०७५-०७-११   1600 0 1600
२९२६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०६१८०३१३६ विवेक खाती पुरूष २०७५-०६-१८   1600 0 1600
२९२७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०३०२०१७९९ विशाल थापा पुरूष २०७२-०३-०२   1600 0 1600
२९२८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०३२६०३४३८ विसाल एेडी पुरूष २०७३-०३-२६   1600 0 1600
२९२९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०६१००१४९४ शरोज खाती पुरूष २०७४-०६-१०   1600 0 1600
२९३० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०९१०००८५६ शान्ती किमाडी महिला २०७३-०९-१०   1600 0 1600
२९३१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११००५०२८२१ शान्ती खाती महिला २०७१-१०-०५   1600 0 1600
२९३२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१००९०१०६२ शान्ती खाती महिला २०७२-१०-०९   1600 0 1600
२९३३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०९०२०२५५४ शासन खाती पुरूष २०७२-०९-०२   1600 0 1600
२९३४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०८२००४२६१ शिब्ल खाती पुरूष २०७४-०८-२०   1600 0 1600
२९३५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४११०१०१८८१ शुभेच्छा थापा महिला २०७४-११-०१   1600 0 1600
२९३६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०२२०१७०३ शेर बानिया पुरूष २०७१-१०-२२   1600 0 1600
२९३७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७११०२००२१०१ संजय खड्का पुरूष २०७१-१०-२०   1600 0 1600
२९३८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८२६००७३४ सक्षम थापा पुरूष २०७३-०८-२६   1600 0 1600
२९३९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३३००१५८४ सक्सेस खडका पुरूष २०७४-०३-३०   1600 0 1600
२९४० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२११२००१३०७ सन्तोष किमाडी पुरूष २०७२-११-२०   1600 0 1600
२९४१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१४०२८८४ सन्तोष खाती पुरूष २०७४-१०-१४   1600 0 1600
२९४२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०५०१६०२ सन्तोष खाती पुरूष २०७३-०२-०५   1600 0 1600
२९४३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३१२१२००६५८ सन्तोषी खडका महिला २०७३-१२-१२   1600 0 1600
२९४४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०३२५०३७०१ सन्तोस एेडी पुरूष २०७४-०३-२५   1600 0 1600
२९४५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४१०१४०१७४६ सन्तोस खाती पुरूष २०७४-१०-१४   1600 0 1600
२९४६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२१२१००१३६३ सन्दीप एेडी पुरूष २०७२-१२-१०   1600 0 1600
२९४७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७४०४०१०५६५५ सन्दीप कीमाडी महिला २०७४-०४-०१   1600 0 1600
२९४८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६२४०१७२३ सन्दीप खाती पुरूष २०७१-०६-२४   1600 0 1600
२९४९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०७१००१६९२ सन्दीप खाती पुरूष २०७३-०७-१०   1600 0 1600
२९५० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६२६०१७३६ सन्दीप सायर पुरूष २०७१-०६-२६   1600 0 1600
२९५१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४१७०१२८४ सपना कुवर महिला २०७३-०४-१७   1600 0 1600
२९५२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०४२००१८८४ सपना खाती महिला २०७२-०४-२०   1600 0 1600
२९५३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७०१२१२०२१४८ सपना दहाल महिला २०७०-१२-१२   400 0 400
२९५४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०५०३१८६ सपना बानिया महिला २०७३-०२-०५   1600 0 1600
२९५५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४०५०१७६४ सबिना खाती महिला २०७३-०४-०५   1600 0 1600
२९५६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०१००७१३ समिक्षा खड्का महिला २०७५-०३-०१   1600 0 1600
२९५७ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७२०२१५०२००७ समिक्षा खाती महिला २०७२-०२-१५   1600 0 1600
२९५८ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०१२४००९९५ समिता सायर महिला २०७३-०१-२४   1600 0 1600
२९५९ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३०८०३२४१ समिरा खाती महिला २०७५-०३-०८   1600 0 1600
२९६० बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५०३१४०३५४६ सरस्वती किमाडी महिला २०७५-०३-१४   1600 0 1600
२९६१ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१००१२११ सरस्वती खाती महिला २०७३-०८-१०   1600 0 1600
२९६२ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०४२७०१२४८ सरस्वती खाती महिला २०७३-०४-२७   1600 0 1600
२९६३ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७५१०१२०१४०८ सरिता खाती महिला २०७५-१०-१२   1600 0 1600
२९६४ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०८१८००६४६ सरिसा सायर महिला २०७३-०८-१८   1600 0 1600
२९६५ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७१०६१००२९९३ सर्मिला किमाडी महिला २०७१-०६-१०   1600 0 1600
२९६६ बाल पोषण अनुदान भत्ता २०७३०२०५०